Ordenances fiscals

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Seu electrònica > Normatives i documents > Ordenances Fiscals

Ordenances Fiscals


Any 2019


2019 - ORDENANÇA REGULADORA DE PRESTACIONS PATRIMONIALS PÚBLIQUES NO TRIBUTÀRIES (OPPPNT)

ANNEX A LES ORDENANCES FISCALS 2019

BASES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS ECONÒMICS

OF01 - Ordenança fiscal general de gestió, inspecció i recaptació

OF02 - Ordenança fiscal de l'impost sobre béns immobles

OF03 - Ordenança fiscal Impost Sobre Activitats Econòmiques

OF04 - Ordenança sobre vehicles de tracció mecànica

OF05 - Ordenança sobre construccions, instal·lacions i obres

OF06 - Ordenança fiscal de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

OF07 - Ordenança fiscal sobre la Taxa per expedició de documents administratius

OF08 - Ordenança fiscal sobre la Taxa per a l'autorització d'utilitzar en plaques, patents i altres distingius anàlegs l'escut del municipi

OF09 - Ordenança fiscal sobre la Taxa per l’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans/nes i les empreses

OF10 - Ordenança fiscal sobre la Taxa per a la intervenció de l'Administació municipal en activitats d'edificació, ús del sòl, via pública i medi ambient

OF11 - Ordenança fiscal sobre la Taxa per a recollida d'escombraries

OF12 - Ordenança fiscal sobre la Taxa per a la immobilització i la retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusiva a la via pública

OF13 - Ordenança fiscal sobre la Taxa per actuacions singulars de la Guàrdia Urbana

OF14 - Ordenança fiscal sobre la Taxa per la prestació del servei de comprovació de sorolls molestos procedents de vehicles

OF15 - Ordenança fiscal sobre la Taxa per l'estacionament regulat de vehicles

OF16 - Ordenança fiscal sobre la Taxa de registre i recollida d'animals

OF17 - Ordenança fiscal sobre la Taxa per prestació de serveis de mercats

OF18 - Ordenança fiscal sobre la Taxa per a prestació de serveis d'atenció a les persones

OF19 - Ordenança fiscal sobre la Taxa per aprofitaments de l'estació d'autobusos

OF20 - Ordenança fiscal sobre la Taxa per a la utilització d'edificis municipals i d'altres instal·lacions

OF21 - Taxa per la prestació de serveis d'inspecció i prevenció sanitària

OF22 - Taxa per la prestació del servei de comprovació del grau d'alcohol, estupefaents, psicotròpics, estimulants o altres substàncies anàlogues, mitjançant l'obtenció de mostres de sang, orina, o altres, com a proves de contrast

OF23 - Ordenança fiscal sobre les Taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic

OF24 - Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general

OF25 - Contribucions especials

OF26 - A 0 - Ordenança fiscal reguladora dels preus públics (contingut)

OF26 - A 1 - Ordenança fiscal reguladora dels preus públics (escoles)

OF26 - A 2 - Ordenança fiscal reguladora dels preus públics (entitats esportives)

OF26 - A 3 - Ordenança fiscal reguladora dels preus públics (cessió de material per a entitats privades )

OF26 - A 4 - Ordenança fiscal reguladora dels preus públics (patrimoni Víctor Balaguer)

OF26 - A 5 - Ordenança fiscal reguladora dels preus públics (sessions fotogràfiques, actes i exposicions)

OF26 - A 6 - Ordenança fiscal reguladora dels preus públics (unitat móbil Canal Blau)

OF26 - A 7 - Ordenança fiscal reguladora dels preus públics (venda materials)

OF26 - A 8 - Ordenança fiscal reguladora dels preus públics (espai Neàpolis)

OF26 - A 9 - Ordenança fiscal reguladora dels preus públics (equip de so i llum de Reg.Joventut)

OF26 - A10 - Ordenança fiscal reguladora dels preus públics (serveis IMET)

OF26 - A11 - Ordenança fiscal reguladora dels preus públics (pàrquings)

OF26 - A12 - Ordenança fiscal reguladora dels preus públics (Serveis del Consorci de Serveis a les Persones )

OF26 - A13 - Ordenança fiscal reguladora dels preus públics (Fires de Vilanova)

OF26 - A14 - Ordenança reguladora dels preus públics (serveis als centres cívics i al casal municipal de gent gran )

OF26 - A15 - Ordenança reguladora dels preus públics (assistència a activitats artístiques i culturals al teatre principal i a l’Auditori Eduard Toldrà )


