Vilanova tema a tema

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Vilanova tema a tema > Esports > Tràmits > Detall

Justificació de subvencions destinades a entitats i associacions 2017

Període de tramitació

Fins el 31 de gener de 2018, i fins el 30 de setembre de 2018 pels projectes de Cooperació al Desenvolupament.

Termini de la sol·licitud

 

TRÀMIT MUNICIPAL

JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIONS DE TOTS ÀMBITS, EXCEPTE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

Per percebre la totalitat de les subvencions atorgades a la convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva 2017, caldrà justificar que la subvenció s'ha invertit en la finalitat per a la qual fou concedida mitjançant la presentació, en el termini de 3 mesos després de la finalització de l'activitat i fins a 31 de gener de 2018.

JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIONS DE PROJECTES DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

Per percebre les subvencions atorgades pels projectes de Cooperació al Desenvolupament en la convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva 2017 el termini d'execució serà el 31 de desembre de 2017, per tant les factures hauran de portar data d'aquest període i la subvenció ha d'estar degudament justificada, com a màxim, abans del 30 de setembre de 2018. 

Tramitar en linia

Informació general

Qui el pot demanar?
- Un/a representant degudament autoritzat/da.
Requeriments

Els que s'estableixen a la Convocatòria 2017 i a les Bases Reguladores

 

Procediments

Presentar sol·licitud a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o bé mitjançant la Carpeta Ciutadana.
Caldrà omplir els formularis de la Convocatòria 2017.

Temps mitjà de resolució
6 mesos
Silenci administratiu

Negatiu

Impresos del tràmit

Documentació necessària

JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIONS DE TOTS ÀMBITS, EXCEPTE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

La documentació a presentar és:

 1. Sol·licitud de cobrament. 
 2. Memòria d'ACTIVITATS: detall de les activitats realitzades a cadascun dels programes subvencionats, indicant-ne el funcionament, la participació, l'assoliment dels objectius i propostes de millora per a futures edicions. També s'ha d'incloure un exemplar de tota la documentació i difusió editada per l'activitat subvencionada, en la qual haurà de figurar la col·laboració de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
 3. Memòria ECONÒMICA: relació de justificants econòmics en un full resum, que s'acompanyarà de l'original o la còpia compulsada de les factures o documents de valor probatori de les despeses efectuades amb motiu de l'activitat objecte de subvenció, per un import mínim de la subvenció concedida. Aquests documents hauran de tenir les característiques següents:
 • La data haurà de correspondre a la temporada en què s'ha dut a terme l'activitat subvencionada.
 • Hauran de complir la resta dels requisits tècnics i formals exigits per la normativa fiscal (NIF i nom del proveïdor, data, quantia, concepte, IVA, import total, etc.)
 • Hauran d'estar efectivament pagades.

JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIONS DE PROJECTES DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

La documentació a presentar és:

 1. Sol·licitud de cobrament
 2. Memòria d'actuació o informe final tècnic, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts, d'acord amb les condicions imposades en la concessió de la subvenció.
 3. Memòria econòmica: relació de justificants econòmics en un full resum, que s'acompanyarà de l'original o la còpia compulsada de les factures o documents de valor probatori de les despeses efectuades amb motiu de l'activitat objecte de subvenció, per un import mínim de la subvenció. Aquests documents hauran de tenir les característiques següents:
 • Hi haurà de constar, com a mínim, la identificació del proveïdor i del destinatari, el número de factura, la descripció de la despesa, l'import, la data d'emissió.
 • Si, per tractar-se de factures d'altres països, no es pogués disposar del document original, s'aportarà una fotocòpia compulsada per algun organisme públic, degudament reconegut.
 • Les factures i rebuts han de dur la data de la temporada per la que s'ha sol·licitat la subvenció
 • Han de fer referència a les despeses generades per l'activitat objecte de subvenció i que figura al projecte inicial.

Com es pot tramitar

  Presencialment

A les oficines indicades

Oficina d'Atenció Ciutadana - OAC
Plaça de la Vila, 8
Tel.: 010 / 938143900
  Tramitable a la Carpeta Ciutadana (requereix CIP o certificat digital)

Mitjançant el formulari específic de Carpeta Ciutadana

Cal disposar de Certificat digital o CIPAccedir al tràmit
© Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Plaça de la Vila, 8. 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 814 00 00
Última actualització: 10/05/18