Tràmits i gestions

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Tràmits > Detall

Tràmits

Obres. Llicència per a rehabilitar i pintar façanes

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

TRÀMIT MUNICIPAL

Sol·licitud de llicències per reparació i pintura de façanes i balcons sense actuacions estructurals.

Preu:

Veure ordenances fiscals 5 i 10

Informació general

Qui el pot demanar?
Qualsevol persona interessada
Procediments

Emplenar el model de sol·licitud de llicència urbanística i presentar-lo adjuntant la documentació que s'especifica en l'apartat "Documentació necessària". Es verifica la documentació i es fa el càlcul de l'autoliquidació. Un cop pagada l'autoliquidació es presenta la sol·licitud i es passa als serveis tècnics,que fan l'informe. Si l'informe és favorable, desfavorable o en suspens, s'aprovarà, denegarà o deixarà en suspens la llicència per decret d'Alcaldia o a través de la Junta de Govern Local. Seguidament es traslladarà a la persona interessada. Si l'informe és de manca de documentació, es requerirà la persona interessada perquè esmeni o presenti la documentació sol·licitada

Temps mitjà de resolució
1 mes
Impresos del tràmit

Documentació necessària

 

 

En tots els casos:- Sol·licitud de llicència urbanística (façanes)
- Sol·licitud d'ocupació de via pública (si fos el cas)
- Fotocòpia del NIF o CIF
- Rebut de l'IBI de l'edifici objecte de la llicència
- Autoliquidació
- Indicar el color de la pintura i material a emprar
- Fotografies de la façana a reparar i/o pintar
- Pressupost

Depenent del mitjà que s'empri per a fer la reparació i del tipus de reparació, caldrà aportar també la següent documentació:

Cas de col·locar bastida amb la plataforma de treball situada a partir de 2 metres d'alçada, amb bastida penjada o mitjançant operaris penjats amb arnés també cal aportar:

- Full d'assumeix d'arquitecte o arquitecte tècnic
- Estudi bàsic de seguretat i salut. 
 
En el cas de que les obres es facin amb plataforma elevadora aquesta última documentació podrà ser substituïda per:

A) Reparació general i/o pintura en edificis plurifamiliars: 

- Full d'assumeix de tècnic competent
- Document original signat on consti el nom complert i DNI, de la persona que manipularà la plataforma elevadora, on faci constar que l'operari ha rebut la formació adequada per a utilitzar la plataforma i que la rep en perfecte estat de funcionament.
- Documentació de les característiques i homologació de la plataforma elevadora
- Fotocòpia de la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil de la plataforma elevadora.

B) Petites reparacions puntuals no estructurals en edificis plurifamiliars / Reparacions no estructurals i/o pintar façana en habitatges unifamiliars:
- Document original signat on consti el nom complert i DNI, de la persona que manipularà la plataforma elevadora, on faci constar que l'operari ha rebut la formació adequada per a utilitzar la plataforma i que la rep en perfecte estat de funcionament.
- Documentació de les característiques i homologació de la plataforma elevadora
- Fotocòpia de la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil de la plataforma elevadora.

Cal recordar que en cas d'ocupació de la via pública, és necessari sol·licitar la llicència corresponent

 

 

Com es pot tramitar

Presencialment
A les oficines indicades
 
Oficina d'Atenció Ciutadana - OAC
Plaça de la Vila, 8

Temes relacionats

 
© Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Plaça de la Vila, 8. 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 814 00 00