Vilanova tema a tema

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Vilanova tema a tema > Promoció Econòmica > Tràmits > Detall

Promoció de ciutat

Activitats. Llicència municipal d'establiments fixos oberts al públic d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries (en creació)

TRÀMIT MUNICIPAL

 

Preu:

Ordenança fiscal municipal, número 9

Informació general

Qui el pot demanar?
- La persona interessada o afectada pel tràmit.
- Un/a representant degudament autoritzat/da.
Requeriments

Per presentar el Règim de comunicació prèvia, activitats REPAR, cal veure apartat d'impressos del tràmit: documentació per a sol.licitud de comunicació prèvia (REPAR).

Per presentar el Règim de comunicació prèvia, activitats REPAR, per canvi de nom, cal veure l'apartat d'impressos del tràmit: Documentació canvi de titularitat(REPAR)

Procediments
La comunicació s'ha de formalitzar un cop acabades les obres i instal.lacions necessàries, que ha d'estar emparades per la corresponent llicència urbanística, o en el seu defecte de la comunicació prèvia d'obres no subjectes a llicència i també per la resta de llicències sectorials necessàries. 

Un cop efectuada la comunicació, l'exercici de l'activitat es pot iniciar sota l'exclusiva responsabilitat de les persones o empreses titulars i dels tècnics que hagin lliurat les certificacions, mesuraments, anàlisis i comprovacions que, d'acord amb la normativa sectorial, són preceptius.

La comunicació no atorga als titulars de l'activitat facultats sobre el domini públics, el serveis públic o els bén col.lectius.

L'ajuntament podrà realitzar una visita de comprovació per a verificar que l'activitat es desenvolupa d'acord amb la comuniació presentada, o exercir la corresponent acció inspectora en qualsevol moment, amb independència de les actuacions de control periòdic.
Observacions
Els establiments oberts al públic on s'exerceixen  espectacles públics i activitats recreatives s'han de sotmetre a controls periòdics cada 4 anys per garantir l'adequació permanent a les determinacions legals de l'establiment, llevat que per ordenança municipal s'estableixi una altra regulació.
Impresos del tràmit

Com es pot tramitar

  Presencialment
A les oficines indicades
Oficina de Llicències d'Activitats
Plaça de la Vila, 8 1r
Tel.: 938140000 (Ext. 2130)
© Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Plaça de la Vila, 8. 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 814 00 00
Última actualització: 23/11/16