Menú

Participació en Ordenances i Reglaments

Sobre reglaments i ordenances

La nova llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPAC),impulsa noves formes de participació de la ciutadania en les fases prèvies a l'aprovació de normes i reglaments municipals.

En concret, en el seu article 133, la llei defineix en quins supòsits cal desenvolupar els tràmits de consulta, audiència i informació públiques.

La llei defineix per exemple, que amb caràcter previ a l'elaboració d'un projecte o avantprojecte de reglament, s'ha de realitzar una consulta pública a través del portal web de l'Administració competent, en la qual s'ha de demanar l'opinió a la ciutadania sobre la futura norma.

També específica que sense prejudici d'aquesta consulta prèvia a la redacció del text de la iniciativa, quan la norma afecti drets i interessos legítims de les persones, l'Administració competent ha de publicar el text al portal web i donar audiència als ciutadans per recollir la seva opinió.

 

CARTES DE SERVEIS MUNICIPALS

El Ple de l'Ajuntament del mes de novembre de 2019 ha aprovat inicialment el REGLAMENT DE LES CARTES DE SERVEIS MUNICIPALS.

Les cartes de serveis són “un document públic a través dels quals les administracions informen als seus usuaris i a la ciutadania en general dels serveis que presten i dels compromisos de qualitat que assumeixen respecte d'aquests serveis; per tant, són documents que formalitzen el que els usuaris poden esperar dels serveis públics i asseguren l'efectivitat dels seus drets, així com la millora dels serveis que reben”.

Durant diversos mesos, amb el suport de la Diputació de Barcelona, s'ha treballat d'acord amb l'article 69 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i ara publiquem el reglament al web municipal, per tal que la ciutadania pugui fer-ne les propostes o suggeriments que consideri adients amb l'objectiu de millorar-lo i adequar-lo al màxim a les necessitats i prioritats de la ciutadania.

Us animem doncs a que el llegiu.

El 12 de gener de 2020 ha finalitzat el termini per a presentar suggeriments o aportacions ciutadanes sense que se n'hagi presentat cap. Ara, el reglament està pendent dels possibles requeriments que en facin les administracions de l'Estat o de la Generalitat. Si transcorregut aquest termini no se'n formula cap, el reglament es tornarà a publicar integrament al Butlletí Oficial de la Provincia (BOP) i al web municipal i s'entendrà aprovat definitivament.

CARTES DE SERVEIS MUNICIPALS

CONSULTA PÚBLICA SOBRE ORDENANÇA REGULADORA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA DE L'AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ

L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú reconeix els canvis profunds que està produint la incorporació de les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) en la vida quotidiana de les persones, en el seu entorn social i laboral, en l'activitat de les empreses i institucions i en les relacions humanes i econòmiques. La ciutat de Vilanova i la Geltrú ha desenvolupat en els darrers anys una política a nivell municipal com a ciutat moderna, pionera en l'ús i promoció de les tecnologies. En línia amb aquesta política, i amb la voluntat de l'Ajuntament de ser més proper a la ciutadania i facilitar l'ús dels mitjans i canals preferits per ella, convé abordar la creació d'aquesta Ordenança actual amb la vocació d'anar més enllà del simple compliment legal.

En quant a la justificació, necessitat i objectius de l'ordenança, és essencial afrontar la simplificació, reducció de càrregues i innovació administrativa, tot aprofitant les noves tecnologies. Com per exemple, promoure un govern obert que implanti processos de transparència i visibilitat dels seus òrgans i de la seva planificació normativa, promoure la simplificació i innovació del procediment administratiu, com per exemple, disposar d'un catàleg de tràmits actualitzat. La simplicitat, transparència i accessibilitat en la gestió dels expedients administratius, a través de la iniciació electrònica dels procediments. La reducció de documents i requisits que puguin agilitzar-se emprant els mitjans telemàtics.

 

CONSULTA PÚBLICA SOBRE  ORDENANÇA REGULADORA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA DE L'AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ

La iniciativa pretén crear una ordenança adaptada a la nova realitat social i jurídica, recollint la importància creixent de les noves tecnologies en l'esfera diària que s'han d'incorporar, de manera progressiva, a les relacions entre l'Ajuntament i el conjunt de la ciutadania, així com també en les relacions entre les diferents administracions publiques i entitats privades, professionals, etc, tot donant cobertura jurídica al compromís inequívoc de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú de construir una administració més propera, proactiva, digital i transparent.

Així doncs i d'acord amb el que es preveu a l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb l'objectiu de fomentar i millorar la participació ciutadana en el procediment d'elaboració de les normes, amb caràcter previ a l'elaboració del projecte de nova ordenança reguladora d'administració electrònica de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú se substancia consulta pública, a través del portal web de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, amb l'objectiu de recollir l'opinió de la ciutadania i organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma i sobre:

 

a)           Problemes que es vol solucionar amb la iniciativa.

b)           La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.

c)           Els objectius de la norma.

d)           Les possibles solucions alternatives reguladores o no reguladores.

 

Consulta la proposta d'aprovació

 

T'ha sigut útil aquesta pàgina? Si No
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració
Utilitzem cookies per garantir-vos una millor experiència al web. Si continueu navegant, entendrem que n'accepteu el seu ús. Més informació D'acord