Tràmits i gestions

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Tràmits > Detall

Tràmits

Ajut al lloguer: sol·licitud subvenció per al pagament del lloguer

Període de tramitació

 

Termini de la sol·licitud

Del 19 d'abril de 2017 al 19 de juny de 2017, ambdós inclosos

TRÀMIT D'ALTRES ADMINISTRACIONS

Es tracta de subvencions per al pagament del lloguer, en règim de concurrència competitiva, per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d'exclusió social.
La subvenció s'atorga per a l' any de la convocatoria, i no és renovable, és a dir, cal demanar de nou la subvenció cada any, en cas que es torni a obrir convocatoria.
La quantia de la subvenció és del 40% de l'import del lloguer, amb un màxim de 2.400 euros anuals.

Informació general

Qui el pot demanar?
Persones que siguin titulars d'un contracte de lloguer que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya (en aquest cas, a Vilanova i la Geltrú) i compleixin els requisits de la convocatòria.
Requeriments

Els requisits per poder optar a l'ajut es detallen a la Resolució de la convocatòria (veure Normatives relacionades). També podeu consultar-los en el web de la Generalitat de Catalunya.

Procediments

Cal que la persona interessada empleni l'imprès de sol·licitud i el porti a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament, degudament signat i acompanyat de la documentació que s'indica en el mateix imprès. 
Caldrà presentar originals i fotocòpies de la documentació, per tal que en el moment de registrar la sol·licitud es puguin compulsar.

Les persones sol·licitants que autoritzin expressament l'òrgan gestor perquè pugui obtenir de forma electrònica les dades necessàries per al seguiment i control d'aquestes prestacions no caldrà que aportin la documentació corresponent a: Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), Agència Tributària de Catalunya, Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), Padró municipal corresponent, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), Direcció General de la Policia, Direcció General del Cadastre i Registre de la Propietat.

Temps mitjà de resolució
Entre 3 i 6 mesos
Silenci administratiu

El termini màxim per resoldre les sol·licituds i notificar la resolució, degudament motivada, és de sis mesos a comptar des de la data de presentació de la documentació completa. Transcorregut aquest termini, si no s'ha notificat la resolució expressa, les persones interessades poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

Negatiu

Observacions

La notificació dels actes de tramitació i de resolució es farà per mitjà de la seva exposició al tauler d'anuncis de l'Oficina Local d'Habitatge de Vilanova i la Geltrú, al web habitatge.gencat.cat i al tauler electrònic de la Generalitat de Catalunya e-Tauler.

Impresos del tràmit

Documentació necessària

- L'imprès de sol·licitud, degudament emplenat i signat.
- La declaració d'ingressos, si no es pot acreditar mitjançant Declaració IRPF o equivalent.
- El full de transferència bancària normalitzat, on s'indica el nº de compte bancari on es cobrarà la prestació (ha d'anar segellat pel banc).
- També caldrà aportar els rebuts de lloguer de 2017 pagats fins a la data i la resta de documentació que s'indica a l'imprès de sol·licitud.

Com es pot tramitar

Presencialment
A les oficines indicades
 
Oficina d'Atenció Ciutadana - OAC
Plaça de la Vila, 8
Tel.: 010 / 938143900

Temes relacionats

 
© Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Plaça de la Vila, 8. 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 814 00 00