Menú

Qui som

L'Institut Municipal de Patrimoni Cultural (IPAC) és el responsable de la gestió, conservació i divulgació dels béns de patrimoni cultural sota custòdia municipal: 

 • La Biblioteca Museu Víctor Balaguer, que consta de tres equipaments: el Museu Víctor Balaguer, la Biblioteca Víctor Balaguer i la Casa Santa Teresa.
 • El Museu Romàntic Can Papiol (l'edifici és propietat de la Diputació de Barcelona).
 • La Masia Nova.
 • La Torre Blava.
 • L'Espai Far.

Dades generals de l'ens

Nom: Institut Municipal de Patrimoni Cultural

Adreça: Carrer Narcís Monturiol, 2. 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona) 

Telèfon: 938154202

CIF: P5830802D

Adreça electrònica: info@ipac.cat

Horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres de 9 h a 15 h

LLOGUER D'ESPAIS

L'Institut Municipal de Patrimoni Cultural gestiona el lloguer per a actes dels següents espais:

 • A la Biblioteca Museu Víctor Balaguer, la sala patrimonial de la biblioteca i els jardins [Actualment tancat per obres]
 • Al Museu Romàntic Can Papiol, el jardí i les sales d'actes (4a planta)

Els lloguers estan regulats per l'Ordenança fiscal sobre la Taxa per a la utilització d'edificis municipals i d'altres instal·lacions (més informació aquí). Per a més informació, podeu contactar directament amb cada equipament. 

TRANSPARÈNCIA

La transparència, l'accés a la informació pública i el bon govern està regulada per la llei 19/2013, de 9 de desembre, elaborada pel govern espanyol, i la llei 19/2014, de 29 de desembre, elaborada pel govern català. Mitjançant aquestes lleis s'instaura el dret ciutadà d'accés a la informació pública entenent com a tal la informació elaborada per l'Administració i la que té en el seu poder a conseqüència de la seva activitat o de l'exercici de les seves funcions. 
En aquest Portal de Transparència de l'Institut Municipal de Patrimoni Cultural de Vilanova i la Geltrú, també publiquem la informació que pot ser d'interès general i/o sigui demanada amb més freqüència.
Les persones tenen dret a sol·licitar i a obtenir la informació pública en els termes i les condicions regulats per la llei.

TRANSPARÈNCIA

INFORMACIÓ INSTITUCIONAL

Competències i funcions

L'Institut Municipal de Patrimoni Cultural (IPAC) és el responsable de la gestió, conservació i divulgació dels béns de patrimoni cultural sota custòdia municipal.

La finalitat de l'IPAC és:

1. Acomplir la missió per la conservació, estudi i difusió de tot el patrimoni moble i immoble de Vilanova i la Geltrú de titularitat i propietat municipal que li sigui adscrit, cedit l'ús o la propietat, i del que sigui titular, assegurant així una gestió directa dels béns, activitats i serveis, i una correcta administració dels recursos, que, en concret, significa:

a) Preveure tot allò que sigui necessari perquè aquest patrimoni municipal sigui un motor d'irradiació cultural i de dinamització de la vida ciutadana i comarcal;

b) Conservar, gestionar, disposar, tenir cura i, en definitiva, responsabilitzar-se del patrimoni propi o que li sigui adscrit per part de l'Ajuntament; i

c) Qualsevol altra que tendeixi a millorar les finalitats específiques de l'IPAC.

2. L'actuació i millora de la temàtica patrimonial mitjançant la gestió dels serveis i equipaments museístics, col·leccions i immobles de l'organisme autònom així com aquells altres amb els que s'estableixin convenis.

3. Fomentar la divulgació i Fomentar la divulgació i coneixement ciutadà del patrimoni de la ciutat, ja sigui amb la realització d'activitats, de difusió cultural, directament encaminades a aquesta finalitat o mitjançant intercanvis amb altres centres o entitats públiques o privades o convenis amb centres d'ensenyament, formació i similars.

L'IPAC és l'òrgan gestor dels següents equipaments:

 • La Biblioteca Museu Víctor Balaguer, que consta de tres equipaments: el Museu Víctor Balaguer, la Biblioteca Víctor Balaguer i la Casa Santa Teresa.
 • El Museu Romàntic Can Papiol (l'edifici és propietat de la Diputació de Barcelona).
 • La Masia Nova.
 • La Torre Blava.

