Tràmits i gestions

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Seu electrònica > Tràmits > Detall

Tràmits

Sol·licitud de baixa de la llicència de la zona de càrrega i descàrrega

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

TRÀMIT MUNICIPAL

Donar de baixa la llicència de la zona de càrrega i descàrrega

Informació general

Qui el pot demanar?
Qualsevol persona física i/o jurídica titular de la llicència de la zona de càrrega i descàrrega
Procediments

Cal anar a l'OAC i registrar la sol·licitud específica, acompanyada de la documentació requerida.

Temps mitjà de resolució
3 mesos
Silenci administratiu

D’ acord amb el que estableix l’ article 50.1.a ) de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 42.4 i 43.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú , es fa saber que el termini per resoldre i notificar és de 3 mesos a partir del dia de la sol·licitud , i una vegada transcorreguts els terminis aban esmentat, el silenci serà negatiu.

Negatiu

Observacions

1. Per tal d’atorgar la baixa sol•licitada, la persona interessada ha d’eliminar la línia groga del paviment. Cal que la persona interessada aporti fotografies en color on es mostri que no hi ha ratlles grogues a la calçada i que s'ha retirat la placa.

2. Cas que la comprovació resulti correcta, la baixa es produirà a la data de la sol•licitud. La quota de l’any en curs es prorratejarà per trimestres naturals.

3. La baixa es farà efectiva en el termini de 15 dies a partir de la recepció de la resolució del regidor i si es fa entrega al departament de Gestió Tributària, de la corresponent placa.

Impresos del tràmit

Documentació necessària

- Sol·licitud específica, degudament complimentada pel titular del gual.
- Fotografia en color on es mostri que no hi ha ratlles grogues a la calçada i que s'ha retirat la placa (veure apartat observacions).
- Darrer rebut pagat de les taxes corresponents a la zona de càrrega i descàrrega que es vol donar de baixa.
- En el cas de les persones físiques, DNI.
- En el cas de les persones jurídiques:
* Comunitats de Propietaris: NIF i fotocòpia de l'acta de la Comunitat on consti l'acord de donar de baixa el gual.
* Empreses: NIF i escriptura pública de poders, delegació o representació legal.

Com es pot tramitar

Presencialment
A les oficines indicades
 
Oficina d'Atenció Ciutadana - OAC
Plaça de la Vila, 8

Temes relacionats

 
© Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Plaça de la Vila, 8. 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 814 00 00