Menú

Subvencions adreçades a infants, adolescents i joves per a la participació en activitats d'educació en el lleure a l'estiu 2021

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

A Vilanova i la Geltrú hi ha un ampli ventall d’entitats que organitzen activitats d’educació en el lleure per a infants i adolescents durant l’estiu.

L’ Ajuntament de Vilanova i la Geltrú té la voluntat de continuar treballant per a la inclusió i la cohesió social del municipi, mitjançant una línia de subvencions destinada a facilitar la participació d’infants i adolescents en les activitats d’educació en el lleure a l’estiu 2021.

Hi ha la possibilitat de subvencionar activitats d’estiu per infants/adolescents sempre i quan la família ho sol·liciti i acrediti uns requisits determinats. Hi ha tres modalitats de subvenció: 

  • tipus 1: per cobrir part del cost de l’activitat de lleure publicada en aquest llibret, que es triï
  • tipus 2: per cobrir part del cost del servei de menjador que s’ofereix dins d’aquesta activitat
  • tipus 3: per a cobrir part del monitoratge de suport per a participants amb diversitat funcional.

Període de tramitació

Del 3 al 14 de maig de 2021 (ambdós inclosos)

Termini de sol·licitud

Inici: 03/05/2021 0:01 h     Fi: 15/05/2021 0:00 h

Com es pot tramitar:  Fora de termini
En línia, al Servei de Tramitació Avançada

Per Internet (en línia i amb sistema Vàlid). Per identificar-se cal certificat digital o idCAT Mòbil. Cal emplenar la sol·licitud genèrica en línia i adjuntar la sol·licitud específica i la documentació requerida.

 

Presencialment A les oficines indicades
Oficina d'Infància i Adolescència
Carrer de Sant Sebastià, 11
Tel.: 938140000 (Ext. 3034)

Procediment

A partir del 3 de maig es poden sol·licitar subvencions, un cop feta la preinscripció a l’activitat, presentant la  documentació requerida mitjançant aquest tràmit: podeu accedir amb certificat digital o amb idCAT mòbil (si disposeu de telèfon mòbil i DNI o NIE).

En el cas que aquestes opcions no siguin possibles, es podrà sol·licitar cita prèvia mitjançant

  • WhatsApp 681 28 21 66,
  • correu electrònic a infancia@vilanova.cat
  • o bé trucant al telèfon 93 814 00 00 extensió 3034 a la Regidoria d’Infància i Joventut de dilluns a divendres de 10 a 14 h .

Quan es tingui dia i hora assignat cal adreçar-se al TOC, carrer de Sant Sebastià, 11.

La resolució provisional de les subvencions es publicarà el 2 de juny al web municipal i a l'E-Tauler.

Observacions

 


 

Qui el pot demanar?

REQUISITS GENERALS DE LES PERSONES SOL·LICITANTS:
1. Pare/mare o tutor/a legal amb NIF o NIE vigent
2. Persones empadronades a Vilanova i la Geltrú, a excepció casos Llei 5/2008 de 24 d'abril
3. Inscripció en una activitat de lleure inclosa en el Llibret d’activitats d’estiu publicat per l’Ajuntament
4. No tenir deutes amb l'Ajuntament
5. Estar al corrent de les obligacions fiscals i amb la Seguretat social.
REQUISITS ESPECÍFICS Tipus 1 i 2 activitats i menjador:
1. Persones beneficiàries de les subvencions menors de 18 anys
2. La unitat de convivència no ha de superar el llindar màxim de renda publicat a la convocatòria ni posseir cap altre immoble, excepte l’habitatge habitual que inclou una plaça d’aparcament. Excepte casos del Títol V de la Llei 14/2010 de 27 de maig
REQUISITS ESPECÍFICS Tipus 3 suport al monitoratge:
1. Persones beneficiàries menors de 21 anys i amb grau de discapacitat reconeguda igual o superior al 33%.

Documentació necessària

Tipus 1 i 2 activitats i menjador:

1. Sol·licitud de la subvenció degudament complimentada (dins aquest mateix tràmit quan estigui actiu)

2. Preinscripció a una activitat d'estiu (inclosa al llibret publicat per l'Ajuntament). Document que facilita l'entitat.

3. Acreditació de la situació socioeconòmica de la unitat de convivència (familiar):

3.1. Ingressos econòmics de totes les persones majors de 16 anys: dues últimes nómines treballador/a fix / dues últimes nómines i contracte de treball -treballador/a eventual/ Autònom/a, Certificat d’imputacions de l’IRPF 2020 darrer trimestre; o declaració de renda 2020 /certificat OTG en cas d'atur / resum ingressos anuals en cas de rebre pensió/ estudiants < 16 anys cal aportar informe de vida laboral/ fotocòpia sentència on s'especifiquin acords econòmics i guarda i custòdia de l'infant/adolescent en cas de divorci/ altres ingressos.

3.2. Despeses d'habitatge: 2 darrers rebuts pagats (hipoteca o lloguer) o declaració jurada.

3.3. Si és el cas, certificat de grau de discapacitat de la persona sol·licitant o familiars

3.4. Si és el cas, carnet família nombrosa o família monoparental.

3.5. Si és el cas, acreditació de la situació de violència de gènere.

3.6. Si és el cas, altres situacions recollides a la normativa Llei 5/2008, de 24 d’abril i Títol V de la Llei 14/2010, de 7 de maig

 

Tipus 3: monitoratge de suport:

1. Sol·licitud de la subvenció degudament complimentada (dins aquest mateix tràmit quan estigui actiu)

2. Preinscripció a un màxim de dues activitats d'estiu (incloses al llibret publicat per l'Ajuntament). Document que facilita l'entitat.

3. Certificat del grau de discapacitat de la persona beneficiària o la resolució de qualificació del grau de dependència: dictàmens emesos pel Departament de Treball, Afers Socials i Família (igual o major a 33%). Excepcionalment, en cas de que no disposi de valoració i estigui en seguiment d’un servei especialitzat públic: Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP),  Centre de Recursos Educatius per a Deficients Auditius (CREDA), Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ), i Equip d'Assessorament i Orientació Psicopedagògica (EAP) podrà aportar un informe emès per aquest servei indicant el tipus de suport que  requereix.

Més sobre el tràmit

Més informació ...

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Esport, Infància
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració