Tràmits i gestions

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Seu electrònica > Tràmits > Detall

Tràmits

Activitats. Declaració responsable d'obertura

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

TRÀMIT MUNICIPAL

Les activitats innòcues són les activitats que, amb carácter general, per les seves característiques no produeix molèsties significatives ni cap afectació considerable al medi ambient, la seguretat de les persones o els béns. Les activitats econòmiques innòcues són les incloses en l'annex I de la Taula de classificació per identificar els tràmits associats a la implantació d'activitats, segons la Lle 15/16, de 21 de juliol de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.

Preu:

Veure Ordenança Fiscal 9

Tramitar en linia

Informació general

Qui el pot demanar?
La persona titular de l'activitat (persona física/jurídica)
Requeriments

Per presentar la declaració responsable d'obertura  per exercir l'activitat innòcua, cal consultar la documentació que s'ha de portar, segons l'activitat estigui classificada .  

El titular ha de posar en coneixement de l'Administració pública competent l'inici d'una activitat innòcua de les incloses en l'annex I de la Llei de simplificació, i declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a accedir a l'exercici de l'activitat, que l'activitat és compatible amb el planejament urbanístic, que disposa d'un certificat tècnic justificatiu de complir-los i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant la vigència de l'exercici de l'activitat.

Procediments
Una vegada s'ha presentat la declaració responsable d'inici d'activitat a l'Ajuntament, aquesta ja es pot exercir sota la responsabilitat del titular, llevat que sigui necessari comptar amb altres autoritzacions, llicències o comprovacions per part  de l'administració local o d'altres administracions diferents a la municipal.  Si el servei tècnic municipal, en comprovar les dades consignades a la declaració responsable detecti qualsevol inexactitud, falsetat o omisió ho posarà en coneixement de la persona titular.

El titular ha d'acreditar i disposar en qualsevol moment  que l'administració li requereixi de  la documentació tècnica i administrativa necessària conforme compleix amb la normativa.
Temps mitjà de resolució
No n'hi ha, és una comunicació d'inici d'activitat
Observacions

- L'Ajuntament podrá incorporar l'activitat en un pla d'inspecció per a verificar el compliment dels requisits i la normativa sectorial aplicable.

-En les activitats que correspongui será necessari que previ al tràmit de la Declaració responsable d'obertura es presenti les autoritzacions, declaracions responsables, sol.lcitiuds, ... en materia de sanitat, incendis, soroll, etc.

Impresos del tràmit

Documentació necessària

Veure apartat (impresos del tràmit)

Com es pot tramitar

Presencialment
A les oficines indicades
 
Oficina de Llicències d'Activitats
Plaça de la Vila, 8 1r
Tramitable al Servei de Tramitació Avançada (requereix certificat digital)

Tramitació mitjançant el Servei de Tramitació Avançada. Requereix l'ús de certificat digital i signatura electrònica.



Accés al formulari

Temes relacionats

 
© Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Plaça de la Vila, 8. 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 814 00 00