Menú

Ordre del dia

Sessió ordinària del PLE DE L'AJUNTAMENT i de la JUNTA GENERAL D'ICVSAM, que tindran lloc el dilluns 14 de novembre de 2022, a les 18 h., al Saló de Plens de la Casa de la Vila.

EL PLE MUNICIPAL TORNA A SER OBERT AL PÚBLIC, FINS A OMPLIR LES PLACES ASSEGUDES DISPONIBLES A LA SALA. 

 

ORDRE DEL DIA

1. Secretaria General. Fe Pública. Exp. 13/2022/ePLE.

Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del Ple del dia 3 d'octubre de 2022.

2. Secretaria General. Fe Pública. Exp. 14/2022/ePLE.

Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió extraordinària del Ple del dia 17 d'octubre de 2022.

JUNTA GENERAL D'INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE VILANOVA I LA GELTRÚ, SAM

1. Nomenar el gerent de la societat INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE VILANOVA I LA GELTRÚ, SAM.

2. Cessar el Sr. Tomás Vidal Lanza com a membre del Consell d'Administració.

3. Nomenar el Sr. Manuel Martínez Mellado com a membre del Consell d'Administració.

4. Aprovar l'acta de la sessió de la Junta General de 14 de novembre de 2022.

PLE

DICTÀMENS:

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I ECONOMIA

3. Secretaria General. Exp. 109/2019/eSEC.

Aprovar la modificació de representants municipals a diversos ens.

4. Secretaria General. Exp. 117/2019/eSEC.

Canvi de representants municipals als Consells Escolars de tres centres educatius de la ciutat.

5. Secretaria General. Exp. 56/2022/eSEC.

Desistir de l'aprovació definitiva de la modificació dels estatuts dels ens instrumentals de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i del seu sector públic per a incorporar els regidors i regidores no adscrits i desistir de la modificació dels estatuts plantejada.

6. Contractació. Exp. 550/2021/eCONT.

Ratificar l'acord d'AISSA d'adhesió al conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i la Comissió Central de Subministraments.

7. Patrimoni. Exp. 29/2022/ePAT.

Aprovació definitiva de l'atorgament d'una concessió demanial directa en favor del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, amb l'objecte de construir i prestar un servei de salut mental infantil i adults i de drogodependències.

8. Intervenció. Exp. 106/2022/eINT.

Aprovar la modificació de crèdit núm. 51/2022, mitjançant suplement de crèdit finançat amb major endeutament.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I INNOVACIÓ

9. Mercats Municipals. Exp. 391/2022/eAJT.

Aprovar definitivament el Reglament que ha de regir el funcionament de la Taula Local del Primer Sector de Vilanova i la Geltrú.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA

10. Acció Social i Dependència. Exp. 138/2022/eSEC.

Aprovar la constitució d'una Comissió per a l'emissió d'un informe sobre l'estat real, econòmicament i organitzativament, de l'Organisme Autònom Municipal AISSA.

11. Acció Social i Dependència. Exp. 826/2022/eAJT.

Aprovar l'adhesió a la declaració de la Diputació de Barcelona pel dret a ingressos per a una vida digna als nostres pobles i ciutats.

12. Infància i Joventut. Exp. 819/2022/eAJT.

Aprovar el Pla Local de Joventut 2023-2027.

13. Participació. Exp. 748/2022/eAJT.

Aprovar el nomenament de la Defensora de la Ciutadania.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ

14. Mobilitat. Exp. 924/2022/eSVI.

Ratificar el Decret núm. 5092, de 27 de juliol, que aprova l'arrodoniment dels preus, caducitat i condicions de bescanvi dels títols propis rebaixats entre l'1 de setembre i el 31 de desembre.

15. Espai Públic. Exp. 841/2022/eAJT.

Aprovar el conveni d'encàrrec de gestió a l'Ajuntament de Cubelles per al subministrament d'aigua potable al barri del Prat de Vilanova i la Geltrú.

16. Medi Ambient. Exp. 732/2018/eAJT.

Aprovar l'addenda del conveni de cooperació interadministrativa per a la prestació de serveis entre el Consell Comarcal del Garraf i els ajuntaments per a la gestió del medi natural i litoral del Garraf, que té per objecte l'actualització d'aportacions econòmiques al Consell Comarcal del Garraf per a l'exercici 2022.

PROPOSICIÓ DE L'ALCALDIA:

17. Declaració institucional del 25 de novembre de 2022, Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència vers les Dones.

CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ:

18. Secretaria General. Exp. 33/2022/eSEC.

Donar compte dels acords presos en les sessions de la Junta de Govern Local dels dies 4, 11, 18 i 25 d'octubre i 2 i 8 de novembre de 2022.

19. Secretaria General. Exp. 34/2022/eSEC.

Donar compte dels Decrets de l'Alcaldia i dels regidors i regidores delegats, corresponents al mes de setembre de 2022.

20. Secretaria General. Exp. 34/2022/eSEC.

Donar compte dels Decrets de l'Alcaldia i dels regidors i regidores delegats, corresponents al mes d'octubre de 2022.

21. Serveis Jurídics. Exp. 63/2021/eCONT.

Donar compte de la Resolució 238/2022, de data 5 d'octubre, dictada pel Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, en el procediment N-2021-0379, que estima el recurs interposat per Ingeniería de Equipos Auxiliares de Informática, SA, contra l'adjudicació del contracte de subministrament i manteniment d'un sistema d'emmagatzematge san/nas, xarxa, servidors i còpies de seguretat.

