Tràmits i gestions

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Seu electrònica > Tràmits > Detall

Tràmits

Obres. Legalització d'edificis. Llicència

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

TRÀMIT MUNICIPAL

Sol·licitud de llicència per legalitzar edificacions existents en el sòl urbà o urbanitzable amb el planejament aprovat

Preu:

Veure ordenances fiscals 9 i 10

Informació general

Qui el pot demanar?
Qualsevol persona interessada
Procediments

Emplenar el model de sol·licitud de llicència urbanística i presentar-lo adjuntant la documentació que s'especifica en l'apartat "Documentació necessària". Es verifica la documentació i es fa el càlcul de l'autoliquidació. Un cop pagada l'autoliquidació es presenta la sol·licitud i es passa als serveis tècnics, que fan l'informe. Si l'informe és favorable, desfavorable o en suspens, s'aprovarà, denegarà o deixarà en suspens la llicència per decret d'Alcaldia o a través de la Junta de Govern Local. Seguidament es traslladarà a la persona interessada. Si l'informe és de manca de documentació, es requerirà la persona interessada perquè esmeni o presenti la documentació sol·licitada

Temps mitjà de resolució
2 mesos
Observacions

No preveu les obres executades sense la corresponent llicencia municipal

Impresos del tràmit

Documentació necessària

- Full de sol·licitud 
- Fotocòpia del DNI de la persona física o NIF de la persona jurídica titular de la llicència 
- Document signat pel titular de la llicència on autoritzi al seu representant per a la tramitació de la llicència. 
- Rebut de l’IBI de l’edifici o del solar objecte de llicència 
- Autoliquidació 

- Projecte tècnic d’arquitecte, visat pel col·legi professional, i que ha d’incloure:
      1. Plànol d’emplaçament de la parcel·la i edificació a escala 1/500. Cal assenyalar la posició de les edificacions veïnes 
      2. Plànol a escala 1/50 o 1/100 de les plantes de les edificacions de la parcel·la, amb especificació de superfícies, cotes i ús al qual es destina cadascun dels diferents àmbits. 
      3. Memòria descriptiva amb certificació d’habitabilitat
      4. Fotografies
      5. Quadre comparatiu dels paràmetres urbanístics d’aplicació a la zona
- Certificat de solidesa amb diagnosi estructural, incloent patologies
- Fitxa de la parcel·la de l’IBI 
- Còpia de l’escriptura de propietat o document de compra-venda de la finca 
- Plànol en suport digital i format DWG de la planta coberta de l’edifici, amb la seva situació exacta insertada en les coordenades UTM de la base cartogràfica municipal.

Com es pot tramitar

Presencialment
A les oficines indicades
 
Oficina de Llicències urbanístiques
Plaça de la Vila, 8 1r

Temes relacionats

 

Tràmits relacionats

© Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Plaça de la Vila, 8. 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 814 00 00