Tràmits i gestions

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Tràmits > Detall

Tràmits

Ajut al lloguer: renovació prestació per al pagament del lloguer

Període de tramitació

Anualitat 2018

Termini de la sol·licitud

Del 29 de gener al 2 de març

TRÀMIT D'ALTRES ADMINISTRACIONS

És un ajut mensual per fer front al pagament del lloguer destinat a famílies o unitats de convivència que tinguin ingressos baixos o moderats.

Informació general

Qui el pot demanar?
Persones que ja hagin estat perceptores de la prestació l’any anterior, sempre i quan continuin complint els requisits per mantenir la prestació.
ACLARIMENT: Només poden demanar la renovació les persones perceptores de la prestació, sempre i quan continuin complint els requisits. Les subvencions del lloguer del Ministerio de Fomento (MIFO) són un altre tipus d'ajut al lloguer i no són renovables, sinó que caldrà demanar de nou la subvenció quan s'obri la convocaòria de 2018.
Requeriments

- Haver estat perceptor/a de la prestació l'any 2017.
- Ser titular del contracte de lloguer de l'habitatge on resideixin amb caràcter habitual i permanent. 
- Efectuar el pagament del lloguer a travès d'entitat  bancària (tant si és per rebut domiciliat, com per transferència bancària o ingrés en compte), o bé amb rebut emès per l'administrador de la finca. 
- Disposar d'uns ingressos mínims de la unitat de convivència suficients per poder pagar el lloguer amb recursos propis (ha de ser, com a mínim, l'equivalent a l'import anual del lloguer).
- No superar uns ingressos màxims fixats segons el nº de membres de la unitat familiar i en funció de la normativa vigent .

Procediments

La persona titular de la prestació ha de presentar l'imprès de Sol·licitud per obtenir una pròrroga o mantenir la prestació per al pagament al lloguer, posant de manifest si han canviat o no les seves circumstàncies respecte les acreditades l’any 2017. 

En cas que sí hagi canviat les seves circumstàncies, el/la titular haurà d’aportar la documentació requerida per a la seva comprovació.  

Juntament amb la declaració responsable, el/la sol·licitant haurà d’aportar els rebuts de lloguer corresponents a 2018 pagats fins a la data. 

Aquesta documentació s’haurà de lliurar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, i l'Oficina Local d'Habitatge farà la tramitació corresponent.

Per tal de saber en quin estat es troba el seu expedient, l’interessat/da haurà de consultar els llistats que es publicaran en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament, a la pàgina web www.vilanova.cat/habitatge, o bé trucar al telèfon de l’Oficina Local d’habitatge 93 816 90 31.

Temps mitjà de resolució
A partir del tancament de la convocatòria, entre 3 i 6 mesos.
Observacions

1. FISCALITAT: Atès que la prestació permanent per al pagament del lloguer és una subvenció pública i suposa un ingrés patrimonial, la persona beneficiària té l’obligació de presentar la declaració de l’IRPF, en la qual també haurà d’incloure la quantia percebuda. Si no ho fa, podrà ser sancionada per la comissió d’una infracció tributària i deixarà de cobrar aquesta prestació per no estar al dia amb les seves obligacions fiscals.

2. INCOMPATIBILITATS: Aquesta prestació és incompatible amb:
- Les prestacions econòmiques d'urgència especial per al pagament del lloguer o per a persones desnonades, per als mateixos mesos i amb altres ajuts d'administracions públiques per al mateix concepte.

 

Impresos del tràmit

Documentació necessària

Per obtenir els impresos de la sol·licitud podeu passar a recollir-lo a l'Oficina Local d'Habitatge o bé descarregar-lo del web de l'Oficina  Virtual de Tràmits (OVT)  la Generalitat de Catalunya.

Documentació que cal aportar en tots els casos:
-
L 'imprés de la sol·licitud, degudament emplenat i signat. L'imprés inclou l'autorització per la comprovació de dades a organismes oficials.
- Rebuts del lloguer de l’any 2018.

Documentació a aportar si hi ha hagut canvis respecte el 2017 (*):
1. Canvi dels ingressos de la unitat de convivència: acreditació dels ingressos en curs. En el cas de no estar obligat a presentar la declaració de l’IRPF de l’any 2016: certificats d’ingressos i retencions de l'empresa, més l’informe de vida laboral. En cas que no es pugui acreditar ingressos amb els documents abans indicats, caldrà emplenar la Declaració Responsable d'ingressos (Model 1), i si la declaració afecta als ingressos de tota la unitat de convivència, caldrà també acompanyar-ho d'un informe social.
2. Canvi en les dades de la unitat de convivència: l'ajuntament demanarà el corresponent certificat de convivència actualitzat (no cal aportar-ho).
3. Separació o divorci: sentència i/o conveni regulador corresponent.
4. En cas de discapacitat sobrevinguda: certificat de l'ICASS.
5. Canvi d'habitatge: nou contracte de lloguer i certificat de convivència actualitzat.
6. Canvis en el pagament: cal comunicar la modificació del compte del perceptor des d'on es paga el lloguer. Si es paga per transferència bancària, cal informar del nou número de compte bancari del propietari o representant legal de l'habitatge. En cas que el sol•licitant hagi canviat el seu compte bancari on vol rebre l'ajut, caldrà que empleni de nou el document d'autorització de transferència bancària.


(*)les persones sol•licitants que autoritzin expressament l''òrgan gestor, perquè pugui obtenir de forma electrònica les dades necessàries per al seguiment i control d'aquestes prestacions no caldrà que aportin la documentació corresponent a: Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), Padró municipal corresponent, Departament de Benestar Social i Família, Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), Direcció General de la Policia, Direcció General del Cadastre i Registre de la Propietat.

Com es pot tramitar

Presencialment
A les oficines indicades
 
Oficina d'Atenció Ciutadana - OAC
Plaça de la Vila, 8

Temes relacionats

 
© Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Plaça de la Vila, 8. 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 814 00 00