Menú

VNG treballa per la inclusió dels infants en el lleure educatiu

Comparteix:
26/04/2023 14:34

S'ha creat una eina pràctica per poder autoavaluar el grau d'atenció a les diversitats en les activitats i serveis de lleure

Un grup de treball de la comissió de promoció de la Taula d'infància i adolescència de Vilanova i la Geltrú, amb el suport de la Universitat de Girona, ha creat l'eina INLLED (Inclusió en el lleure educatiu).

L'INLLED és una eina pràctica per avaluar el grau d'atenció a les diversitats en les activitats i serveis de lleure educatiu infantil i juvenil, i contribuir a una planificació més inclusiva.

Alhora que es posa en marxa l'eina, ja s'ha programat una proposta formativa per al mes de juny adreçada a monitors/es d'activitats de lleure per aprendre a construir entorns inclusius.

Fa anys que l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú aposta per un model de ciutat inclusiva. En aquest sentit, es compta amb una línia de subvencions adreçada a infants i adolescents amb diversitat funcional que afavoreix la seva participació en igualtat de condicions en les activitats d'estiu i en les extraescolars, i que dóna suport a les entitats que organitzen aquestes activitats.

L'any 2021 l'Ajuntament va aprovar el Pla local d'Infància i Adolescència 2020-2024, que recull les accions més rellevants a abordar en matèria d'infància i adolescència des de l'acció municipal. A partir d'aquí es va posar en marxa la Taula d'infància i adolescència com a eina per al treball conjunt per a la protecció, promoció i participació de la infància i l'adolescència del municipi. De la Taula, formada per professionals dels recursos i serveis de la ciutat i per voluntariat d'entitats de diversos àmbits, va sorgir la idea de crear un catàleg que recollís què ha de tenir en compte una activitat de lleure per ser considerada inclusiva.

INLLED és una eina d'ajuda a la planificació per avançar en la inclusió al lleure educatiu. El seu funcionament és molt pràctic i fomenta la reflexió i el debat per al consens en els equips organitzadors. Serveix per autoavaluar i adonar-se en quin grau es respon a l'atenció a les diversitats i en quins àmbits caldria millorar els serveis i la planificació de les activitats que es programen, analitzant l'atenció que s'ofereix a les diversitats dels infants i adolescents que hi participen, i definint les propostes de millora.

 

L'atenció a les diversitats

L'eina, de fàcil utilització per part dels equips que programen activitats de lleure adreçades als infants, incorpora un concepte ampli de diversitat. Contempla qualsevol diversitat com a reflex de la nostra societat, diversa en múltiples factors: físics, sensorials, cognitius, socials, econòmics, culturals, religiosos, lingüístics, familiars, polítics, sexoafectius, de gènere, edat, valors, capacitats, procedència... Davant l'àmplia varietat de necessitats, els agents educatius han d'atendre aquestes diversitats amb equitat, per garantir la plena inclusió dels i les participants. Per això cal conèixer les característiques de cada persona que hi participa i planificar de manera que es garanteixi la participació activa, l'aprenentatge i el desenvolupament de totes les persones conjuntament, garantint la igualtat d'oportunitats.

 

Àmbits d'anàlisi d'INLLED

L'eina té en compte el projecte educatiu, l'equip educatiu, les persones participants, les activitats previstes, i la connexió amb altres agents socioeducatius.

En el cas del projecte educatiu, els indicadors d'assoliment tenen a veure amb la documentació que fa referència al projecte educatiu (que prevegi estratègies per crear entorns més inclusius i atendre les diversitats existents), amb el fet que es prevegin mesures organitzatives orientades a la inclusió (eliminant barreres arquitectòniques o simbòliques, disposant de temps i espai per atendre dubtes i interactuar amb els participants i les seves famílies), i també amb el fet que es prevegin mesures organitzatives orientades a l'equitat (disposant de suport específic, descomptes i beques, oferint suport a les famílies per facilitar el procés d'inscripció o per facilitar la mobilitat).

En el cas de l'equip educatiu, els indicadors d'assoliment tenen a veure amb la composició de l'equip (si és diversa i en quin grau), amb el fet que disposi de competències per a l'atenció a les diversitats, o que promogui la implicació i la participació activa de les persones participants.

En relació amb les activitats educatives, els indicadors d'assoliment tenen a veure amb el disseny de les activitats, projectes o programes, que tinguin en compte uns objectius clars i concrets, que contemplin alternatives per afavorir l'adaptació als diferents ritmes i interessos dels i les participants, o que afavoreixin l'accessibilitat (física i cognitiva). També es té en compte els suports visuals i els físics, i el fet que s'afavoreixi la participació i el reconeixement amb dinàmiques de cohesió grupal, diferents possibilitats d'expressió, diferents ritmes de participació, i diferents graus de complexitat o rols de participació.

Finalment, en el cas de la connexió amb altres agents educatius, els indicadors d'assoliment tenen a veure amb la relació entre l'entitat o servei i: les famílies, els centres educatius, els serveis especialitzats i l'administració. En aquests casos, cal que prevegi espais o canals de comunicació pautats, que aquests siguin diversos, i que tinguin en compte el treball conjunt que permeti compartir objectius educatius.

Més informació aquí

.

.

Consulta totes les notícies relacionades amb:

Infància, Joves, Serveis a les persones
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració