Menú

Ordre del dia

Sessió ordinària del PLE DE L'AJUNTAMENT, que tindrà lloc el dilluns 13 de setembre de 2021, a les 18 h., de forma telemàtica.

ORDRE DEL DIA

1. Secretaria General. Fe Pública. Exp. 13/2021/ePLE.

Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del Ple del dia 26 de juliol de 2021.

DICTÀMENS:

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I ECONOMIA

2. Secretaria General. Fe Pública. Exp. 84/2021/eSEC.

Presa de possessió del Sr. ORIOL HUGUET i BRIVA com a regidor d'aquest Ajuntament.

3. Secretaria General. Fe Pública. Exp. 85/2021/eSEC.

Presa de possessió del Sr. JUAN MANUEL RODRÍGUEZ SERRANO com a regidor d'aquest Ajuntament.

4. Secretaria General. Assessoria Jurídica. Exp. 80/2021/eSEC.

Aprovació inicial de la modificació dels Estatuts de la Societat Municipal Informació i Comunicació de Vilanova i la Geltrú (ICVSAM), per declarar-la estatutàriament mitjà propi personificat de l'Ajuntament i per regular la celebració telemàtica dels seus òrgans

5. Secretaria General. Contractació.  Exp. 384/2021/eCONT.

Aprovar l'expedient de contractació i obertura del procediment d'adjudicació per a la contractació dels serveis de neteja de les dependències, edificis i equipaments municipals de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, Institut Municipal d'Educació i Treball, Organisme Autònom Víctor Balaguer, Companyia d'Aigües, Organisme Autònom d'Assistència Integral Social i Sanitària (AISSA) i EPEL Neàpolis.

6. Intervenció. Exp. 50/2021/eINT.

Aprovar el Compte General 2020.

7. Gestió del Talent i les Persones. Exp. 1073/2021/eRH.

Aprovar la modificació de la plantilla de personal per reorganització de l'estructura de comandament de la Policia Local.

8. Gestió del Talent i les Persones. Exp. 1074/2021/eRH.

Ratificar la modificació parcial dels llocs de treball de l'estructura de comandament de la Policia Local.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I INNOVACIÓ

9. Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer.  Exp. 119/2021/eBMVB.

Modificació de crèdits núm. 02/2021, en la modalitat de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, finançada amb la subvenció 7495 D/760000104/4431/0000 de l'oficina de suport a la iniciativa cultural de la Generalitat de Catalunya i amb l'aplicació el romanent de tresoreria 2020.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA

10. Infància i Joventut. Exp. 536/2021/eAJT.

Aprovar la pròrroga fins al 31 de desembre de 2022 del Pla Local de Joventut 2017-2021.

11. Acció Social i Dependència. Exp. 550/2021/eAJT.

Aprovar la constitució d'una Comissió d'estudis i treball per a la redacció de la proposta de Reglament municipal de Prestacions Econòmiques de Caràcter Social de l'Ajuntament Vilanova i la Geltrú.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ

12. Contractació. Exp. 385/2021/eCONT.

Aprovar l'expedient de contractació i obertura del procediment d'adjudicació per a la contractació dels serveis de Recollida i Gestió de Residus del municipi de Vilanova i la Geltrú.

CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ:

13. Secretaria General. Exp. 14/2021/ePLE.

Donar compte dels decrets de l'Alcaldia i de regidors i regidores delegats corresponents als mesos de juliol i agost de 2021.

14. Secretaria General. Exp. 14/2021/ePLE.

Donar compte dels acords presos en les sessions de la Junta de Govern Local dels dies 20 i 27 de juliol i 6 de setembre de 2021.

15. Tresoreria. Exp. 78/2021/eTRE.

Donar compte de l'informe de Tresoreria referent al que disposa la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, de lluita contra la morositat, segon trimestre del 2021.

16. Intervenció. Exp. 72/2021/eINT.

Donar compte dels estats d'execució del pressupost municipal i dels organismes autònoms: IMET, Biblioteca Museu Víctor Balaguer i AISSA, a 30 de juny de 2021.

MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS

17. Grup Municipal de la CUP. Exp. 51/2021/eMOC

Moció de suport a Marcel Vivet i de rebuig a la Sentència de l'Audiència Provincial que el condemna a cinc anys de presó.

18. Grups Municipals de SOM VNG i PSC. Exp. 52/2021/eMOC.

Moció per a rectificar una mancança imperdonable.

19. Grup Municipal de SOM VNG. Exp. 53/2021/eMOC.

Moció per a l'elecció per vot popular de la Defensora de la Ciutadania.

20. Grup Municipal d'ERC. Exp. 54/2021/eMOC.

Moció per promoure l'acollida i l'asil de persones refugiades de l'Afganistan i per a la defensa dels Drets Humans.

21. Grups Municipals del PSC i Cs. Exp. 56/2021/eMOC.

Moció sobre la reordenació del Prat de Vilanova.

22. Grup Municipal del PSC. Exp. 57/2021/eMOC.

Moció sobre la situació de les dones a l'Afganistan.

PREGUNTES

23. Preguntes Cs:

  • Sobre les previsions de riades i altres catàstrofes meteorològiques previstes en els plans d'emergència aprovats en plens anteriors:

Quan tenen prevista la neteja de la zona dels torrents, en la que tenen competència municipal per mitjà de recursos d'àmbit local i per mitjà de la coordinació amb l'Agència Catalana de l'Aigua?

  • Sobre la recollida de residus sòlids urbans per part de la Regidoria responsable:

Quines mesures s'han pres per evitar l'acumulació de residus sòlids urbans a totes les urbanitzacions i barris de la nostra ciutat?

24. PRECS.

T'ha sigut útil aquesta pàgina? Si No
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració
Utilitzem cookies per garantir-vos una millor experiència al web. Si continueu navegant, entendrem que n'accepteu el seu ús. Més informació D'acord