Tràmits i gestions

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Seu electrònica > Tràmits > Detall

Tràmits

SIDH. Servei d'Intermediació en Deutes d'Habitatge

Període de tramitació

Tot l'any.

Termini de la sol·licitud

Tot l'any

TRÀMIT MUNICIPAL

És un servei de l'Oficina d'Habitatge adreçat a les persones de Vilanova i la Geltrú que es trobin en risc de perdre el seu habitatge per no poder pagar la hipoteca. Des del SIDH es concerta entrevista amb un advocat expert en la matèria que estudia el seu cas i intermedia amb el banc.
S'hi poden adreçar totes les persones titulars d'una hipoteca sobre el seu habitatge habitual i també els avaladors d'altres hipoteques que es trobin en risc de perdre el seu habitatge.

Informació general

Qui el pot demanar?
El/la titular de la hipoteca. Els/les avaladors.
Requeriments

-Es pot sol·licitar el servei tant si la persona encara no es troba en situació d'impagament però preveu que en un futur no podrà pagar la hipoteca, com si ja té deutes de quotes. També es pot sol·licitar en cas que ja s'hagi iniciat la reclamació judicial i fins i tot encara que ja s'hagi fixat data de subhasta. En canvi, un cop subhastat l'habitatge, ja no es podrà fer intermediació amb el banc.
-L'habitatge en risc de pèrdua ha de ser la residència habitual de la persona que sol·licita la intermediació, o bé, si no hi viu, acreditar-ne un motiu, com seria per exemple, en el cas de separacions o divorcis.
- La impossibilitat de fer front al pagament del préstec ha de ser conseqüència de la pèrdua de feina, per una disminució important d'ingressos o situacions anàlogues.
- Com a norma, no s'atendran els casos de persones que siguin propietàries de més d'un habitatge, però s'admeten excepcions, com per exemple, que es tracti d'una hipoteca pont per adquisició d'un nou habitatge, que siguin propietaris d'un segon habitatge com a conseqüencia de separacions o herències, etc.

Procediments
Qualsevol persona que necessiti assessorament o vulgui que intermediem amb el seu banc, ha de dirigir-se a l'Oficina d'Habitatge per demanar cita amb l'advocat del SIDH que estudiarà el seu cas i farà un informe-proposta amb les possibles vies de negociació amb l'entitat financera. Aquest informe-proposta serà adreçat a l'entitat financera per iniciar la negociació.  
Per poder ser atesos per l'advocat caldrà aportar prèviament la documentació que es detalla a sota,  per tal que l'advocat pugui estudiar el cas.

Temps mitjà de resolució
Variable, en funció de la resposta del banc
Observacions
Si necessiteu més informació podeu adreçar-vos a l'Oficina Local d'Habitatge o bé trucar al 93.816.90.25

Documentació necessària

 Fotocòpia del DNI/NIE de tots els titulars de la hipoteca.
 Fotocòpia del DNI/NIE dels avalistes, en cas que n’hi hagi.
 Fotocòpia de l’ Escriptura de compravenda.
 Fotocòpia de l’ Escriptura del préstec o préstecs hipotecaris, en cas que en tingueu més d’un
sobre el mateix habitatge.
 Certificat de l’estat del préstec (document que ha de fer-vos l’entitat financera, indicant les
dades de la hipoteca o préstecs, pagaments, deute i l’import que resta pendent de pagament)
 Certificat d’empadronament i de convivència amb la relació de tots els membres de la unitat
familiar (per als empadronats al municipi de Vilanova i la Geltrú no caldrà aportar-lo perquè el
document ja l’expedeix l’Ajuntament, però en cas d’avalistes o co-titulars que estiguin
empadronats fora del municipi, sí caldrà que portar-lo).
 Acreditació d’ingressos disponibles, de tots els membres de la unitat familiar, mitjançant el
document que correspongui:
 Declaració Renda del darrer exercici fiscal, o bé Certificat d’Imputacions de l’IRPF
(expedit per l’Agència Tributària) en cas que no estigui obligat a fer la declaració.
 Certificat de pensions (en cas de ser pensionista).
 Certificat de prestacions o subsidis d’atur.
 Certificat de no rebre cap prestació.
 Qualsevol altre document o declaració jurada sobre els ingressos disponibles que
l’interessat/da consideri oportú.
 Darrers rebuts de la hipoteca en el vostre poder (mínim el darrer que es va pagar, però si pot
ser, porteu-ne els 3 últims pagats).
 Nota simple expedida pel Registre de la Propietat relativa a l’habitatge (sobretot cal portar-la
en cas de que l’interessat vulgui sol·licitar la dació en pagament o bé si té altres deutes a part
del derivat de l’impagament del préstec hipotecari).
 Notificacions judicials, en cas que tingueu alguna
 Acords de separació, si és el cas.
 Sol·licitud/s formulades per obtenir ajut/s al pagament del préstec hipotecari o resolució de
concessió dels ajuts, en cas que n’hagueu demanat.

Com es pot tramitar

Presencialment
A les oficines indicades
 
Oficina Local d'Habitatge
Plaça de la Vila, 8

Temes relacionats

 
© Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Plaça de la Vila, 8. 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 814 00 00