Organismes vinculats

L'IPAC és un organisme autònom municipal que depèn de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Es troba adscrit a la Regidoria de Cultura. L'IPAC té personalitat pròpia i plena capacitat d'obrar per administrar, adquirir, contractar, assumir obligacions, renunciar, exercir lliurement tota classe de drets i accions davant dels Tribunals, tot concretant-ho a la consecució dels seus objectius i finalitats. També tindrà capacitat per establir convenis ocupacionals amb entitats públiques o privades, establint-se en els mateixos les fórmules de participació, tan econòmica com en els seus òrgans de govern.

Als anys 80 es va arribar a un acord entre la Generalitat de Catalunya (que tenia les competències de cultura recentment traspassades) i pel mateix Ajuntament, presidit per l'alcaldia, per la creació de l'Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer, nom amb què es coneixia l'organisme fins al 19 de juliol de 2022, on la Junta de Patrons de l'Organisme Autònom va acordar el canvi de nom per Institut Municipal de Patrimoni Cultural, com així ho indica als seus estatuts.

Codi de conducta dels alts càrrecs i de bon govern

El Codi d'Ètica i Bon Govern de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú és d'aplicació als representants locals, als titulars dels òrgans superiors i directius de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, als titulars o membres dels òrgans de govern i càrrecs directius dels ens i organismes dependents, així com de tot el personal vinculat tant a l'ajuntament com als ens i organismes dependents (en endavant, definits com l'Ajuntament). Totes les persones subjectes a aquest Codi, en la seva activitat representativa o professional, hauran de respectar els valors, els principis i els criteris que hi estan continguts, tant en les seves relacions representatives com professionals, tant internes com externes.

EMPLEATS PÚBLICS I CONVENIS

Convenis col·lectius: Ajuntament de Vilanoa i La Geltrú, empleats públics.

ORGANITZACIÓ POLÍTICA

L'Institut Municipal de Patrimoni Cultural queda adscrit a la Regidoria de Cultura o a la que el Ple de l'Ajuntament determini en cada moment. La Regidoria establirà els controls específics sobre l'evolució de les despeses de personal i de la gestió dels seus recursos humans, així com el control de l'organisme autònom. La Regidoria establirà la quantia màxima de què pot disposar l'organisme autònom. Qualsevol despesa superior haurà de comptar amb l'autorització de la Regidoria.

Òrgans de govern i administració:

El govern, administració i màxima direcció de lIPAC està a càrrec dels següents òrgans:

 • Junta de Patrons o Consell Rector
 • President/a
 • Vicepresident/a
 • Gerent

La Junta de Patrons:

Estarà integrada nou (9) membres, entre els quals hi haurà un president/presidenta que serà l'Alcalde/essa de la ciutat, un vicepresident que serà el president/a de l'àrea o regidor dels serveis a la qual estigui adscrita l'IPAC, un representant de la Generalitat de Catalunya, un representant de la Diputació de Barcelona, un representant de l'Associació Amics de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer i 4 persones el perfil i la trajectòria de les quals estiguin relacionades amb les competències i finalitats de l'Institut Municipal i que seran nomenades pel Ple de l'Ajuntament a proposta de la Comissió Informativa a la qual estigui adscrit l'Institut.

Membres proposats per la Comissió informativa:

 • Sra. Andrea Granell
 • Sra. Judith Barbacil Mestres
 • Sr. Xavier López Soler
 • Sr. Xavier Balcells Trillas

Formen part també de l'organització de l'Institut Municipal de Patrimoni Cultural els següents càrrecs:

 • El secretari: Sr. Joan Manel Ferrera Izquierdo
 • L'interventor de l'Ajuntament: Sr. Cèsar Rodríguez Solà
 • La tresorera de l'Ajuntament

PRESSUPOSTOS, PATRIMONI I PREUS PÚBLICS

Els preus públics de l'IPAC estan regulats per l'ordenança fiscal 20 i l'ordenança fiscal 26.4. Es poden consultar aquí. Les memòries de l'IPAC recullen els pressupostos i despeses anuals, així com les dades estadístiques de cadascun dels equipaments que gestiona l'IPAC.

CONVOCATÒRIES DE PERSONAL I PERFIL DEL CONTRACTANT

CANAL INTERN D'ALERTES

L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, i els seus ens adscrits, disposa d'un Canal intern d'alertes on podreu comunicar qualsevol mala praxi o conducta contrària a l'ètica i la integritat institucional. Podeu accedir-hi aquí.  

Amb la col·laboració de:

T'ha sigut útil aquesta pàgina? Si No
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració
Utilitzem cookies per garantir-vos una millor experiència al web. Si continueu navegant, entendrem que n'accepteu el seu ús. Més informació D'acord