22. Serveis Jurídics. Exp. 207/2022/eCONT.

Donar compte de la Resolució 11/2022, del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, amb relació al recurs presentat a l'expedient N-2022-0256 contra el PCAP del contracte del servei de conservació, manteniment i neteja de la jardineria de les zones verdes del municipi de Vilanova i la Geltrú, zona A.

23. Intervenció. Exp. 101/2022/eINT.

Donar compte dels estats d'execució del pressupost municipal i dels organismes autònoms: IMET, Biblioteca Museu Víctor Balaguer i AISSA, a 30 de setembre de 2022.

24. Tresoreria. Exp. 67/2022/eTRE.

Donar compte de l'Informe de la Tresoreria referent al que disposa la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, de lluita contra la morositat, tercer trimestre del 2022.

MOCIONS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS:

25. Grups Municipals d'ERC, SOM VNG, PSC i JxCAT. Exp. 70/2022/eMOC.

Moció per dignificar la Geltrú i resoldre les diverses problemàtiques que pateixen els veïns i veïnes d'aquest barri/poble.

26. Grup Municipal de Cs. Exp. 71/2022/eMOC.

Moció per a actuacions urgents sobre els espais públics a la Collada-Sis Camins.

27. Grup Municipal de Cs. Exp. 72/2022/eMOC.

Moció per redactar un Pla de substitució dels transformadors d'electricitat existents a les nostres places, carrers i jardins.

28. Grup Municipal del PSC. Exp. 73/2022/eMOC.

Moció per a la descentralització dels serveis d'atenció a la ciutadania als barris.

29. Grup Municipal de la CUP. Exp. 74/2022/eMOC.

Moció per garantir l'educació inclusiva als centres educatius de Vilanova i la Geltrú.

30. Grups Municipals de la CUP, ERC, JxCAT i SOM VNG. Exp. 75/2022/eMOC.

Moció en suport a Mohamed Said Badaoui i Amarouch Azbir.

31. Grups Municipals d'ERC, JxCAT, SOM VNG i PSC. Exp. 76/2022/eMOC.

Declaració institucional per blindar les pensions a la Constitució.

PRECS I PREGUNTES:

32. Preguntes SOM VNG:

1.  Quantes reunions s'han tingut amb el Comitè d'Empresa i l'empresa concessionària actual del servei de jardineria per tractar els acords de la moció, sobre la jornada de 35 hores, aprovada en el ple anterior?

2.  Què està fent el govern municipal per trobar empreses que vulguin instal·lar un supermercat a La Collada-Sis Camins?

33. Preguntes Cs:

1.  Quantes de les mocions aprovades pel Ple de l'Ajuntament durant aquest mandat han estat executades?

2.  La Diputació de Barcelona, el passat 16 de setembre de 2021, va atorgar a l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú un total de 192.900€ dintre del fons de prestació del catàleg "Barris i comunitats: motors de transformació social", de la convocatòria del mateix any 2021, del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, però vostès han renunciat a 64.169,76€ dels 192.900€ assignats.  Poden indicar el motiu d'aquesta renúncia i en quin projecte –a executar abans del 31 de desembre- es gastaran els 128.730,24€ del fons?

34. Preguntes CUP:

1.  Després que en data 8 de setembre aquest Grup Municipal sol·licités l'expedient de l'anomenat “contracte de reforç” de la recollida de residus, en data 18 d'octubre se'ns lliurà com a complement a l'expedient, i a petició també nostra, l'informe jurídic signat a 13 d'octubre pel secretari i el vicesecretari de l'Ajuntament. És evident que aquest és un informe sobre el contracte, que data d'agost, i no el del contracte. Si prenem com a referència el Decret d'Alcaldia 23-2021, de 7 de gener, d'aprovació de la instrucció reguladora dels contractes menors de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, qualsevol contracte de serveis amb valor estimat superior a 5.000 euros, com era el cas, té com a element necessari un informe jurídic. Existeix l'informe jurídic del contracte? Està previst algun altre “reforç” en el servei de recollida de residus durant el que queda d'any 2022 i els dos primers trimestres de 2023?

2. Ens consta que la pròrroga del contracte del servei d'Agents Cívics finalitzava el 30 d'abril d'aquest 2022. El primer document tècnic de la nova licitació apareix un mes després de la finalització d'aquest contracte i tres mesos i mig després del decret d'incoació. Com a resultat d'aquesta manca de previsió s'encadenen dues licitacions que acaben desertes. Al tercer intent, i després d'haver modificat pressupost i hores de treball, sí que s'hi presenten empreses. El resultat de tot plegat ha estat la inexistència temporal d'aquest servei, que afecta, entre d'altres, el servei de Punt Lila als espais d'oci nocturn de la ciutat organitzats per entitats. Si des de l'abril de 2021 sabien quan finalitzaria el contracte, a què es deu aquesta tardança en la presentació de la licitació? Exactament en quina data es tornarà a prestar amb normalitat aquest servei d'Agents Cívics?

35. PRECS.

 

T'ha sigut útil aquesta pàgina? Si No
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració
Utilitzem cookies per garantir-vos una millor experiència al web. Si continueu navegant, entendrem que n'accepteu el seu ús. Més informació D'acord