Menú

Ordre del dia

Sessions extraordinària i ordinària del PLE DE L'AJUNTAMENT i de les JUNTES GENERALS DE PIVSAM i de COMPANYIA D'AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ, SAM, que tindran lloc el dilluns 7 de juny de 2021, a les 17 h. i a les 18 h., respectivament, de forma telemàtica.

ORDRE DEL DIA

PLE EXTRAORDINARI (17 h.)

Donar compte de la Memòria de la Defensora de la Ciutadania, any 2020.

PLE ORDINARI (18 h.)

1. Secretaria General. Exp. 8/2021/ePLE.

Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del Ple del dia 3 de maig de 2021.

JUNTA GENERAL DE PROMOCIÓ INDUSTRIAL VILANOVA, SAM

1. Aprovar els Comptes Anuals de l'exercici 2020.

2. Aprovar l'aplicació del resultat dels Comptes proposat pel liquidador.

3. Aprovar l'acta de la sessió ordinària del dia 7 de juny de 2021.

JUNTA GENERAL DE LA COMPANYIA D'AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ, SAM.

1. Aprovar els comptes anuals que comprenen el Balanç, la Memòria i l'Informe de Gestió de la Companyia d'Aigües de Vilanova i la Geltrú, SAM, de l'exercici econòmic iniciat l'1 de gener de 2020 i finalitzat el 31 de desembre de 2020, formulades de conformitat amb la legislació vigent.

2. Aprovar l'aplicació del resultat.

3. Aprovar l'acta de la sessió ordinària del dia 7 de juny de 2021.

PLE DE L'AJUNTAMENT

DICTÀMENS:

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I ECONOMIA

2. Secretaria General. Exp. 50/2021/eSEC.

Aprovació inicial de la modificació dels Estatuts de "Funerària Vilanova, Societat Anònima".

3. Secretaria General. Contractació. Exp. 185/2021/eCONT.

Contractar el subministrament de quatre equips d'impressió complementaris, en la modalitat d'arrendament, mitjançant contracte basat en l'acord marc de l'ACM, del subministrament d'equipament informàtic i els serveis de manteniment associats, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (2017.02).

4. Secretaria General. Contractació.  Exp. 169/2021/eCONT.

Contractar el subministrament de diferents equips d'impressió, en la modalitat d'arrendament, mitjançant contracte basat en l'acord marc de l'ACM, del subministrament d'equipament informàtic i els serveis de manteniment associats, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (2017.02).

5. Gestió Tributària i Recaptació. Exp. 382/2021/eAJT.

Aprovar el conveni de col·laboració en matèria de gestió cadastral amb la Secretaria d'Estat d'Hisenda (Direcció General del Cadastre).

6. Gestió Tributària i Recaptació. Exp. 386/2021/eAJT.

Aprovar la refosa dels acords de delegacions de competències a favor de la Diputació de Barcelona per mitjà de l'ORGT, en relació amb la gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic, tot actualitzant i confirmant l'abast dels anteriors acords de delegació.

7. Recursos Humans. Exp. 483/2021/eRH.

Ratificar l'acord signat amb part de la representació sindical sobre el pressupost 2021.

8. Recursos Humans. Exp. 464/2021/eRH.

Ratificar el Decret núm. exp. 387/2021/eRH, sobre l'increment en un 0.9% de les retribucions dels treballadors i treballadores de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I INNOVACIÓ

9. Promoció Econòmica i Projecció de Ciutat. Exp. 565/2021/eSUB.

Aprovar el conveni de col·laboració amb la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, F.S.P. (Museu del Ferrocarril de Catalunya), per a l'establiment d'una oficina de turisme al museu i regular la concessió i execució d'una subvenció nominativament prevista en el pressupost municipal.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA

10. Acció Social i Dependència. Exp. 500/2020/eAJT.

Aprovar la dissolució de la Comissió Especial Municipal sobre el Model d'Atenció a la Dependència i a la Gent Gran.

11. Esports. Exp. 677/2021/eSUB.

Aprovar les bases reguladores de les subvencions destinades a les persones físiques per a la pràctica d'activitats esportives.

12. Participació. Exp. 623/2021/eSUB.

Aprovar les bases reguladores de les subvencions en règim de concurrència competitiva destinades a entitats de Vilanova i la Geltrú.

13. Cultura. Exp. 463/2021/eAJT.

Aprovar les normes de funcionament i protocol de la Pabordia de la Festa Major de Vilanova i la Geltrú.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ

14. Projectes i Obres. Exp. 1/2021/ePUR.

Convalidar el Decret de l'alcaldessa número 2196, d'aprovació inicial del Projecte de millora, restauració i conservació del Teatre Principal.

15. Projectes i Obres. Exp. 2/2021/ePUR.

Convalidar el Decret de l'alcaldessa número 2194, d'aprovació inicial del Projecte d'obres de nou tancament exterior de lluerna i restauració dels vitralls de la claraboia interior i del fals sostre de la sala central de la Casa Sebastià Soler-Can Pahissa.

