Menú

Ordre del dia

Sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament, que tindrà lloc el dilluns, 6 de maig de 2019, a les 17 h., i Sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament, que tindrà lloc el mateix dilluns, 6 de maig de 2019, a les 18:20 h., a la Sala de Plens de la Casa de la Vila.

ORDRE DEL DIA PLE EXTRAORDINARI

Presentació de la Memòria de la Defensora de la Ciutadania, any 2018.

ORDRE DEL DIA PLE ORDINARI

1. Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament del dia 8 d'abril de 2019.

CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ:

Intervenció

2. Donar compte dels estats d'execució del pressupost municipal i dels organismes autònoms IMET i Biblioteca Museu Víctor Balaguer a 31 de març de 2019. (Exp. 42/2019-eINT)

3. Donar compte de les modificacions de crèdit núm. 2 i 7 de l'Ajuntament, aprovades per Decret. (Exp. 42/2019-eINT)

Tresoreria

4. Donar compte de l'informe de la Tresoreria referent al que disposa la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, de lluita contra la morositat, primer trimestre 2019. (Exp. 14/2019/eTRE)

DICTÀMENS:

Secretaria

5. Ratificació dels acords de la Junta de Govern Local de 30.04.2019, sobre la declaració com a mitjà propi personificat de l'Ajuntament de les societats mercantils municipals INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE VILANOVA I LA GELTRÚ, SAM (ICVSAM), SERVEIS D'APARCAMENTS DE VILANOVA I LA GELTRÚ, SAM, i COMPANYIA D'AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ, SAM, i de l'organisme autònom local de caire social “AISSA”. (Exp. 53/2019-eSEC)

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA

Intervenció

6. Aprovació de la relació de les subvencions nominatives del pressupost vigent.

Tresoreria

7. Modificació de les Bases per a la concessió d'ajuts econòmics en els tributs municipals per atendre situacions especials.

Patrimoni

8. Ratificació del Decret de 12.04.2019, de rectificació d'errors materials d'aprovació de l'Inventari dels Béns Immobles de la Corporació Local. (Exp. 6/2019/ePAT)

9. Aprovació de la rectificació i actualització de l'Inventari dels Béns Immobles de la Corporació a 6 de maig de 2019. (Exp. 7/2019/ePAT)

Responsabilitat Social Corporativa

10. Aprovació del model i dels criteris per a l'elaboració de les Cartes de Servei Municipals. (Exp. 403/2019-eAJT)

Recursos Humans

11. Aprovació del Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament sexual, per raó de gènere, de l'orientació sexual i/o de la identitat sexual. (Exp. 426/2019/eAJT)

12. Acord Policia Local de Vilanova i la Geltrú, que s'incorporarà, previs els tràmits legals pertinents, al Pacte de Condicions dels funcionaris de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. (Exp. 166/2019/eRH)

COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA

Alcaldia

13. Aprovació, si escau, de l'expedient per atorgar el Diploma de reconeixement de la ciutat a la Companyia de les Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paül. (Exp. 2/2019-eALC)

Infància, Adolescència i Joventut

14. Aprovació inicial de les Bases reguladores de les subvencions destinades a infants i adolescents amb diversitat funcional per a la seva inclusió en activitats extraescolars. (Exp. 68/2019-eSUB)

Cultura

15. Acord d'atorgament del X Premi Francesc Roig Toqués al col·lectiu de Xarxaires i "Remendadores" de Vilanova i la Geltrú i a la Fundació CRAM. (Exp. 454/2019-eAJT)

Secretaria

16. Ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística. (Exp. 55/2019-eSEC)

17. Aprovació definitiva de la dissolució del Consorci de Serveis a les Persones  i constitució de l'organisme autònom local de caire social AISSA. (Exp. 158/2018-eSEC)

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ

Urbanisme

18. Modificació puntual de Pla General d'Ordenació de les parcel·les de sòl privat del sector La Carrerada afectades per la línia orbital ferroviària. (Exp. 63/2018-eURB)

19. Modificació puntual del Pla General d'Ordenació per incloure l'ús residencial especial al sòl de sistemes d'equipaments col·lectius, espais esportius i equipaments educatius. (Exp. 41/2018-eURB)

Medi Ambient

20. Ratificar la declaració de Sant Fruitós de Bages, de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, amb relació al suport a les ciutats i pobles davant del repte de l'Agenda 2030. (Exp. 420/2019-eAJT)

21. Aprovació, si escau, de l'adhesió de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a l'Associació Camí Ramader de Marina. (Exp. 435/2019-eAJT)

22. Aprovació, si escau, de l'adhesió de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a la Carta Europea de Turisme Sostenible. (Exp. 431/2019-eAJT)

23. Aprovació inicial, si escau, de la modificació de l'Ordenança municipal reguladora de la incorporació de sistemes de captació d'energia solar per a la producció d'aigua calenta a edificis i construccions en el terme municipal de Vilanova i la Geltrú. (Exp. 445/2019-eAJT)

24. Aprovació, si escau, del Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible i el Clima (PAESC). (Exp. 437/2019-eAJT)

Secretaria

25. Aprovació de la modificació i actualització dels Estatuts de la Mancomunitat Penedès-Garraf. (Exp. 54/2019-eSEC)

MOCIONS

Grup Municipal de CiU

26. Moció de condemna i rebuig a l'afusellament i crema simbòlica del President Puigdemont. (Exp. 29/2019-eMOC)

PREGUNTES

27. Preguntes de la Sra. Carmen Reina, regidora no adscrita:

27.1. Al carrer de Gaspar d'Avinyó s'ha col·locat un senyal de trànsit amb la prohibició d'estacionar i aturar.  Quina ha estat la raó de la col·locació d'aquest senyal?

27.2. Quins són els criteris en què es basa la nostra administració i quins requisits necessita una persona amb mobilitat reduïda per obtenir una plaça d'aparcament reservada de forma personal a prop del seu domicili.

28. PRECS

29. Intervencions de comiat de regidores i regidors d'aquest Consistori.

30. Aprovació de les actes de les sessions extraordinària i ordinària del Ple de l'Ajuntament de 6 de maig de 2019.

 

T'ha sigut útil aquesta pàgina? Si No
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració
Utilitzem cookies per garantir-vos una millor experiència al web. Si continueu navegant, entendrem que n'accepteu el seu ús. Més informació D'acord