Tràmits i gestions

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Tràmits > Detall

Tràmits

Obres. Llicència d'obres menors

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

TRÀMIT MUNICIPAL

Sol·licitud de llícència per a obres menors en sòl urbà amb modificació de distribució interior sense afectar l'estructura. També la tala d'arbres en finques privades.  En el cas d'una llicència d'obres d'adequació d'un local comercial cal que us adreceu al departament de Llicències i Disciplina, ja que s'està revisant el procediment adminstratiu a seguir en aquest tipus de sol·licituds

Preu:

Veure Ordenances Fiscals 5 i 10

Informació general

Qui el pot demanar?
Qualsevol persona interessada
Procediments
Emplenar el model de sol·licitud de llicència urbanística i presentar-lo adjuntant la documentació que s'especifica en l'apartat "Documentació necessària". Es verifica la documentació i es fa el càlcul de l'autoliquidació. Un cop pagada l'autoliquidació es presenta la sol·licitud i es passa als serveis tècnics, que fan l'informe. Si l'informe és favorable, desfavorable o en suspens, s'aprovarà, denegarà o deixarà en suspens la llicència per decret d'Alcaldia o a través de la Junta de Govern Local. Seguidament es traslladarà a la persona interessada. Si l'informe és de manca de documentació, es requerirà la persona interessada perquè esmeni o presenti la documentació sol·licitada.
Temps mitjà de resolució
1 mes
Observacions
- Modificació d'obertures en façanes amb afectació estructural.
- Obres de reparació i distribució interior amb modificació d'envans i elements estructurals.
- Piscines.
- Tala d'arbres.

D’acord amb el punt 5.2 de l’ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE LA QUALITAT DE LES OBRES QUE TENEN IMPLANTACIÓ I INCIDÈNCIA EN L’ÀMBIT DE DOMINI PÚBLIC, les obres es realitzaran entre les 8.00 i les 20.00 hores dels dies laborables. Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser específicament autoritzades per l’ajuntament.
Impresos del tràmit

Documentació necessària

Obres menors:
- Full de sol.licitud específica de llicències d'obres menors
- Fotocòpia del NIF o CIF
- Rebut de l'IBI de l'edifici o solar objecte de la llicència
- Autoliquidació
- Pressupost
- Projecte visat i signat per la propietat. En el cas que el titular vulgui disposar d'una còpia segellada per l'ajuntment s'hauran de presentar dues.
- Full d'assumeix del tècnic competent
- Fotografies
- Sol.licitud de llicència ambiental municipal (per a locals amb activitats)

En el cas de tala d'arbres:
- Full de sol.licitud específica de llicències d'obres menors
- Fotocòpia del NIF o CIF
- Rebut de l'IBI de l'edifici o solar objecte de la llicència
- Pressupost de la tala dels arbres de l'empresa de jardineria.
- Còpia de la pòlissa de responsabilitat civil de l’empresa de jardineria que durà la tala.
- Fotografies
- Autoliquidació 

Cal recordar que en cas d'afectació de la via pública, és necessari sol·licitar la llicència corresponent

Com es pot tramitar

Presencialment
A les oficines indicades
 
Oficina de Disciplina Urbanística
Plaça de la Vila, 8

Temes relacionats

 
© Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Plaça de la Vila, 8. 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 814 00 00