Tràmits i gestions

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Seu electrònica > Tràmits > Detall

Tràmits

Obres. Enderroc. Llicència

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

TRÀMIT MUNICIPAL

Sol·licitud de llícència per enderrocar totalment o parcialment construccions

Preu:

Veure ordenances fiscals 5 i 10

Informació general

Qui el pot demanar?
Qualsevol persona interessada
Procediments

Emplenar el model de sol·licitud de llicència urbanística i presentar-lo adjuntant la documentació que s'especifica en l'apartat "Documentació necessària". Es verifica la documentació i es fa el càlcul de l'autoliquidació. Un cop pagada l'autoliquidació es presenta la sol·licitud i es passa als serveis tècnics, que fan l'informe. Si l'informe és favorable, desfavorable o en suspens, s'aprovarà, denegarà o deixarà en suspens la llicència per decret d'Alcaldia o a través de la Junta de Govern Local. Seguidament es traslladarà a la persona interessada. Si l'informe és de manca de documentació, es requerirà la persona interessada perquè esmeni o presenti la documentació sol·licitada

Temps mitjà de resolució
1 mes
Impresos del tràmit

Documentació necessària

- Full de sol·licitud 
- Fotocòpia del DNI de la persona física o del NIF de la persona jurídica que sol·licita la llicència
- Document signat pel titular de la llicència on autoritzi al seu representant per a la tramitació de la llicència.
- Rebut de l’IBI de l'edifici o del solar objecte de llicència
- Autoliquidació 

- Projecte tècnic visat pel col·legi professional i signat per la propietat (2 còpies)
- Full d'assumeix visat de tècnic competent
- Full de permanència a l'obra signat per tècnic competent
- Compliment del decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i d'altres residus de la construcció
- Fotocòpia de la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil (300.500 ¤)
- Nomenament del contractista del Gremi de Constructors del Garraf
- Fotografies de la construcció que es vol enderrocar
 

Com es pot tramitar

Presencialment
A les oficines indicades
 
Oficina de Llicències urbanístiques
Plaça de la Vila, 8 1r

Temes relacionats

 
© Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Plaça de la Vila, 8. 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 814 00 00