Tràmits i gestions

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Seu electrònica > Tràmits > Detall

Tràmits

Activitats. Llicència ambiental. Activitats incloses en l'annex II. LPCAA

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

TRÀMIT MUNICIPAL

Estan sotmeses  al règim de llicència ambiental municipal les activitats ubicades en un mateix centre o en un mateix establiment i que pertanyen a la mateixa persona o empresa titulars, que es relacionen en l'annex II de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA), tant per ser implantades com per tota modificació substancial que s'hi pretengui realizar un cop autoritzades.

Aquestes activitats se subdivideixen en:

1) Activitats sotmeses a una llicència ambiental amb declaració d'impacte ambiental. Aquestes activitats són les que en l'epígraf corresponent a l'annex II de la LPCAA es determina específicament la necessitat d'aquest procés (Codis 11.1 i 11.2).
2) Activitats sotmeses a una llicència ambiental i a avaluació d'impacte ambiental simplificada: aquestes activitats són les que es troben en algun d'aquests supòsits:

" En l'epígraf corresponent a l'annex II de la LPCAA es determina específicament la necessitat d'aquest procés. (Codi 7.9.sempre que a la instal·lació es donin, d'una manera simultània, les circumstàncies següents: a) que estigui situada fora de polígons industrials, b) que estigui situada a menys de 500 m d'una zona residencial, c) que ocupi una superfície d'almenys 1 hectàrea)
" Estan ubicades en espais naturals de protecció especial (PEIN, Xarxa Natura; zones humides conveni Ramsar, altres).

3) Activitats sotmeses a una llicència ambiental sense necessitat de sotmetre's a cap procés d'avaluació d'impacte ambiental.

També està subjecta a llicència ambiental la modificació substancial de qualsevol activitat de l'annex II de la LPCAA, amb els mateixos procediments, documentació i requisits que els establerts per al seu atorgament.

Preu:

Veure Ordenança Fiscal 9

Tramitar en linia

Informació general

Qui el pot demanar?
La persona titular de l'activitat (persona física o jurídica)
Requeriments

Els requeriments previs a la presentació de la sol.licitud de la llicència:

-Hver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit.
-Sol.licitar informe urbanístic respecte la compatibilitat  de l'activitat.(opcional)

Quen sigui necessari efectuar obres subjectes a llicència, el titular pot sol.licitar la llicència de forma simultània o bé esperar que li sigui atorgada o denegada la llicència ambiental, i després demanar la d'obres.

Procediments

La sol.licitud de la llicència ambiental se sotmet als tràmits següents:
a) Verificació formal de la documentació presentada.
b) Anàlisi de la suficiència i la idoneïtat del projecte bàsic amb estudi ambiental.
c) Informació pública.
d) Informes preceptius.
e) Proposta de resolució.
f) Tràmit d'audiència.
g) Resolució.
h) Notficació i comunicació.
I) presentar certificats finals de les instal.lacions
k)acta de comprovació favorable

Titol III Règim de llicència ambiental. Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

Temps mitjà de resolució
La resolució es dicta i es notifica en un termini màxim de sis mesos a comptar de la data de presentació de la sol.licitud
Silenci administratiu

La no resolución i notificació en el termini de sis mesos, comporta la desestimació de la sol.lcitud de llicència i permet a l'interessat interposar el recurs administratiu o el contenciós administratiu que sigui procedent.

Observacions
Per tal de saber la classificació de l'activitat dins dels annexos, cal consultar la Llei 20/2009, de 4 de desembre de prevenció i control ambiental de les activitats. Taules d'annexes I.1, I.2, I.3, II, III.
Impresos del tràmit

Documentació necessària

Veure apartat (impresos relacionats)

Com es pot tramitar

Presencialment
A les oficines indicades
 
Oficina de Disciplina Urbanística
Plaça de la Vila, 8
 
Oficina de Llicències d'Activitats
Plaça de la Vila, 8 1r
Tramitable al Servei de Tramitació Avançada (requereix certificat digital)

Tramitació mitjançant el Servei de Tramitació Avançada. Requereix l'ús de certificat digital i signatura electrònica.Accés al formulari

Temes relacionats

 
© Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Plaça de la Vila, 8. 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 814 00 00