Tràmits i gestions

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Tràmits > Detall

Tràmits

Reconeixement del grau de dependència

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

TRÀMIT D'ALTRES ADMINISTRACIONS

Sol·licitud de reconeixement del grau de dependència. La valoració del grau de dependència és la porta d'accés al sistema per a l'Autonomia i l'Atenció a la Dependència.  La llei garantirà i regularà dos tipus d'portacions, a les que es tindrà dret segons el grau de dependència reconegut:
Cartera de serveis segons les necessitats:
- serveis de prevenció de situacions de dependència i de promoció de l'autonomia personal
- serveis de teleassistència i d'ajuda a domicili
- serveis de centre de dia i d'atenció residencial
Prestacions econòmiques:
- per pagar un/a professional o comprar un servei
- per a la cura de l'entorn familiar i ajuda a cuidadors no professionals
- per a l'assistència personal a persones amb gran dependència

Preu:

Gratuït

Informació general

Qui el pot demanar?
- La persona interessada o afectada pel tràmit.
- Un/a representant degudament autoritzat/da.
Requeriments
Residir al territori espanyol i haver-ho fet durant cinc anys, dels quals dos hauran de ser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud. Per als menors de 5 anys el període de residència s'exigirà a qui tingui la guarda i custòdia.
Procediments
L'article 27 de la llei estableix l'existència d'un únic barem en tot l'estat espanyolper a valorar el grau de dependència .  Aquest barem valora la capacitat de la persona per dur a terme per sí mateixa les activitats bàsiques de la vida diària, així com la necessitat de suport i supervisió per a la seva realització per part de persones amb discapacitat intel.lectual o amb malatia mental.

La Generalitat de Catalunya disposa d'uns serveis de valoració en cada territori. Un cop presentada la sol.licitud, els serveis de valoració faran una visita a domicili a partir de la qual emetran un  dictamen sobre el grau i nivell de dependència, amb especificació de les prestacions i serveis que la persona pugui requerir. 
Posteriorment, caldrà anar als serveis socials municipals, on els atendrà l'Equip d'atenció a la Dependència per a elaborar un Programa Individualitzat d'atenció en el que es fixaran els recursos a utilitzar.
Temps mitjà de resolució
Màxim 3 mesos
Observacions
La resolució és del Departament d'Acció social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya
Impresos del tràmit

Documentació necessària

Documentació general
- Fotocòpia del DNI, NIF o del NIE de la persona en situació de dependència.
- Fotocòpia de la resolució judicial que acrediti la representació legal en cas d'incapacitació, si escau.
- Fotocopia del DNI, NIF o NIE de la persona representant legal o CIF de l'Entitat tutelar, si escau.
- Volant d'empadronament que justifiqui 5 anys de residència, dels quals 2 anys han de ser immediatament anteriors a la data de presentació d'aquesta sol·licitud. En el cas que la persona sol·licitant sigui menor de cinc anys, la documentació acreditativa serà la de la persona que tingui la guàrdia i custòdia.
- Un únic informe de salut original i de menys de dos anys on constin els diagnòstics vinculats amb la dependència
En el cas que la persona NO disposi de cap informe de menys de dos anys, ha de sol·licitar-lo:
* si està ingressada en un centre residencial o sociosanitari, o als serveis mèdics del centre on estigui ingressada o atesa.
* si la dependència està vinculada a malaltia mental, al psiquiatre/a del centre de salut mental de referència o als serveis mèdics de les unitats en el cas que estiguin ingressades.
* si la dependència està vinculada a discapacitat, i la persona està atesa per una entitat concertada o conveniada, als serveis mèdics de l'entitat si en té.
* en els altres casos, els informes s'han de sol·licitar al metge/essa de capçalera, pediatre/a o a altres especialistes.
(Amb la sol·licitud s'adjunta un model d'informe de salut)
Documentació específica
- Fotocòpia del certificat de reconeixement del grau de disminució.
- Fotocòpia del certificat de persona amb discapacitat amb Barem de Necessitat de Tercera Persona.
- Fotocòpia del certificat INSS de la situació d'invalidesa permanent.
- En cas d'emigrant retornat, fotocòpia de la resolució de reconeixement d'emigrant retornat.

Com es pot tramitar

Presencialment
A les oficines indicades
 
Oficina de Serveis Socials i Salut
Carrer del Marquesat de Marianao, 2 BX
 
© Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Plaça de la Vila, 8. 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 814 00 00