Menú

La inspecció urbanística, d'habitatge i d'activitats va obrir 341 expedients durant el 2022

Comparteix:
05/04/2023 9:48

Un 50% corresponen als expedients disciplinaris sobre activitats, un 21% a obres sense llicència i un 29% a habitatge

L'acció inspectora i de control del compliment de la normativa en els àmbits de l'urbanisme, activitats o l'habitatge ha incoat 341 expedients durant l'any 2022. Aquests controls han derivat, en alguns casos, amb la interposició de sancions i amb l'obligacio de la restitució a l'estat anterior. Les actuacions de la inspecció no sempre tenen una finalitat punitiva. Aquest és el cas dels treballs per localitzar i determinar el parc d'habitatges buits de la ciutat per mirar d'aconseguir que s'incorporin al mercat de lloguer. En 2022 es van fer un total de 70 inspeccions amb aquest objectiu.

La inspecció de disciplina urbanística han obert en 2022 un total de 73 expedients per obres fetes en el terme municipal sense la corresponent llicència. Aquesta és un xifra lleugerament superior als anteriors exercicis. D'aquest conjunt de 73 expedients iniciats, 7 han derivat en un expedient sancionador.

La supervisió en matèria d'inspeccions es també present en altres àmbits com les activitats econòmiques o l'habitatge. Durant el 2022 s'han obert 172 expedients disciplinaris per activitats, 89 expedients més sobre habitatge i 70 inspeccions per detectar si es tracta d'habitatges buits.

La disciplina urbanística municipal vetlla pel desplegament adequat de les execucions urbanístiques. També estableix els mecanismes per corregir, restituir o restaurar aquestes actuacions en el cas que incompleixin la norma. L'activitat de control es pot desplegar abans, durant o després de les intervencions i obres. El control previ l'estableixen la sol·licitud i aprovació de les llicències d'obres, les comunicacions prèvies i les declaracions responsables. La inspecció municipal és la que intervé durant l'execució de les obres o amb posterioritat a la finalització.

Quan fruit de la inspecció es detecta alguna infracció de la normativa i ordenament vigent es pot requerir la legalització sempre que aquesta actuació pugui ser o fer-se compatible amb la norma. En cas contrari es poden demanar l'aplicació de mesures cautelars, com la suspensió de les obres, el precintament de les mateixes i, en els casos més greus, fins i tot a demanar l'enderroc de l'actuació feta per revertir la situació.

Els incompliments més freqüents són la realització d'obres sense llicència o comunicació prèvia i l'establiment d'activitats o usos del sòl que no s'ajusten a la qualificació urbanística establerta en el planejament vigent a la ciutat, etc.

Lleuger increment de les llicències d'activitat

En relació amb les llicències d'activitat econòmica durant el darrer exercici s'han obert 360 expedients, tres menys que en 2021 que la quantitat de llicències d'activitat demanades va ser de 363. En 2020 aquest nombre va ser de 317.

Aquests expedients s'inicien en el moment de començar qualsevol activitat, bé siguin comunicació d'inici d'activitat o bé sigui per llicències municipal d'activitats recreatives i restauració o llicència ambiental. En els dos darrers casos es poden haver de complir determinats requisits que condicionen l'atorgament de la llicència i l'inici de l'activitat. Entre els requisits podem trobar la insonorització, el compliment de determinades condicions higièniques i de salubritat, o mesures de protecció i prevenció d'incendis, entre altres.

Durant l'exercici del 2022 s'han obert 172 expedients disciplinaris tot multiplicant per dos el nombre d'actuacions obertes en 2020.

Les inspeccions d'habitatge

Pel que fa al control i observança en matèria d'habitatge, durant el 2022 s'ha incoat un total de 89 expedients. Han estat 53 expedients menys que els oberts durant el 2021, un total de 142 mentre que en 2020 es van obrir 35 expedients.

La disciplina d'habitatge i edificatòria vetlla pel compliment del deure legal de conservació i rehabilitació dels edificis i habitatges. Una de les causes més comunes per a l'obertura d'un expedient és la manca de la Inspecció Tècnica d'Edificis (ITE). L'aparició de deficiències a conseqüència d'aquestes inspeccions o els despreniments d'objectes a les façanes formen part de les causes més habituals a l'hora d'iniciar un expedient. També s'observa i es vigila que no es facin usos anòmals dels habitatges com l'infrahabitatge, la sobreocupació i els habitatges buits.

Una altra de les actuacions en matèria de disciplina d'habitatge i edificatòria que s'ha desenvolupat en els darrers exercicis de forma específica es la detecció d'habitatges buits durant períodes superiors als dos anys. En 2022 s'han fet a Vilanova un total de 70 inspeccions mentre que en 2021 se'n van fer un total de 109. 

Vilanova i la Geltrú

Vilanova i la Geltrú

.

.

.

.

.

.

Consulta totes les notícies relacionades amb:

Llicències, permisos i autoritzacions, Urbanisme
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració