Tràmits i gestions

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Seu electrònica > Tràmits > Detall

Tràmits

Obres Menors. Llicència

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

TRÀMIT MUNICIPAL

Obres de reforma menors que requereixen projecte tècnic en habitatges i locals o que, per les seves característiques, no es poden tramitar en règim de Comunicació Prèvia

Inclou entre d'altres les següents obres:

- Obres menors amb petites afectacions a l'estructura de l'edifici

- Construcció de piscines

- Instal·lació d'ascensors sense afectació estructural

- Instal·lació de pèrgoles

- Obres menors que afectin a edificis inclosos en el Pla Especial i Catàleg Històric-Artístic de Vilanova i la Geltrú

- Reformes interiors de vestíbuls i escales comunitàries que modifiquin les seves dimensions, que afectin a elements estructurals, façanes o rampes.

- Modificació d'obertures a les façanes amb afectació estructural

- Obres menors a sectors no urbans

- Construcció de tanques

Preu:

Veure Ordenances Fiscals 5 i 10

Informació general

Qui el pot demanar?
Qualsevol persona interessada
Procediments

Cal emplenar el model de sol·licitud de llicència urbanística i presentar-lo adjuntant la documentació que s'especifica en l'apartat "Documentació necessària". Es verifica la documentació i es fa el càlcul de l'autoliquidació. Un cop pagada l'autoliquidació es presenta la sol·licitud i es passa als serveis tècnics, que fan l'informe. Si l'informe és favorable, desfavorable o en suspens, s'aprovarà, denegarà o deixarà en suspens la llicència per decret d'Alcaldia o a través de la Junta de Govern Local. Seguidament es traslladarà a la persona interessada. Si l'informe és de manca de documentació, es requerirà la persona interessada perquè esmeni o presenti la documentació sol·licitada.

Temps mitjà de resolució
1 mes
Observacions

Un cop concedida la llicència hi ha 6 mesos per a dur a terme les obres

D’acord amb l'article 24 de l'Ordenança reguladora de soroll i vibracions, l'horari de treball estarà comprès entre les 8 i les 20 h. dels dies laborables.

Quan les obres comportin una ocupació o afectació de la via pública, caldrà tramitar la corresponent autorització al departament de Serveis Viaris

 

Impresos del tràmit

Documentació necessària

Obres menors:

- Full de sol.licitud específica de llicències d'obres menors

- Fotocòpia del NIF o CIF

- Rebut de l'IBI de l'edifici o solar objecte de la llicència

- Autoliquidació

- Pressupost- Projecte signat per la propietat. En el cas que el titular vulgui disposar d'una còpia segellada per l'ajuntament s'hauran de presentar dues còpies.

- Full d'assumeix del tècnic competent

- Fotografies

 

Com es pot tramitar

Presencialment
A les oficines indicades
 
Oficina de Llicències urbanístiques
Plaça de la Vila, 8 1r

Temes relacionats

 
© Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Plaça de la Vila, 8. 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 814 00 00