Menú

El servei de neteja i recollida

Si detecteu abocaments impropis, contenidors sobreixits o incidències en la recollida, truqueu al 900 102 630

Telèfon d'atenció gratuït 900 102 630, de dilluns a dijous de 9 a 14 h i de 15.30 a 18 h i divendres de 9 a 14h

El servei de neteja i recollida diària

El servei de neteja i recollida diària

El servei de neteja diària

A Vilanova i la Geltrú es disposa d'un servei de neteja viària per tal de garantir una ciutat neta.

Per tal d'oferir un servei de qualitat, existeix un nombre de recursos humans i materials que es desenvolupen diariament i que es distribueixen en un seguit de neteges bàsiques a diferents zones de la ciutat:

- Escombrada manual i escombrada amb vehicle auxiliar.
- Escombrada mecànica de vorers mecanitzables, places i carrers de vianants.
- Escombrada mecànica dels passejos marítims.
- Escombrada mixta.
- Baldeig mecànic.
- Baldeig manual.
- Fregat mecànic.
- Baldeig intensiu amb camió cuba.

Com a reforç a aquests serveis, també es disposa:

- Brigades de repàs a les tardes.
- Neteja en diumenges i festius.

Com a netejes complemetàries i puntuals, també es disposa:

- Servei d'actuació immediata.
- Servei de manteniment i neteja de papereres.
- Servei de neteja d'emergències.
- Neteja en època de caiguda de la fulla
- Neteja de mercats setmanals.
- Neteja de festes (Nadal, Tres Tombs, Carnaval, Festes Majors, Fira de Novembre, FIMPT, Trapezi, etc)

El servei de neteja diària

El servei de recollida de residus

La recollida a Vilanova i la Geltrú es realitza de manera selectiva. Per això, es disposa de diferents contenidors per poder disposar cadascuna de les fraccions:

Contenidor gris: rebuig 
Contenidor marró: fracció orgànica 
Contenidor verd: envasos de vidre 
Contenidor groc: envasos lleugers (plàstic, brics, llaunes) 
Contenidor blau: paper i cartró 

Una de les característiques dels nous contenidors són la seva adaptabilitat a persones amb problemes de visió i/o mobilitat.

Els contenidors incorporen innovacions tecnològiques, d'identificació universal (elements tàctils, de color...) i de disposició a l'espai públic per facilitar el seu ús al conjunt de la ciutadania. També incorporen millores de disseny, com el fet que les alçades superiors es baixen fins el 1.22 cm, o un doble sistema d'obertura, amb un nou pedal que millora l'accés del contenidor i una palanca manual, fàcilment accessible, que s'adapta a la mà.

S'ha posat en marxa el nou servei de recollida setmanal de voluminosos i andròmines per barris. Cada dia de la setmana, de dilluns a dissabte,  l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú realitzarà la recollida de mobles vells i andròmines en alguns barris de la ciutat. Només caldrà que deixis els voluminosos al costat del contenidor el dia de la setmana assignat al teu barri, de 6 a 13 h.  Pots veure quín és el dia del teu barri aquí.

 

El servei de recollida de residus

El servei de neteja de pintades

L'objectiu de la posada en marxa d'aquest servei és la neteja de les pintades i la retirada de cartells i adhesius que es trobin a les façanes dels edificis, tant públiques com privades, i al mobiliari urbà (bancs, papereres, fanals, senyals de trànsit, contenidors i jocs infantils) 

Els tractaments que s'utilitzaran per fer la neteja i retirar cartells i adhesius, dependrà principalment de superfície i del tipus de pintada. 

- neteja per projecció d'aigua 
- neteja per pressió i temperatura de l'aigua elevada 
- neteja per projecció d'aigua i sorra 
- neteja per projecció d'aigua calenta sobre tractament anti grafits 
- aplicació de pintura sobre la pintada que es vol eliminar 
- aplicació de tractament anti grafits 

Es pot sol·licitar de manera gratuïta la neteja d'una façana particular o comunitària mitjançant aquest formulari.

