Menú

Detecció i actuació envers els pisos buits

L'ús anòmal dels habitatges

Són utilitzacions anòmales d'un habitatge o d'un edifici d'habitatges: la desocupació permanent, la sobreocupació i l'infrahabitatge, tal com es defineixen en l'article 3 de la Llei 18/2007 del dret a l'habitatge

  • Habitatge buit: l'habitatge que roman desocupat permanentment, sense causa justificada, per un termini de més de dos anys. A aquest efecte, són causes justificades el trasllat per raons laborals, el canvi de domicili per una situació de dependència, l'abandonament de l'habitatge en una zona rural en procés de pèrdua de població i el fet que la propietat de l'habitatge sigui objecte d'un litigi judicial pendent de resolució.
  • Habitatge sobreocupat: l'habitatge en què s'allotgen un nombre excessiu de persones, en consideració als serveis de l'habitatge i als estàndards de superfície per persona fixats a Catalunya com a condicions d'habitabilitat. Se n'exceptuen les unitats de convivència vinculades per llaços de parentiu, si l'excés d'ocupació no comporta incompliments manifestos de les condicions exigibles de salubritat i higiene ni genera problemes greus de convivència amb l'entorn.
  • Infrahabitatge: l'immoble que, tot i que no té cèdula d'habitabilitat ni compleix les condicions per a obtenir-la, es destina a habitatge.

L'administració competent, si té constància que un habitatge o un edifici d'habitatges s'utilitza d'una manera anòmala o que un immoble està en una situació anòmala, ha d'obrir l'expedient administratiu pertinent per a fer els actes d'instrucció necessaris per a determinar, conèixer i comprovar els fets sobre els quals ha de dictar la resolució.  Qualsevol persona pot denunciar una situació anòmala en l'ús d'un habitatge; per fer-ho cal que presenti una instància a través del registre de l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).

L'ús anòmal dels habitatges

L'actuació municipal envers els pisos buits de bancs

Un dels objectius de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, recollit en el Pla Local de l'Habitatge vigent i també en el PAM, és el de reduir la presència d'immobles desocupats al municipi, vetllar pel bon estat de conservació i manteniment del parc d'habitatges municipals i fomentar alhora l'ús social dels immobles desocupats del municipi.

El Programa d'actuació municipal envers els pisos buits s'inicia l'any 2012, amb l'aprovació per unanimitat de la “Moció pel compliment de la funció social de la propietat i el dret a l'habitatge digne” en la sessió del Ple municipal de 30 de juliol de 2012.

  • Les primeres actuacions del programa varen ser de foment positiu: bonificacions del 50%  de l'IBI dels pisos buits que es destinen a lloguer social, difusió del programa de mediació per al lloguer social, ajuts per a la rehabilitació de pisos buits de particulars a canvi que es cedeixin a la Borsa de Lloguer social,  etc. 
  • A partir de l'any 2014 es va iniciar una nova línia d'actuació adreçada a penalitzar els usos anòmals dels habitatges, en tant que són buits de forma injustificada durant un termini de dos anys o més, que consistia en l'interposició de multes coercitives i sancions sobre aquelles entitats bancàries i grans tenidors titulars d'aquests immobles que romanien desocupats injustificadament, amb l'objectiu d'aconseguir que fossin mobilitzats, preferentment, cap al mercat de lloguer. 

Tanmateix, les entitats bancàries han acabat mobilitzant el seus estocs d'habitatge buit preferentment cap a la venda. I, a més, en els darrers anys s'ha produït un fort increment dels casos de risc d'exclusió residencial atesos a l'Oficina Local d'Habitatge,  entenent com a tals aquells ens què persones vulnerables, segons els criteris fixats en la Llei 24/2015 de 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, es troben en risc imminent de pèrdua del seu habitatge habitual.  Aquests fets han posat en evidència la manca al municipi d'habitatges de lloguer a preus assequibles per poder proporcionar un allotjament adequat a les persones que es troben en aquesta situació, motiu pel qual l'Ajuntament ha iniciat dues noves línies d'actuacio per a l'obtenció d'habitatges buits de bancs per destinar-los a l'allotjament d'emergència:

L'actuació municipal envers els pisos buits de bancs

El dret de tanteig i retracte

En primer lloc, l'actual política municipal d'habitatge ha obert una línia d'actuació adreçada a l'obtenció directa d'aquests habitatges buits de bancs, a través de l'adquisició per dret de tanteig i retracte, quan aquestavia sigui possible, comprant els habitatges per a incorporar-los al parc públic municipal per imports per sota del preu de mercat.

L'expropiació de l'usdefruit

En segon lloc, per a aquest 2019 es preveu reemprendre les actuacions d'expropiació de l'usdefruit dels habitatges buits de bancs per motius socials, segons allò previst a la normativa vigent d'habitatge, que van quedar aturades l'any 2017 a causa de la suspensió per part del Tribunal constitucional de la normativa que emparava aquestes actuacions i que ara a març de 2019 ha quedat de nou restablerta.

T'ha sigut útil aquesta pàgina? Si No
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració
Utilitzem cookies per garantir-vos una millor experiència al web. Si continueu navegant, entendrem que n'accepteu el seu ús. Més informació D'acord