Menú

Finançament a comunitats de propietàri@s per a la rehabilitació d'edificis

Termini de presentació de sol·licituds: 31 de desembre de 2022

Ajuts en forma de préstecs per al finançament d'obres de rehabilitació d'edificis d'habitatges

Persones destinatàries

Línia de préstecs convinguda entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (AHC) i l'Institut Català de Finances (ICF) Per al finançament d'obres de rehabilitació d'edificis d'habitatges.

No poden accedir a aquests préstecs les persones propietàries d'habitatges unifamiliars ni les persones jurídiques o físiques propietàries d'edificis d'habitatges, ni comunitats de propietaris amb operacions inferiors als 30.000 euros per comunitat de propietaris i màxim de 20.000 euros per habitatges  de la comunitat.

 • Línia ICF3.2. Per a comunitat de propietaris amb morositat fins el 8% sempre que aquestes aportin garanties que responguin al criteri de solvència exigit per retornar el préstec. Les comunitats de propietaris solvents, amb un índex de morositat del darrer exercici complert igual o inferior al 5% tot i que excepcionalment es podran valorar operacions.
 • Línia ICF3.1. Exclusivament per comunitats de propietaris dels edificis d'habitatges dels barris socials que administra l'Agència de l'Habitatge de Catalunya amb un índex de morositat del darrer exercici complert igual o inferior al 13% . Veure llistat de barris en aquest enllaç.

 

Creadora: Mercedes Rancaño Otero  |  Contribució: Getty Images/iStockphoto

Ajuts en forma de préstecs per al finançament d'obres de rehabilitació d'edificis d'habitatges

Documentació

La documentació necessaria la podeu consultar a la base 7 de la Resolució de convocatòria.

Documentació jurídico-administrativa:

 • A demanda de l'ICF
  • Estatuts de la comunitat o document constitutiu del règim de propietat horitzontal de l'edifici.
  • La persona designada com a representant de la comunitat de propietaris haurà d'emplenar i signar una declaració responsable, amb les dades personals corresponents, segons model de l'ICF, que es pot obtenir al web www.icf.cat
  • Domiciliació bancària: document SEPA complimentat segons model de l'ICF, que es pot obtenir al web www.icf.cat
  • Certificat del president o administrador de la comunitat de propietaris acreditatiu de que les quotes impagades, com a mínim en el darrer exercici complert, representen menys del 13% del total de les quotes girades a cobrament en l'exercici actual, respecte de les entitats que participin en la despesa de l'actuació per la qual es sol·licita el préstec.
 • A demanda de l'AHC
  • Certificat de l'acta o acord de la comunitat emès pel secretari o secretària, segons model normalitzat per l'AHC que el podeu trobar a Documentació relacionada en aquest tràmit.
   Aquest certificat d'acta o acord haurà d'estar aprovat amb el quòrum previst a la normativa reguladora del règim de propietat horitzontal i haurà de fer constar expressament si hi ha o no derrames aprovades amb anterioritat pendents de pagament. Aquest acord es formalitzarà mitjançant un certificat que haurà d'estar signat pel president i el secretari i caldrà que les signatures es trobin legitimades notarialment.
  • L'annex al certificat de l'acta o a l'acord amb la relació de persones propietàries o llogateres que pertanyen a la comunitat de propietaris que participen en la sol·licitud del préstec i coeficient de participació, segons model normalitzat per l'AHC que el podeu trobar a Documentació relacionada en aquest tràmit.

Documentació tècnica a demanda de l'AHC

 • Informació de les dades relatives a la inspecció tècnica prèvia (IITE+CCE+EE)
 • Projecte bàsic i executiu de les obres de rehabilitació. En el cas en què les actuacions no exigeixin projecte es justificarà mitjançant una memòria tècnica. En ambdós casos redactats i signats per un tècnic o una tècnica competent.
 • Oferta del pressupost de les obres de rehabilitació per part de l'empresa designada per realitzar-les.
 • Llicència municipal de les obres o justificació de la seva sol·licitud.

Fase inicial de desemborsament del préstec i d'inici d'obres a demanda de l'AHC

 • Comunicat d'inici de les obres de rehabilitació, segons model normalitzat per l'AHC.
 • El certificat o acta d'inici de les obres, signat per personal tècnic competent, segons el model oficial dels col·legis professionals respectius.
 • La llicència municipal de les obres o autoritzacions municipals i, si s'escau, les pròrrogues concedides. El permís de les obres ha d'estar vigent durant tota l'execució de les obres.
 • Pressupost de contracte de l'empresa (o les empreses) que ha d'executar les obres, degudament signat per l'empresa i la comunitat de propietaris.

Fase final de disposició del préstec i justificació de final d'obres a demanda de l'AHC

 • Certificat justificatiu del cost de les obres realitzades.
 • Comunicat de finalització de les obres de rehabilitació, segons model normalitzat per l'AHC
 • Certificat de finalització de les obres i els annexos A i B, signats pel personal tècnic competent, segons models oficials dels col·legis professionals respectius.
 • Documentació específica segons els tipus d'obres realitzades detallada a la convocatòria corresponent.

Requisits

 • Requisits dels edificis

  Com a mínim, el 50% de la superfície construïda sobre rasant de l'edifici ha d'estar destinada a habitatge. No computa la superfície en planta baixa si és d'ús diferent del d'habitatge.

  Inspecció tècnica prèvia

  Els edificis han de disposar, amb caràcter obligatori i previ a la sol·licitud d'ajuts, de l'Informe d'Avaluació de l'Edifici  (IAE) que ha de contenir  l'Informe de la Inspecció Tècnica de l'Edifici (IITE) amb la data de la inspecció  tècnica anterior a l'inici de les obres de rehabilitació i el Certificat d'Eficiència Energètica (CEE) amb l'etiqueta de qualificació energètica (EE), d'acord amb la normativa  vigent, que acrediti la necessitat de l'actuació de rehabilitació

  Perquè es considerin vàlids els IITE elaborats a l'empara del Decret 67/2015, de 5 de maig, s'han d'haver presentat a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, en un termini màxim de quatre mesos des que es van emetre i sempre amb anterioritat a la presentació de la sol·licitud del préstec.

  Inici d'obres

  Es pot sol·licitar el préstec per a obres no iniciades i per a obres ja iniciades i no finalitzades. Quan es tracti d'obres no iniciades, no es poden haver començat abans de la data de publicació de la convocatòria corresponent.

 • Obres no iniciades
  1. No es poden haver començat abans de la data de publicació de la convocatòria corresponent
  2. S'han d'iniciar en un termini màxim de vuit mesos, comptats a partir de l'endemà de la data de notificació de de la concessió del préstec.
  3. La comunitat de propietaris ha de comunicar a l'AHC l'inici de les obres en un termini màxim d'un mes des del seu inici, amb la presentació de la llicència municipal definitiva de les obres i del comunicat d'inici de les obres de rehabilitació.
 • Obres iniciades
  1. Es pot sol·licitar préstec únicament per la part de l'obra pendent d'executar. En aquest cas, les obres no poden haver finalitzat abans de la data de publicació de la convocatòria corresponent i caldrà aportar la certificació del tècnic facultatiu de les obres, acreditativa de la part d'obra executada i de la pendent d'executar per la qual es sol·licita el finançament

El termini per a l'execució de les obres de rehabilitació no pot excedir els dos anys, comptats a partir de la data de notificació de la concessió del préstec.

La pròrroga del termini d'execució s'ha de sol·licitar i concedir de forma expressa. Si en el termini d'un mes comptat a partir de la presentació de la sol·licitud de pròrroga no s'ha dictat resolució, s'entendrà denegada.

Podeu consultar les preguntes freqüents sobre aquestes línies de préstec en el següent enllaç

T'ha sigut útil aquesta pàgina? Si No
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració
Utilitzem cookies per garantir-vos una millor experiència al web. Si continueu navegant, entendrem que n'accepteu el seu ús. Més informació D'acord