Menú

Formularis beques estiu 2020 i normativa

Formularis

Preguntes freqüents

1. Principals NOVETATS d'aquesta convocatòria

Aquest any hem canviat el següent:

-- Hem establert tres tipus de subvencions: són iguals que les de l'any passat però els hem canviat el nom.

 • TIPUS 1: activitats de lleure (casals, activitats esportives i colònies).
 • TIPUS 2: menjador per als casals, activitats esportives i colònies.
 • TIPUS 3: suport al monitoratge.

-- Hem augmentat l'import de les subvencions:

 • Per al Tipus 1 (activitats): 260 €/4 setmanes de casal
 • Per al Tipus 2 (menjador): 150 €/4 setmanes de casal
 • per al Tipus 3 (suport al monitoratge):
  • Suport total: 279 €/setmana
  • Suport parcial: 180 €/setmana

-- Aquest any hem iniciat la presentació a través del mòbil i de l'ordinador de les sol·licituds de subvencions que ho podeu consultar clicant aquí

-- També hem canviar una mica els formularis per adequar-los a la presentació a través del mòbil i de l'ordinador:

 • FORMULARI 001-A. Aquest formulari és per a demanar una subvenció per a nens i nenes fins a 18 anys puguin participar als casals de lleure a l'estiu (Tipus 1: ACTIVITATS i Tipus 2: MENJADOR), que la seva situació econòmica sigui DIFERENT de l'any passat o que la demanin per primera vegada.
 • FORMULARI 001-B. Aquest formulari és per a demanar una subvenció per a nens i nenes fins a 18 anys puguin participar als casals de lleure a l'estiu (Tipus 1: ACTIVITATS i Tipus 2: MENJADOR) que la seva situació econòmica sigui LA MATEIXA que l'any passat. EN AQUEST CAS, ES VALORARÀ LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA L'ANY PASSAT.

-- També us podem atendre al TOC, amb cita prèvia, a través de:

2. qui ho pot demanar?

Pregunta 1

Ho pot demanar qui tingui les condicions següents:

¿Requisits generals

 • Que el pare/mare o tutor legal del beneficiari/a  disposi de NIF o NIE vigent
 • Que estiguin empadronades a Vilanova i la Geltrú, llevat dels casos emparats en la Llei 5/2008, de 24 d'abril.
 • Que s'inscriguin en una activitat publicada en el Llibret d'activitats d'estiu editat per l'Ajuntament.
 • Que la persona sol·licitant i les altres membres de la unitat de convivència no tinguin cap deute pendent de pagament amb l'Ajuntament.
 • Declaració responsable d'estar al corrent de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social.

¿Requisits per a les persones beneficiàries dels TIPUS 1 (activitats) i TIPUS 2 (menjador):

 • Que siguin menors de 18 anys.
 • Que les persones que formen part de la unitat de convivència no tinguin que no sigui la vivenda habitual que inclou una plaça d'aparcament.
 • S'entén per unitat de convivència el conjunt de persones que conviuen en un habitatge amb independència de si tenen relació de parentiu entre elles.
 • No superar els imports màxims de renda de la suma de tots els membres de unitat de convivència publicats en la present convocatòria i dividit pel nombre de persones, llevat dels casos emparats al Títol V de la Llei 14/2010 de 27 de maig, que tindran un tractament especial.

                    Imports màxims de renda de la unitat de convivència

                    Persones        Ingressos màxims/mes

                           2                           <853,68€

                           3                           <1.138,24€

                           4                           <1.422,80€

                           5                           <1.707,36€

                           6                           <1.991,92€

                          de 6                   <2.276,48€

¿ Requisits per a les persones beneficiàries del TIPUS 3 (suport al monitoratge):

 • Que les persones beneficiàries de les subvencions siguin menors de 21 anys.
 • Que la persona beneficiària tingui reconegut un grau de diversitat funcional igual o superior al 33%.

3. A partir de quan es pot demanar?

El termini de presentació comença el dia 4 de maig i acaba el dia 12 de juny.

4. Com es puntua?

TIPUS 1 (activitat) i TIPUS 2 (menjador):

-- INGRESSOS

Persones   Ingressos    Menys del 33%        de 34% a 65%            Més del 65%

                  màx./mes        3 punts                         2 punts                        1 punt

  2                <853,68€       281,71 €            281,72 € - 554,89 €              554,90 € a 853,68 €

  3             <1.138,24€       375,62 €            375,63 € - 739,86 €           739,87 € a 1.138,24 €

  4             <1.422,80€       469,52 €            469,53 € - 924,82 €           924,83 € a 1.422,80 €

  5             <1.707,36€       563,43 €            563,44 € - 1.109,78 €     1.109,79 € a 1.707,36 €

  6             <1.991,92€       657,33 €            657,34 € - 1.294,75 €     1.294,76 € a 1.991,92 €

  de 6        <2.276,48€       751,24 €            751,25 € - 1.479,71 €     1.479,72 € a 2.276,48 €

--FAMÍLIA

Família Nombrosa                      1 punt

Família nombrosa especial         2 punts

Família Monoparental                1 punt

Família Monoparental especial  2 punts

Infant/adolescent en acolliment  1 punt

--VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Violència de gènere          1 punt

-- GRAU DE DIVERSITAT FUNCIONAL IGUAL O SUPERIOR AL 33%

Infant, adolescent o jove sol·licitant de la subvenció     2 punts

Persona de la unitat de convivència                                1 punt

--HABITATGE

0% - 29,99%      1 punt

30% - 39,99%    2 punts

40% - 49,99%    3 punts

50% o              4 punts

--SITUACIÓ SOCIAL: SEGUIMENT SERVEIS SOCIALS MUNICIPALS

Família que està sent atesa i té seguiment dels serveis socials     1 punt

Situació sociofamiliar amb risc greu                                             2 punts

Situació sociofamiliar excepcionalment greu                                4 punts

La puntuació és acumulativa, en el sentit que les sol·licituds obtindran la puntuació total resultant del compliment dels diferents criteris.

Punts       Percentatge que correspon

1 - 3                   25%

4 - 6                   50%

7 - 8 o més         75%

Aquelles sol·licituds que des d'Acció Social de l'Ajuntament s'informi d'una situació sociofamiliar excepcionalment greu s'atorgarà el 100% de l'import de la inscripció a l'activitat d'estiu i del menjador.

TIPUS 3 (suport al monitoratge):

Suport total        279 €/setmana

Suport parcial    180 €/setmana

Normativa i recomanacions per fer les activitats de lleure

T'ha sigut útil aquesta pàgina? Si No
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració
Utilitzem cookies per garantir-vos una millor experiència al web. Si continueu navegant, entendrem que n'accepteu el seu ús. Més informació D'acord