Menú

El Ple Municipal aprova sol·licitar la renovació de la declaració del municipi de Vilanova i la Geltrú com a àrea amb mercat d'habitatge tens

Comparteix:
14/07/2021 12:01

La mitjana de la càrrega del cost del lloguer de l'habitatge en el pressupost familiar és del 48%, i l'augment del preu del lloguer és d'un 5,1%

En el ple ordinari del mes de juliol es va aprovar la proposta del govern municipal de sol·licitar la renovació de la declaració del municipi de Vilanova i la Geltrú com a àrea amb mercat d'habitatge tens, amb el vot favorable de tots els grups excepte l'abstenció dels regidors de Ciutadans.

Amb l'objectiu de facilitar l'accés a un habitatge digne i a un preu adequat als ingressos de la unitat de convivència, el setembre de l'any passat el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 11/2020 per contenir les rendes de lloguer dels habitatges destinats a residència permanent que estiguin situats en una àrea declarada amb mercat d'habitatge tens.

La llei qualificava pel termini d'un any 61 àrees o ciutats, entre les que hi ha Vilanova i la Geltrú, en situació de mercat d'habitatge tens, i establia la possibilitat de renovar aquesta declaració al final d'aquest termini. Per tal de renovar-la, cal que es donin certs condicionants: en primer lloc, que el cost del lloguer representi una càrrega superior al 30%, i a Vilanova i la Geltrú està per sobre del 48%. L'increment del preu del lloguer ha d'estar 3 punts per sobre de l'IPC de Catalunya, i en el darrer any es calcula que l'augment ha estat superior al 5%. El tercer condicionant és que l'ajuntament, en el darrer any, ha d'haver iniciat un seguit de mesures per tal d'incidir en el mercat de l'habitatge, i concretament en el del lloguer.

En aquesta línia, seguint el Pla d'Actuació Municipal i el Pla de Reactivació Econòmica i Social, l'Ajuntament està prenent diverses mesures. La primera, avançar en el Pla Local d'Habitatge, on es farà un estudi aprofundit de la situació i una diagnosi que permeti garantir el dret a l'habitatge. La redacció d'aquest nou Pla, que s'acaba d'adjudicar, contempla un procés de participació ciutadana, i serà un dels principals instruments per aplicar mesures que reverteixin la situació actual.

Segons el Regidor d'Urbanisme, Habitatge i Projectes i Obres d'Urbanisme, Xavier Serra, “la Llei 11/2020 regula les rendes del lloguer, i el nou Pla Local de l'Habitatge marcarà les línies d'actuació. Però sense la responsabilitat i la col·laboració de la ciutadania, tant dels propietaris i gestors d'habitatges de lloguer com de les plataformes socials que treballen en el sector de l'habitatge social i de lloguer, treballant conjuntament amb l'Ajuntament, difícilment podrem aconseguir els objectius de complir amb un dels drets bàsics de les persones com és disposar d'un habitatge digne, adequat, assequible, accessible i segur”.

El Pla Local d'Habitatge

El Pla Local d'Habitatge defineix la política local d'habitatge per un període de sis anys, i és la proposta marc per a concertar polítiques d'habitatge amb l'administració de la Generalitat.

És l'instrument que establirà les directrius de la política de l'habitatge municipal, fent primer una anàlisi i diagnosi de la situació actual, i posteriorment establint els objectius, estratègies i accions que es duran a terme. Ha de concretar les actuacions a desenvolupar des del govern local a curt i mitjà termini en relació al sòl i al sostre residencial, existent o de nova creació, per tal d'afavorir el dret dels ciutadans a un habitatge digne i assequible.

En l'exercici de les competències pròpies de l'ajuntament i en col·laboració amb altres administracions, a través del nou Pla Local d'Habitatge (instrument local de planificació i programació d'habitatge) que tot just inicia els seus treballs de redacció, es concretaran les mesures a aplicar per tal de millorar la situació del mercat de l'habitatge, tant de lloguer com de compra.

D'altra banda, des de l'Ajuntament s'està treballant per diferents vies en la incorporació de més habitatges al parc d'habitatge municipal, com la incorporació de 24 habitatges de la Sareb i la compra de 13 habitatges en exercici del dret de tempteig i retracte, s'ha augmentat per dos anys consecutius la dotació del Servei d'Intermediació en el Deute de l'Habitatge, s'està treballant en el Registre d'Habitatges Buits del municipi, i es preveu vetllar pel bon estat de conservació i manteniment dels habitatges del municipi, impulsant les inspeccions tècniques dels edificis (ITE) i gestionant els ajuts a la rehabilitació per millorar les condicions dels habitatges existents i per tal de posar en el mercat habitatges que a dia d'avui no compleixen les mínimes condicions per a ser habitats.

També en la línia de que Vilanova i la Geltrú estigui més a prop de l'objectiu de solidaritat urbana, el regidor Xavier Serra ha dit: “estem en converses amb entitats del tercer sector i negociant possibles col·laboracions públic-privades per tal de desenvolupat promocions d'habitatge de lloguer en sòl de propietat municipal”.

Podeu consultar aquí la informació sobre la llei de contenció del preu dels lloguers, que s'ha d'aplicar als nous contractes d'habitatges destinats a residència permanent i que es trobin en àrees amb mercat d'habitatge tens.

En aquestes àrees el preu no pot augmentar respecte al contracte anterior —si va ser firmat en els últims cinc anys— i no podrà superar l'índex de referència de preus de la Generalitat.

.

.

Consulta totes les notícies relacionades amb:

Habitatge
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració