Tràmits i gestions

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Tràmits > Detall

Tràmits

Obres. Comunicació prèvia d'obres menors

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

TRÀMIT MUNICIPAL

Per a fer determinats tipus d'obres menors es substitueix la necessitat d'obtenir la Llicència Urbanística, per una Comunicació Prèvia de la persona interessada a l'ajuntament.  

Poden tramitar-se mitjançant Comunicació Prèvia les obres de reforma interior d'habitatges, que no afectin estructures ni façana, i que es facin en sòl urbà, concretament, les següents:

- Enrajolar banys i cuines, canviar sanitaris i canviar o renovar cuines dels habitatges

- Substitució de paviments, revestiments i acabats a l'interior dels habitatges sense afectació en la distribució interior de l'edifici (envans o parets interiors) ni afectació estructural de cap mena

- Treballs d'impermeabilització puntual en terrats plans (material bituminós i rajola) sense necessitat de bastides o altres elements auxiliars

- Reformes interiors de vestíbuls i escales comunitàries que no disminueixin les dimensions i que no afectin envans, elements estructurals, façanes ni rampes

- Obres de neteja i pintura interior d'edificis, patis o mitgeres que no comportin la instal·lació d'envans pluvials i sempre que es facin sense bastides ni altres elements auxiliars

- Treballs de neteja i desbrossat de terrenys en solars urbans sense modificació de la cota existent i que no comporti la destrucció de jardins existents ni la tala d'arbrat 

Aquestes obres hauran d'ajustar-se al planejament urbanístic vigent i a les normatives específiques d'aplicació, que no afectin edificis o elements catalogats o conjunts protegits, o àmbits afectats per Plans especials de reforma interior o de millora urbana

Preu:

Veure Ordenances Fiscals 5 i 10

Informació general

Qui el pot demanar?
La persona interessada pel tràmit o un/a representant degudament autoritzat/da.
Procediments
Cal anar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament, presentar la sol·licitud, i fer efectiva l'autoliquidació.
Temps mitjà de resolució
Si en 6 dies hàbils no hi ha disconformitat per part de l'Ajuntament l'obra s'entén autoritzada
Silenci administratiu

Positiu

Observacions
Si en el termini de 6 dies hàbils des de la presentació de la Comunicació prèvia, l'Ajuntament no notifica la seva disconformitat, la Comunicació s'entendrà legitimada i el sol·licitant podrà iniciar les obres, sempre i quan aquesta sigui conforme a la normativa urbanística específica i amb el Pla general d'ordenació urbana municipal de Vilanova i la Geltrú.
D’acord amb el punt 5.2 de l’ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE LA QUALITAT DE LES OBRES QUE TENEN IMPLANTACIÓ I INCIDÈNCIA EN L’ÀMBIT DE DOMINI PÚBLIC, les obres es realitzaran entre les 8.00 i les 20.00 hores dels dies laborables. Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser específicament autoritzades per l’ajuntament.
Impresos del tràmit

Documentació necessària

- NIF o DNI del sol·licitant
- Fotocòpia de l'acta de l'assemblea de propietaris (si les obres les demana la comunitat)
- Fotocòpia de l'escriptura de constitució de la societat i dels poders del seu representat si la sol·licitud la fa una persona jurídica.
- Autoliquidació
- Descripció de les obres
- Pressupost de les obres o Declaració del cost de l'obra

Com es pot tramitar

Presencialment
A les oficines indicades
 
Oficina d'Atenció Ciutadana - OAC
Plaça de la Vila, 8

Temes relacionats

 
© Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Plaça de la Vila, 8. 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 814 00 00