Tràmits i gestions

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Seu electrònica > Tràmits > Detall

Tràmits

Obres. Llicència d'obra menor de manteniment

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

TRÀMIT MUNICIPAL

Sol·licitud de llicència per a obres de reforma menor que no comportin ni actuacions estructurals ni redistribucions dels espais existents, en edificis en sòl urbà i sense afectació urbanística

Preu:

Veure ordenances fiscals 5 i 10

Informació general

Qui el pot demanar?
Qualsevol persona interessada
Procediments

Emplenar el model de sol·licitud de llicència urbanística i presentar-lo adjuntant la documentació que s'especifica en l'apartat  "Documentació necessària". Es verifica la documentació i es fa el càlcul de l'autoliquidació. Un cop pagada l'autoliquidació es presenta la sol·licitud i es passa als serveis tècnics,que fan l'informe. Si l'informe és favorable, desfavorable o en suspens, s'aprovarà, denegarà o deixarà en suspens la llicència per decret d'Alcaldia o a través de la Junta de Govern Local. Seguidament es traslladarà a la persona interessada. Si l'informe és de manca de documentació, es requerirà la persona interessada perquè esmeni o presenti la documentació sol·licitada

Temps mitjà de resolució
1 mes.
Observacions

- Via pública de petita entitat: guals, embornals, etc.
- Execusió i reparació de tanques.
- Obres de jardineria ianivellació de terrenys (fins a 1m de desnivell).
- Marquesines i tendals.
- Reparació interiors sense modificacions d'envans i elements estructurals. (Banys, cuines...)
- Reparació de cobertes i terrats.
- Reparació d'elements d'instal.lacions.

Impresos del tràmit

Documentació necessària

- Full de sol·licitud específica de llicències d'obres
- Fotocòpia del NIF o CIF
- Rebut de la Contribució urbana de l'edifici o solar objecte de la llicència
- Justificació de les obres
- Autoliquidació
- Pressupost
- En el cas de col·locar bastides de més de 3 m d'alçada, o bé bastides enjades, o operaris que treballin penjats amb arnés, caldrà aportar el full d'assumeix d'arquitecte o arquitecte tècnic; i un estudi bàsic de seguretat i salut.
- En el cas de que les obres es facin amb plataforma elevadora, caldrà aportar la documentació esmentada en l'apartat anterior, o bé un document on figuri el nom, el DNI i la signatura per la persona que manipularà la plataforma, on digui que l'operari ha rebut la formació adequada per a la utilització de la plataforma i conforme aquesta es rep en perfecte estat de funcionament.
- Fotografies


Cal recordar que en cas d'afectació de la via pública, és necessari sol·licitar la llicència corresponent

Com es pot tramitar

Presencialment
A les oficines indicades
 
Oficina de Llicències urbanístiques
Plaça de la Vila, 8 1r

Temes relacionats

 
© Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Plaça de la Vila, 8. 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 814 00 00