Tràmits i gestions

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Seu electrònica > Tràmits > Detall

Tràmits

Obres. Parcel·lació/Divisió horitzontal. Llicència

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

TRÀMIT MUNICIPAL

Sol·licitud per parcel·lar, segregar o agregar finques. Divisió horitzontal d'edificis

Preu:

Veure ordenances fiscals 5 i 10

Informació general

Qui el pot demanar?
Qualsevol persona interessada
Procediments

Emplenar el model de sol·licitud de llicència urbanística i presentar-lo adjuntant la documentació que s'especifica en l'apartat "Documentació necessària". Es verifica la documentació i es fa el càlcul de l'autoliquidació. Un cop pagada l'autoliquidació es presenta la sol·licitud i es passa als serveis tècnics,que fan l'informe. Si l'informe és favorable, desfavorable o en suspens, s'aprovarà, denegarà o deixarà en suspens la llicència per decret d'Alcaldia o a través de la Junta de Govern Local. Seguidament es traslladarà a la persona interessada. Si l'informe és de manca de documentació, es requerirà la persona interessada perquè esmeni o presenti la documentació sol·licitada

Temps mitjà de resolució
1 mes
Impresos del tràmit

Documentació necessària

- Full de sol·licitud
- Fotocòpia del DNI de la persona física o del NIF de la persona jurídica que sol·licita la llicència
- Document signat pel titular de la llicència on autoritzi al seu representant per a la tramitació de la llicència.
- Rebut de l'IBI de l'edifici o del solar objecte de llicència
- Autoliquidació 


- Projecte de parcel·lació o divisió horitzontal fet per tècnic competent, signat per la propietat i visat pel col·legi professional corresponent.( 2 còpies)
- Per a parcel·lacions, còpia del projecte en suport digital i format DWG, insertat en la base cartogràfica municipal (coordenades UTM) 
- Escriptura de propietat de les finques objecte de modificació

 

Com es pot tramitar

Presencialment
A les oficines indicades
 
Oficina de Llicències urbanístiques
Plaça de la Vila, 8 1r

Temes relacionats

 
© Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Plaça de la Vila, 8. 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 814 00 00