Menú

Participació en Ordenances i Reglaments

Sobre reglaments i ordenances

La nova llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPAC),impulsa noves formes de participació de la ciutadania en les fases prèvies a l'aprovació de normes i reglaments municipals.

En concret, en el seu article 133, la llei defineix en quins supòsits cal desenvolupar els tràmits de consulta, audiència i informació públiques.

La llei defineix per exemple, que amb caràcter previ a l'elaboració d'un projecte o avantprojecte de reglament, s'ha de realitzar una consulta pública a través del portal web de l'Administració competent, en la qual s'ha de demanar l'opinió a la ciutadania sobre la futura norma.

També específica que sense prejudici d'aquesta consulta prèvia a la redacció del text de la iniciativa, quan la norma afecti drets i interessos legítims de les persones, l'Administració competent ha de publicar el text al portal web i donar audiència als ciutadans per recollir la seva opinió.

 

CARTES DE SERVEIS MUNICIPALS

El Ple de l'Ajuntament del mes de novembre de 2019 va aprovar el REGLAMENT DE LES CARTES DE SERVEIS MUNICIPALS que després de tots els tràmits d'audiència pública, exposició i al·legacions ha estat aprovat i publicat definitivament al Butlletí Oficial de la Provincia (BOP) en data 19 de febrer de 2020. 

Les cartes de serveis són “un document públic a través dels quals les administracions informen als seus usuaris i a la ciutadania en general dels serveis que presten i dels compromisos de qualitat que assumeixen respecte d'aquests serveis; per tant, són documents que formalitzen el que els usuaris poden esperar dels serveis públics i asseguren l'efectivitat dels seus drets, així com la millora dels serveis que reben”.

Durant diversos mesos, amb el suport de la Diputació de Barcelona, s'ha treballat d'acord amb l'article 69 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i ara publiquem el reglament al web municipal, per tal que la ciutadania pugui fer-ne les propostes o suggeriments que consideri adients amb l'objectiu de millorar-lo i adequar-lo al màxim a les necessitats i prioritats de la ciutadania.

Us animem doncs a que el llegiu.

Properament s'aprovaran les primeres cartes de serveis municipals que podreu consultar en un nou apartat d'aquest mateix web. Us en informarem oportunament !

CARTES DE SERVEIS MUNICIPALS

CONSULTA PÚBLICA SOBRE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL DE CIRCULACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ

L'Ordenança municipal de circulació vigent va ser aprovada pel Ple de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú el dia 10 de març de 2008, i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 69, Annex II, pàg. 81, de data 20 de març de 2008.

Posteriorment, en data 3 d'abril de 2017, el Ple de l'Ajuntament va aprovar la modificació dels articles 1.3, 20.3, 22.1, 24.A.20, 25.3A, 48.A.2, 48.A.3, 48.A.5 i 48.A.6, amb motiu de la incorporació de les zones d'estacionament regulat en règim d'àrea verda, modificació que va ser publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 20 de juny de 2017.

Des de la redacció de l'ordenança de circulació vigent s'han produït canvis en la mobilitat de la ciutat i a nivell general que fan necessària la seva revisió.

En primer lloc, han aparegut nous mitjans de transport sostenibles, com els vehicles de mobilitat personal, que cal regular per tal de potenciar-ne l'ús. Aquests han de suposar una reducció de la quota modal del vehicle privat motoritzat en els desplaçaments interns, d'una manera respectuosa amb la mobilitat a peu. Recentment l'Ajuntament ha aprovat, per decret d'Alcaldia, un reglament de regulació dels vehicles de mobilitat personal, regulació que cal sotmetre al treball de debat i participació ciutadana que inclourà la modificació de l'ordenança per tal que s'ajusti de la millor manera a les necessitats dels ciutadans, i per dotar la normativa de la seguretat jurídica adient.

Per altra banda, i en la mateixa direcció que apunta l'esborrany del nou reglament general de circulació que està treballant la Direcció General de Trànsit, l'Ajuntament té la intenció de reduir la velocitat genèrica de circulació a la ciutat a 30 Km/h, per tal de millorar la seguretat dels nostres carrers i reduir la contaminació produïda pel trànsit.

CONSULTA PÚBLICA SOBRE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL DE CIRCULACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ

Així mateix, l'Ajuntament està treballant un nou pla de pacificació del centre urbà de la ciutat, i cal adaptar la principal normativa reguladora de la circulació per tal de tenir en compte i potenciar la mobilitat en els modes de transport més sostenibles, en la mateixa línia que aquest futur pla de pacificació.

Finalment, el govern espanyol ha decretat l'emergència climàtica, i treballa en un paquet de normatives que previsiblement obligaran els municipis de més de 50.000 habitants a tenir una zona de baixes emissions. Cal doncs que la nova ordenança tingui en compte la possible futura creació d'una zona de baixes emissions a Vilanova i la Geltrú.

Així doncs i d'acord amb l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb l'objectiu de fomentar i millorar la participació ciutadana en el procediment d'elaboració de les normes, amb caràcter previ a l'elaboració del projecte de modificació de l'actual ordenança municipal de circulació, se substancia consulta pública, a través del portal web de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, amb l'objectiu de recollir l'opinió de la ciutadania i organitzacions més representatives potencialment afectades per la modificació d'aquesta norma.

Per això, cal iniciar els tràmits necessaris per promoure la modificació de l'actual ordenança municipal de circulació amb els següents objectius principals:

  1. Regulació dels vehicles de mobilitat personal.
  2. Reducció de la velocitat genèrica de circulació a 30 Km/h.
  3. Revisió de la regulació de les bicicletes.
  4. Revisió de la regulació de la circulació a les illes de vianants i zones pacificades.
  5. Possibilitar la creació de zones de baixes emissions.

Consulta la proposta modificació aquí

Pots participar aquí

T'ha sigut útil aquesta pàgina? Si No
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració
Utilitzem cookies per garantir-vos una millor experiència al web. Si continueu navegant, entendrem que n'accepteu el seu ús. Més informació D'acord