Menú

Ordre del dia

Sessió ordinària del PLE DE L'AJUNTAMENT, que tindrà lloc el dilluns 17 de febrer de 2020, a les 18 h., a la Sala de Plens de la Casa de la Vila.

 

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l'esborrany de l'acta del Ple ordinari del dia 20 de gener de 2020.

DICTÀMENS:

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I ECONOMIA

Secretaria General

2. Aprovar la modificació de la Comissió d'Estudi i Treball i consulta pública prèvia sobre la redacció d'una Ordenança reguladora d'administració electrònica de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. (Exp. 173/2019-eSEC)

Intervenció

3. Resolució de les al·legacions i aprovació definitiva del pressupost municipal per a l'any 2020. (Exp. 132/2019-eINT)

Recursos Humans

4. Aprovar el Protocol per a la prevenció i actuació en cas de violència laboral externa en els llocs de treball de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. (Exp. 164/2020-eAJT)

COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA

Convivència i Equitat

5. Aprovar el “Protocol comunitari de prevenció i abordatge de violències sexuals en l'espai públic a Vilanova i la Geltrú". (Exp. 142/2020-eAJT)

Participació

6. Aprovar el Pla Estratègic de subvencions de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 2020-2023. (Exp. 178/2020-eAJT)

7. Aprovar les bases reguladores de les subvencions en règim de concurrència competitiva destinades a entitats de Vilanova i la Geltrú. (Exp. 145/2020-eSUB)

8. Aprovar les dietes de la Defensora de la Ciutadania per l'any 2020. (Exp. 166/2020-eAJT)

Infància i Joventut

9. Aprovar les bases reguladores de les subvencions destinades als infants, adolescents i joves de Vilanova i la Geltrú per a la participació en activitats d'educació en el lleure a l'estiu. (Exp. 119/2020-eSUB)

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ

Urbanisme

10. Aprovar la reducció en un 60% de la sanció imposada en l'expedient sancionador 000014/2018-DIS, per haver restituït l'ordre jurídic vulnerat després que la resolució sancionadora sigui ferma en via administrativa i abans que l'òrgan competent ordeni l'execució forçosa de la sanció.

11. Verificar el segon text refós de la modificació puntual del Pla General d'Ordenació de Vilanova i la Geltrú en els àmbits de sòl urbà Masia d'en Barreres I-II, per al tràmit d'informe previ previst a l'art. 98 TRLUC. (Exp. 4/2018-eURB)

Mobilitat

12. Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a l'estratègia catalana de la bicicleta 2025. (Exp. 79/2020-eSVI)

13. Aprovar l'inici dels tràmits necessaris per promoure la modificació de l'actual Ordenança municipal de circulació. (Exp. 154/2020-eSVI)

Espai Públic

14. Aprovar la revisió de preus de l'IPC 2019 del contracte de serveis de manteniment i neteja dels parcs i jardins del municipi de Vilanova i la Geltrú, zona A. (Exp. 32/2015-CONT)

15. Aprovar el canvi de model de recollida de residus municipals i treballar per a l'aplicació d'un sistema de pagament per generació. (Exp. 170/2020-eAJT)

CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ:

Intervenció

16. Donar compte dels estats d'execució del pressupost municipal i dels organismes autònoms IMET, OAP Víctor Balaguer i AISSA, a 31 de desembre de 2019. (Exp. 12/2020-eINT)

17. Donar compte del Pla anual de Control Financer (2019-2020). (Exp. 13/2020-eINT)

Tresoreria

18. Donar compte de l'informe de Tresoreria referent al que disposa la Llei 15/2020, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, de lluita contra la morositat, quart trimestre 2019. (Exp. 1/2020-eTRE)

MOCIONS

Grup Municipal de Cs

19. Moció per a la defensa i suport del sector agrícola. (Exp. 6/2020-eMOC)

Grup Municipal del PSC

20. Moció per uns pressupostos més justos i reals en educació. (Exp. 7/2020-eMOC)

21. Moció sobre els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a Vilanova i la Geltrú. (Exp. 8/2020-eMOC)

PREGUNTES

22. Preguntes de Cs:

  • Quantes reclamacions per Responsabilitat Patrimonial per caigudes pel mal estat de la via pública s'han registrat al nostre terme municipal des del 2019?
  • Té coneixement l'Ajuntament o ha concedit alguna autorització per al tancament del camí situat entre l'av. del Terme de la Urbanització de Santa Maria i la BV2115, en el tram que discorre en zona de servitud de policia de la carretera C-32, sentit Barcelona?

23. PRECS.

 

T'ha sigut útil aquesta pàgina? Si No
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració
Utilitzem cookies per garantir-vos una millor experiència al web. Si continueu navegant, entendrem que n'accepteu el seu ús. Més informació D'acord