16. Projectes i Obres. Exp. 3/2021/ePUR.

Convalidar el Decret de l'alcaldessa número 2195, d'aprovació inicial del Projecte de restauració d'esgrafiats de façana i d'eliminació d'humitats de capil·laritat a la biblioteca, pinacoteca i cos central i d'arranjament de l'escalinata de l'accés principal a la Biblioteca-Museu Víctor Balaguer, bé cultural d'interès nacional (BCIN).

17. Mobilitat. Exp. 69/2020/eSEC.

Ratificació de les modificacions dels Estatuts i aprovació del text refós dels Estatuts de Serveis d'Aparcament de Vilanova i la Geltrú, SAM.

18. Disciplina Urbanística. Exp. 1/2020/eDIS.

Aprovar la resolució de l'expedient sancionador per la instal·lació de dos volums edificats amb construcció modular, a la finca situada al Polígon 25, parcel·la 035, del sector de Mas Torrat, sense disposar del títol administratiu habilitant i que no són legalitzables.

CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ:

19. Secretaria General. Exp. 10/2021/ePLE.

Donar compte dels decrets de l'Alcaldia i de regidors i regidores delegats corresponents al mes d'abril de 2021.

20. Secretaria General. Exp. 10/2021/ePLE.

Donar compte dels acords presos en les sessions de la Junta de Govern Local dels dies 27 d'abril i 4, 11, 18 i 25 de maig de 2021.

21. Intervenció. Exp. 45/2021/eINT.

Donar compte dels estats d'execució del pressupost municipal i dels organismes autònoms: IMET, Biblioteca Museu Víctor Balaguer i AISSA, a 31 de març de 2021.

22. Tresoreria. Exp. 47/2021/eTRE.

Donar compte de l'informe de Tresoreria referent al que disposa la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, de lluita contra la morositat, primer trimestre del 2021.

MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS

23. Grup Municipal de la CUP.  Exp. 29/2021/eMOC.

Moció de solidaritat amb Palestina i de condemna als atacs a Sheikh Jarrah, Al-Aqsa i Gaza.

24. Grup Municipal de la CUP. Exp. 30/2021/eMOC.

Moció per a retre homenatge a la memòria d'Enric Valor i Vives.

25. Grup Municipal de la CUP. Exp. 31/2021/eMOC.

Moció de suport al poble de Colòmbia.

26. Grup Municipal de SOM VNG. Exp. 32/2021/eMOC.

Moció per recuperar el servei gratuït de llançadora a les platges de la ciutat.

27. Grup Municipal de SOM VNG. Exp. 33/2021/eMOC.

Moció de condemna dels últims atacs de les forces d'ocupació israelianes a Palestina.

28. Grup Municipal de SOM VNG. Exp. 34/2021/eMOC.

Moció per a l'actualització del cens d'habitatges buits.

29. Grup Municipal de Cs. Exp. 35/2021/eMOC.

Moció sobre control  i erradicació de l'espècie invasora vespa asiàtica.

30. Grup Municipal de Cs. Exp. 36/2021/eMOC.

Moció per a la recuperació i conservació de les masies tradicionals abandonades en l'entorn rural.

31. Grup Municipal de Cs. Exp. 37/2021/eMOC.

Moció per a una tarifa especial d'aparcament als treballadors i treballadores de les residències Onades y Cugat Residencial, situades al Prat de Vilanova.

32. Grup Municipal Socialista. Exp. 38/2021/eMOC.

Moció per impulsar projectes New Generation a Vilanova i la Geltrú.

33. Grup Municipal Socialista. Exp. 39/2021/eMOC.

Moció per a la revisió del PMUS de Vilanova i la Geltrú i l'adopció de mesures de millora a la ciutat.

34. Grup Municipal Socialista.  Exp. 40/2021/eMOC.

Moció per adherir-se al programa VIOPET, per recollir i acollir els animals de les víctimes de violència masclista.

PRECS I PREGUNTES

35. Preguntes SOM VNG:

  • Quin és l'estat dels treballs de les comissions creades per estudiar la modificació de la gestió dels serveis de recepció de portes de l'Ajuntament i de la Casa Olivella, del Servei de Mediació Ciutadana, de la Consergeria de cap de setmana de les Instal·lacions Esportives, de la Recollida de Residus Sòlids Urbans i Neteja Viària, i quan es portaran les conclusions al Ple.
  • Quines accions pensa dur a terme el govern per reclamar a Valoriza els contenidors que falten i que, segons el govern, els hauria de disposar l'empresa concessionària en compliment del contracte prorrogat de forma forçosa.

36. Preguntes Cs:

  • Com tenen previst de solucionar la falta d'aparcament a la zona del Canigó?
  • L'Espai Jove està funcionant? En el cas que no ho estigui, quan tenen previst que comenci a funcionar?

37. Pregunta PSC:

  • Quines instal·lacions municipals s'han ofert aquest any a l'Agència Tributària per al servei d'atenció a la ciutadania, respecte a la campanya de la Renda 2020?

38. PRECS

 

T'ha sigut útil aquesta pàgina? Si No
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració
Utilitzem cookies per garantir-vos una millor experiència al web. Si continueu navegant, entendrem que n'accepteu el seu ús. Més informació D'acord