Si desitjeu conéixer més sobre aquest servei podeu trucar al telèfon gratuït 900 102 630.

Per una ciutat neta, sostenible, i sense pintades !!!

El servei de neteja de pintades

El servei de deixalleria

Els residus que no es poden dipositar en els contenidors de la via pública s'han de portar a la Deixalleria "Punt Net", o bé a la Deixalleria Mòbil (consulteu els residus admissibles).

Prèvia trucada telefònica al 900 102 630 es pot concertar la recollida gratuïta de roba i d'andròmines (mobles i estris vells de gran volum).

Els comerços poden fer les seves aportacions a la Deixalleria "Punt Net" ubicada a la Ronda Europa, i els particulars poden fer-ho també a la Deixalleria Mòbil, que s'ubica a diferents espais del municipi.

Tots es poden beneficiar de bonificacions a la taxa d'escombraries si es fa una recollida responsable i s'utilitza la targeta del Punt Net !!! 

Podeu veure el reglament de la deixalleria aqui

NOU! MAPA DEIXALLERIA MÒBIL 2020

CALENDARI DEIXALLERIA MÒBIL 2020

DADES RECOLLIDA 2018

El servei de deixalleria

Punt net

La deixalleria és la instal·lació municipal on s'han d'aportar els residus que no són objecte de recollida domiciliària. L'usuari diposita personalment els residus en els contenidors adequats.

Quins materials es recullen?

 •  Voluminosos
 •  Electrodomèstics amb CFC (neveres,...)
 •  Electrodomèstics de línia blanca (cuines,rentadores,...)
 •  Petits electrodomèstics (videos, aparells de ràdio,material informàtic,...)
 •  Monitors d'ordinador i TV
 •  Ferralla
 •  Oli mineral
 •  Oli vegetal
 •  Paper i cartró
 •  Envasos lleugers (plàstic, llaunes i bricks)
 •  Vidre domèstic (ampolles, pots,...)
 •  Vidre pla
 •  Pneumàtics
 •  Bateries
 •  Roba
 •  Runa procedent d'obres menors
 •  Restes d'esporga
 •  Fluorescents
 •  Piles
 •  Fustes
 •  Matalassos
 •  Porexpan
 •  Fibrociment-uralita (en petites quantitats)
 •  Cd's i Dvd's
 •  Extintors
 •  Filtres d'oli
 •  REPQ (residus especials en petites quantitats: pintures,vernissos, dissolvents, fitosanitaris, radiografies,...)
 •  Càpsules de cafè

Dies de servei i horaris:

Del 2 de gener al 31 de desembre: De dilluns a dissabte de 10 a 19 hores.

Festius sense servei:1 de gener, diumenge de Comparses i 25 de desembre.

Punt net

Deixalleria mobil

La Deixalleria mòbil és un vehicle equipat amb un servei de recollida de residus domèstics, i que s'emplaça en diferents espais del municipi per atendre als particulars i no desplaçar-se a la Deixalleria del Punt Net.

NOU ! On podem trobar la deixalleria mòbil? El seu horari és:

Hivern (del 14 de setembre al 6 de juny): matins de 10.15 a 14.15 h i tardes de 16 a 19 h

Estiu (del 8 de juny al 12 de setembre): matins de 10.15 a 14.15 h i tardes de 17 a 20 h

La Deixalleria mòbil està destinada a l'ús dels particulars i admet els següents residus:

 • Petits electrodomèstics
 • Roba i sabates
 • Oli vegetal
 • CD's i DVD's
 • Làmpades fluorescents i làmpades de descàrrega
 • Esprais
 • Fitosanitaris
 • Càpsules de cafè
 • Radiografies
 • Piles
 • Pintures i vernissos
 • Dissolvents
 • Altres residus especials en petites quantitats
Deixalleria mobil

La taxa d'escombraries

La taxa d'escombraries particular és el pagament anual del servei de recollida i tractament dels residus municipals. 

La taxa d'escombraries industrial és en base als residus d'origen no domèstic, i l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú segueix el mateix criteri vigent a la Directiva Europea i a les Lleis Estatal i Catalana sobre residus, que disposen un gravament més alt per aquells usuaris que contaminen més.

