Menú

Pla de mobilitat urbana i sostenible

En les últimes dècades, s'ha produït un esclat de la mobilitat en vehicle privat en la majoria de ciutats. Es tracta d'un mode de transport que té els seus avantatges, però també els seus inconvenients sobre les emissions de gasos i partícules dels vehicles, la contaminació acústica, l'ocupació del territori i dels espais ciutadans, el consum energètic no sostenible i tantes altres conseqüències que ens han de fer reflexionar sobre el model de les nostres ciutats.

En aquest context neix la Llei 9/2003, del 13 de juny de 2003, denominada: "Llei de Mobilitat de la Generalitat de Catalunya", que pretén donar un gir a aquestes concepcions tradicionals i donar una resposta eficient a les necessitats de mobilitat dels ciutadans de la nostra societat que és moderna, dinàmica, amb projecció i en la qual no es pot concebre més abordar els problemes de mobilitat en termes de simple estudi de trànsit.

En aquesta línia es pretén satisfer les necessitats de mobilitat de la ciutadania donant major protagonisme a les xarxes de vianants, a les de bicicletes i als transports col·lectius, alhora que s'identifica la conveniència de lligar el desenvolupament urbanístic a les previsions de mobilitat en fases inicials del planejament urbanístic, de mode que aquestos conceptes quedin indissolublement units al disseny i a la gestió de la xarxa viària.

En aquest nou model de mobilitat s'introdueixen principis com la seguretat, la sostenibilitat, la integració social, qualitat de vida, salut i l'augment de la competitivitat, perquè moure's respectant aquests principis és un dret i, a més, ha de tenir uns costos acceptables pels ciutadans.

Tot això, en definitiva, suposa un canvi profund en el model de mobilitat de les nostres ciutats.

Els Plans de Mobilitat Urbana (PMU) son un dels múltiples instruments de planificació que estableix la Llei 9/2003. En particular, els PMU, neixen amb la idea de convertir-se en l'eina bàsica per configurar les estratègies de mobilitat sostenible dels municipis de Catalunya.

El 15/01/2013 es va signar un conveni entre l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i la Diputació de Barcelona per a l'elaboració del Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible de la nostra vila, i en desembre de 2013 es va començar la redacció del Pla que es va desenvolupar en 5 fases.

El Pla de Mobilitat Urbana es va aprovar el 14 de maig de 2018. 

Documentació

Podeu consultar les fases de la tramitació del Pla de mobilitat urbana i sostenible de Vilanova i la Geltrú:

Fase 1

Reunions prèvies.

Es mantenen reunions amb la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament.

Recollida d'informació.

Es recull informació aportada per la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament i ajuntament limítrofs, ATM, i altres organismes. Es van sol·licitar estudis de mobilitat, d'accessibilitat o urbanisme vigents, planejaments que puguin afectar el desenvolupament del pla, Pla Territorial Metropolità de Barcelona, Pla Director de Mobilitat, dades cartogràfiques i dels polígons industrials del municipi, zonificació, centres d'atracció, dades de població, de motorització, del transport públic, de trànsit, esdeveniments del municipi, etc.

Treball de camp.

En funció de la informació de base de l'Ajuntament, de l'enquesta de mobilitat i de l'informació que es va recollir d'altres organismes, es van portar a terme tasques de treball de camp per obtenir la informació relativa a la mobilitat, per a elaborar el PMUS. El treball de camp es va realitzar mitjançant Inventaris d'oferta viària, aforaments d'usuaris de les diferents xarxes i enquestes de mobilitat.

Anàlisi territorial i socioeconòmica.

Anàlisi de les dades obtingudes en la fase de recollida d'informació i treball de camp relacionades amb la situació del municipi.

 

Fase 2

Anàlisi de l'oferta existent.

Anàlisi de les dades obtingudes en la fase de recollida d'informació i treball de camp, relacionades amb les xarxes de vianants, ciclistes, transport públic i vehicles privats, així com aparcament i distribució de mercaderies.

Anàlisi de la demanda existent.

Anàlisi de les dades obtingudes en la fase de recollida d'informació, relacionades amb la mobilitat global (demanda a peu, en bicicleta, en transport públic, en vehicle privat), aparcament i distribució urbana de mercaderies.

Externalitats del sistema de transport.

Una vegada analitzada l'oferta i la demanda del sistema de mobilitat, es van analitzar les conseqüències del transport sobre la població i el conjunt medi urbà. 

Fase 3

Redacció de l'informe de sostenibilitat ambiental preliminar.

Aquest informe conté els objectius principals del PMUS, descripció dels aspectes rellevants de la situació ambiental, així com de la seva probable evolució en cas de no aplicar-se el Pla, objectius de protecció ambientals fixats des de l'àmbit local fins a l'internacional. També s'inclou la descripció i avaluació de les alternatives seleccionades.

Diagnosi participada.

Punts forts i febles del sistema de mobilitat. Es posaran de manifest els punts forts i febles del sistema de mobilitat: a peu, en bicicleta, en transport públic, vehicle privat motoritzat, aparcament, distribució de mercaderies, seguretat viària, diagnosi ambiental i accés a polígons industrials i zones de treball. Paral·lelament, es va realitzar un procés de participació adreçat a la ciutadania i al teixit associatiu del municipi. A partir de l'anàlisi de l'oferta i la demanda, es va realitzar una diagnosi de la situació prevista.

Fase 4

Establiment d'objectius. Estudi d'alternatives.

Un cop identificades les disfuncions en matèria de mobilitat i definides les línies del Pacte per la mobilitat, es van establir uns objectius a assolir.
Per a l'anàlisi de l'informe de sostenibilitat ambiental, es van avaluar les alternatives considerades raonables, tècnica i ambientalment viables, a més de l'alternativa zero (escenari tendencial). Una vegada avaluades, es va escollir de forma raonada una de les alternatives proposades.

Propostes participades d'actuació de l'alternativa triada.

Amb l'alternativa triada, es van plantejar les propostes d'actuació per a la millora del sistema de mobilitat. Després de l'anàlisi i vistiplau pertinent per part de la Comissió tècnica de seguiment de la redacció del Pla, es procedir a fer la participació ciutadana de les propostes. Un cop finalitzat aquest procés, i en funció dels resultats que es van obtenir, es van fer les reunions necessàries per a decidir quines propostes conformaran finalment el Programa d'actuacions del PMUS.

Redacció de l'informe de sostenibilitat ambiental.

Es va redactar, seguint les determinacions del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya establertes.

Programa d'actuacions i càlcul d'indicadors.

Es va definir un programa d'actuacions a executar en els pròxims anys per tal d'aconseguir els objectius fixats, establint-se unes fases d'execució, tot indicant l'ordre de prioritat d'implementació. També es van indicar els costos i rendiment de les actuacions. Es va crear una Comissió de seguiment municipal per a fer un seguiment de l'aplicació de les propostes del pla. 

Fase 5

Tràmits i modificacions.

Posteriorment a la redacció del document final, s'han seguit els tràmits pertinents, en els qual ha estat necessària la participació del redactor en reunions i la modificació dels documents lliurats.

T'ha sigut útil aquesta pàgina? Si No
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració
Utilitzem cookies per garantir-vos una millor experiència al web. Si continueu navegant, entendrem que n'accepteu el seu ús. Més informació D'acord