Menú

Detecció i actuació envers els habitatges buits

Tens un pis buit? Vols seguretat?

Si tens un habitatge en propietat i vols posar-lo al mercat de lloguer, tens diversos recursos al teu abast per fer-ho sense riscos.

BORSA D'HABITATGE DE LLOGUER

La Borsa d'Habitatge de Lloguer té com a objectiu incrementar l'oferta d'habitatges de lloguer, tot proporcionant seguretat a les persones propietàries i uns preus més assequibles per a les llogateres.

Alguns dels avantatges que s'ofereixen als propietaris d'habitatges buits que vulguin llogar-los a través de la borsa són:

 • Garantia de cobrament del lloguer
 • Gestió del contacte i tramitació de la documentació necessària
 • Assessoria jurídica
 • Mediació amb el llogater

Els propietaris d'habitatges adherits a la borsa de lloguer gaudeixen d'una bonificació del 80% en la quota de l'IBI. Aquest incentiu fiscal està destinat a incrementar els pisos de lloguer disponibles i així poder reduir la llista de demandants d'habitatge que actualment no poden accedir al mercat lliure.

Més informació

 

PROGRAMA REALLORGEM.CAT

Reallotgem.cat és un programa de captació d'habitatges pisos buits que ofereix facilitats tant a les persones titulars dels immobles com als llogaters.

En el marc del programa Reallotgem.cat, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya paga per avançat l'import equivalent a 18 mensualitats amb l'objectiu d'animar les persones propietàries d'un habitatge buit a posar-lo a lloguer i, alhora, ajudar aquells que, com a conseqüència de la crisi sanitària, necessiten un nou lloc de residència. Es tracta, per tant, d'un sistema d'arrendament amb garanties.

Reallotgem.cat s'ofereix a persones propietàries d'habitatges buits i, complementàriament, a establiments hotelers en la modalitat d'hotels apartament.

Per poder adherir-se al programa, els pisos han de complir els següents requisits:

 • Disposar de cèdula d'habitabilitat vigent.
 • Estar en condicions que permetin ocupar-los de manera imminent i tenir d'alta els subministraments, o bé disposar dels butlletins necessaris per poder donar-los d'alta.
 • Tenir una superfície màxima útil de 90 m2. S'admetran habitatges amb superfície superior, però les condicions econòmiques màximes es regularan per aquest màxim de 90m2.
 • Apartaments i apartahotels que tinguin lavabo i cuina pròpia.

Un cop verificats tots els requisits, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya formalitza un contracte d'arrendament amb la persona propietària de l'habitatge conforme a la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans.

En el moment de la signatura, l'Agència tramitarà el pagament, en una sola vegada, de la renda dels primers 18 mesos de contracte i de la fiança.

Més informació

L'ús anòmal dels habitatges

Són utilitzacions anòmales d'un habitatge o d'un edifici d'habitatges: la desocupació permanent, la sobreocupació i l'infrahabitatge, tal com es defineixen en l'article 3 de la Llei 18/2007 del dret a l'habitatge

 • Habitatge buit: l'habitatge que roman desocupat permanentment, sense causa justificada, per un termini de més de dos anys.
  • A aquest efecte, són causes justificades:
   • el trasllat per raons laborals,
   • el canvi de domicili per una situació de dependència,
   • l'abandonament de l'habitatge en una zona rural en procés de pèrdua de població i el fet que la propietat de l'habitatge sigui objecte d'un litigi judicial pendent de resolució.
  • L'ocupació sense títol legítim no impedeix que es pugui considerar buit un habitatge.
 • Habitatge sobreocupat: l'habitatge en què s'allotgen un nombre excessiu de persones, en consideració als serveis de l'habitatge i als estàndards de superfície per persona fixats a Catalunya com a condicions d'habitabilitat. Se n'exceptuen les unitats de convivència vinculades per llaços de parentiu, si l'excés d'ocupació no comporta incompliments manifestos de les condicions exigibles de salubritat i higiene ni genera problemes greus de convivència amb l'entorn.

 • Infrahabitatge: l'immoble que, tot i que no té cèdula d'habitabilitat ni compleix les condicions per a obtenir-la, es destina a habitatge.

L'Ajuntament te la competència per inspeccionar aquells habitatges que es puguin considerar en situació anòmal.

L'administració competent, si té constància que un habitatge o un edifici d'habitatges s'utilitza d'una manera anòmala o que un immoble està en una situació anòmala, ha d'obrir l'expedient administratiu pertinent per a fer els actes d'instrucció necessaris per a determinar, conèixer i comprovar els fets sobre els quals ha de dictar la resolució.  Qualsevol persona pot denunciar una situació anòmala en l'ús d'un habitatge; per fer-ho cal que presenti una instància a través del registre de l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).

L'ús anòmal dels habitatges

El dret de tanteig i retracte

En primer lloc, l'actual política municipal d'habitatge ha obert una línia d'actuació adreçada a l'obtenció directa d'aquests habitatges buits de bancs, a través de l'adquisició per dret de tanteig i retracte, quan aquestavia sigui possible, comprant els habitatges per a incorporar-los al parc públic municipal per imports per sota del preu de mercat.

Programa Municipal d'Inspeccions d'Habitatges en situacions anòmales

El Ple Municipal del passat dia 26 de juliol de 2021 va aprovar el Programa d'Inspeccions d'Habitatges en situació anòmala amb l'objectiu de localitzar tots aquells habitatges que es trobin dins aquesta situació per oferir la millor manera de incorporar-los al mercat de lloguer assequible.

A més, al mateix Ple es va aprovar la creació del Registre Municipal d'Habitatges Buits on s'incorporaran aquells que compleixin amb els requisits. Aquest Registre estarà tindrà un reglament de funcionament i durant 30 dies la ciutadania pot participar i exposar les seves idees sobre com hauria de funcionar aquest Registre.

Juntament amb aquest programa, el Ple Municipal del passat dia  de juliol de 2021 va aprovar la declaració de Vilanova i la Geltrú com a àrea de mercat tens degut a la dificultat de la nostra ciutadania a accedir a un habitatge.

T'ha sigut útil aquesta pàgina? Si No
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració
Utilitzem cookies per garantir-vos una millor experiència al web. Si continueu navegant, entendrem que n'accepteu el seu ús. Més informació D'acord