Any 2018


OF02 - Ordenança fiscal de l'impost sobre béns immobles

OF03 - Ordenança fiscal sobre Activitats Econòmiques

OF04 - Ordenança fiscal de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica

OF05 - Ordenança fiscal de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

OF06 - Ordenança fiscal de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

OF07 - Ordenança fiscal sobre la Taxa per expedició de documents administratius

OF08 - Ordenança fiscal sobre la Taxa per a l'autorització d'utilitzar en plaques, patents i altres distingius anàlegs l'escut del municipi

OF09 - Ordenança fiscal sobre la Taxa per l’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans/nes i les empreses

OF10 - Ordenança fiscal sobre la Taxa per a la intervenció de l'Administació municipal en activitats d'edificació, ús del sòl, via pública i medi ambient

OF11 - Ordenança fiscal sobre la Taxa per a recollida d'escombraries

OF12 - Ordenança fiscal sobre la Taxa per a la immobilització i la retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusiva a la via pública

OF13 - Ordenança fiscal sobre la Taxa per actuacions singulars de la Guàrdia Urbana

OF14 - Ordenança fiscal sobre la Taxa per la prestació del servei de comprovació de sorolls molestos procedents de vehicles

OF15 - Ordenança fiscal sobre la Taxa per l'estacionament regulat de vehicles

OF16 - Ordenança fiscal sobre la Taxa de registre i recollida d'animals

OF17 - Ordenança fiscal sobre la Taxa per subministrament d'aigua potable

OF18 - Ordenança fiscal sobre la Taxa per serveis de cementiri

OF19 - Ordenança fiscal sobre la Taxa per prestació de serveis de mercats

OF20 - Ordenança fiscal sobre la Taxa per a prestació de serveis d'atenció a les persones

OF21 - Ordenança fiscal sobre la Taxa per aprofitaments de l'estació d'autobusos

OF22 - Ordenança fiscal sobre la Taxa per a la utilització d'edificis municipals i d'altres instal·lacions

OF23 - Ordenança fiscal sobre les Taxes per serveis de clavegueram

OF24 - Taxa per la prestació de serveis d'inspecció i prevenció sanitària

OF25 - Taxa per la prestació del servei de comprovació del grau d'alcohol, estupefaents, psicotròpics, estimulants o altres substàncies anàlogues, mitjançant l'obtenció de mostres de sang, orina, o altres, com a proves de contrast

OF26 - Ordenança fiscal sobre les Taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic

OF27 - Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general

OF28 - Contribucions especials

OF29 - A 0 - Ordenança fiscal reguladora dels preus públics (contingut)

OF29 - A 1 - Ordenança fiscal reguladora dels preus públics (escoles)

OF29 - A 2 - Ordenança fiscal reguladora dels preus públics (entitats esportives)

OF29 - A 3 - Ordenança fiscal reguladora dels preus públics (muntatge material)

OF29 - A 4 - Ordenança fiscal reguladora dels preus públics (patrimoni Víctor Balaguer)

OF29 - A 5 - Ordenança fiscal reguladora dels preus públics (sessions fotogràfiques, actes i exposicions)

OF29 - A 6 - Ordenança fiscal reguladora dels preus públics (unitat móbil Canal Blau)

OF29 - A 7 - Ordenança fiscal reguladora dels preus públics (venda materials)

OF29 - A 8 - Ordenança fiscal reguladora dels preus públics (espai Neàpolis)

OF29 - A 9 - Ordenança fiscal reguladora dels preus públics (equip de so i llum de Reg.Joventut)

OF29 - A10 - Ordenança fiscal reguladora dels preus públics (serveis IMET)

OF29 - A11 - Ordenança fiscal reguladora dels preus públics (pàrquings)

OF29 - A12 - Ordenança fiscal reguladora dels preus públics (serveis funeraris)

OF29 - A13 - Ordenança fiscal reguladora dels preus públics (Consorci de serveis)

OF29 - A14 - Ordenança fiscal reguladora de Fires de Vilanova

OF29 - A15 - Ordenança fiscal reguladora de Serveis als Centres Cívics i al Casal Municipal Gent Gran

OF29 - Ordenança fiscal reguladora dels preus públics (sencera)

Ordenances fiscals 2018


Any 2017


Ordenances fiscals del 2017


Any 2016


Ordenances fiscals del 2016


Any 2015


Ordenances fiscals del 2015


Any 2014


Ordenances fiscals del 2014

Tots els arxius estan en format pdf
© Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Plaça de la Vila, 8. 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 814 00 00