Normatives

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Seu electrònica > Normatives i documents > Normatives

Normatives

Arxius disponibles en format pdf


Articles 106 i 149 de la Constitució Espanyola

Capítol VI (Impost sobre les estades en establiments turístics) de la Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, financeres i del sector públic

DECRET 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l'habitatge

DECRET LLEI 6/2013, de 23 de desembre de la Generalitat de Catalunya

Decret 106/2009 de 19 de maig, pel qual es regulen el Registre de Sol·licitants d'Habitatges amb Protecció Oficial de Catalunya i els procediments d'adjudicació dels habitatges amb protecció oficial.

Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives

Decret 141/2012 pel qual es regulen les condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat

Decret 150/ 2014 de 18 de novembre, dels serveis d'acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya

Decret 159/2012, de 20 de novembre, d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús turístic

Decret 161/2013, de 30 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament del Fons per al foment del turisme

Decret 170/2002, d'11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos

Decret 176/2009, de 10 de novembre, sobre protecció contra la contaminació acústica

Decret 90/2008, de 22 d'abril, pel qual es regulen les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing, així com els requisits higienicosanitaris que han de complir els establiments on es realitzen aquestes pràctiques.

Decret 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d'aparcament per a persones amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda.

Decret legislatiu 1/2010 de 3 agost per qual s'aprova el text refós de la Llei d'Urbanisme

Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals

ENTITATS- NORMES REGULADORES DELS CONVENIS DE COL·LABORACIÓ ENTRE LES ENTITATS ORGANITZADORES DE LES ACTIVITATS D’EDUCACIÓ EN EL LLEURE A L’ESTIU DESTINADES ALS INFANTS I JOVES I L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ

LLEI 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat

LLEI 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

LLEI 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic

LLEI 20/2014, del 29 de desembre, de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en matèria de crèdits i préstecs hipotecaris, vulnerabilitat econòmica i relacions de consum

LLEI 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives de l'impost sobre les estades en establiments turístics.

LLei 7/1985 de 2 d'abril reguladora de les bases de règim local

Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio.

Ley 35/1994, de 23 de diciembre, de modificación del Código Civil en materia de autorización del matrimonio civil por los alcaldes.

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Llei 1/1998 de 7 de gener, de política lingüística

Llei 10/2010, del 7 de maig, d'acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya

Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives

Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l'habitatge.

Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats PACA

Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica

Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya

Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments,activitats, infraestructures i edificis

Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú

Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal - LOPD

REIAL DECRET 233/2013, de 5 d'abril, pel qual es regula el Pla Estatal de foment del lloguer d'habitatges, la rehabilitació d'edificis, i la regeneració i renovació urbanes, 2013-2016

RESOLUCIÓ GAH/939/2016, de 5 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer i es fa pública la convocatòria per a l'any 2016

RESOLUCIÓ GAH/940/2016, de 5 d'abril, per la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió de prestacions per al pagament del lloguer per a l'any 2016 per a col·lectius específics

Real Decreto 1002/2002 de 27 de septiembre. Aparatos de bronceado.

Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios

Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social

Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de les Administraciones en materia de Responsabilidad Patrimonial

Reglament 852-2004 relatiu a la higiene dels productes alimentaris

Reglamento General de Circulación de la Ley RDL 339/1990 sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.

Reial Decret 287/2002, de 22 de març. Sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales peligrosos

Reial decret 557/2011, de 20 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, després de la reforma mitjançant la Llei orgànica 2/2009

Reial decret 742/2013, de 27 de setembre, pel qual s’estableixen els criteris tecnicosanitaris de les piscines

Resolució de 22 de gener de 2018 per la qual s'estableix el procediment de control i verificació del compliment dels requisits per al manteniment o la pròrroga del dret a obtenir, per a l'exercici 2018, determinades prestacions de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

Resolución de 16 de marzo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución de 30 de enero de 2015, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, sobre instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre gestión del padrón municipal.

© Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Plaça de la Vila, 8. 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 814 00 00