Així, aquest criteri segueix dues línies d'actuació:

1- Progressió segons la quantitat de residus produïts.
2- La bonificació per una bona gestió dels residus.

La taxa d'escombraries

Preguntes freqüents

Com es bonifica la taxa?

 • La taxa d'escombraries dels particulars preveu una bonificació fins el 40% de la quota si es realitza les següents aportacions a la Deixalleria Punt Net o a la Deixalleria mòbil. Només es concedirà una bonificació per unitat familiar i habitatge.
 • La taxa d'escombraries industrials preveu una bonificació fins el 60% de la quota establerta pels establiments comercials i industrials. Aquesta bonificació s'aplicarà mitjançant un conveni marc que se signarà entre l'Ajuntament i els diferents gremis i associacions per tal d'establir i concretar el percentatge a aplicar en cada cas. En el cas que un contribuent no estigui associat a cap entitat podrà sol·licitar el conveni a títol individual.

Quins són els criteris de la bonificació?

 Per la utilització regular del Punt Net d'acord amb les condicions que s'estableixen en el seu Reglament d'explotació, es proposa una bonificació màxima del 40%, de manera esglaonada en funció dels viatges anuals realitzats durant l'any anterior.

No bonifiquen els residus: fustes, electrodomèstics amb CFC, pneumàtics, runa, restes vegetals, especials (pintures, vernissos, dissolvents, fitosanitaris, etc), matalassos, i andròmines (plàstics, porexpan, en general residus que no es recullen separadament).

Per signar un conveni amb l'Ajuntament on existeixi un compromís al compliment de la normativa legal vigent sobre residus, que prescriu gestionar correctament els residus i dur a terme les separacions previstes de brossa orgànica, paper, vidre, envasos, etc: fins el 10% per cada conveni.

El termini per sol·licitar el conveni finalitzarà a finals del primer trimestre de l'any.

- Per acreditar un contracte particular de recollida i eliminació de deixalles no assimilables a urbanes sempre que estigui d'acord amb la normativa de residus vigent: 5% (fins a un màxim de 3 convenis).

- Per col·laborar en recollides específiques existents o que es promoguin, com per exemple recollida d'oli, d'ampolles de cava, campanya de cartró porta a porta, etc.: fins el 5%

- Per venda de bosses compostables s'estableix el tant per cent de bonificació resultant de multiplicar el número de paquets venuts al llarg de l'any anterior per 0,05, fins un màxim del 50%.

Per vendes inferiors a 100 paquets no s'aplicarà cap bonificació.

- Per justificar la reducció significativa dels residus aportats als contenidors de la via pública: fins el 10%. Caldrà justificació.

- Per la disposició ordenada de determinats tipus de residus a la via pública de manera que s'eviti l'impacte negatiu sobre l'entorn urbà: fins el 10%

Per optar a les bonificacions caldrà que els interessats compleixin la normativa legal vigent sobre residus, que prescriu gestionar correctament els residus industrials i dur a terme les separacions previstes de brossa orgànica, paper, vidre i envasos.

Així mateix, s'haurà de permetre al personal de l'Ajuntament la comprovació del compliment els requisits que permeten gaudir de la bonificació.

Què és una auditoria?

Els establiments comercials i industrials poden presentar a l'Ajuntament una auditoria que acrediti la producció anual de residus lliurats als serveis municipals. En aquest cas la liquidació de la taxa s'expedirà a raó de 0,254 €/kg. L'auditoria tindrà una vigència de 4 anys, si bé anualment s'haurà de fer una declaració jurada que certifiqui que no hi ha hagut canvis significatius en el volum de residus generats.

El resultat de l'auditoria o la declaració jurada es poden presentar fins a finals del primer trimestre de l'any.

T'ha sigut útil aquesta pàgina? Si No
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració
Utilitzem cookies per garantir-vos una millor experiència al web. Si continueu navegant, entendrem que n'accepteu el seu ús. Més informació D'acord