Impresos i documents

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Seu electrònica > Normatives i documents > Impresos i documents

Impresos i documents

Arxius disponibles en format pdf


Annex d'activitats de Projectes d'Esport Base i d'esport d'elit i reptes esportius de competició federada, si s'escau

Annex d'activitats del Programa d'ajuts a l'esport escolar i educatiu, si s'escau

Autorització consulta de dades targeta d'armes

Autorització d'empadronament de menors a un domicili independent del dels pares o tutors

Autorització de dades personals per adjuntar a la sol·licitud de subvenció d'una part del suport al monitoratge infants i joves amb discapacitat menors de 21 anys

Autorització de la tramitació d'alta,baixa, canvi de domicili, volant i/o certificat

Autorització del/la titular de l'habitatge

Autorització per a la tramitació de la compensació de deute

Autorització per ajuts 2017-18

Autorització per part d'una persona usuària de cessió de dades als serveis socials per demanar ajuts públics en el seu nom

Autorització persona conductora (no propietària)

Autorització/atorgament de representació

Butlleta d'inscripció al curs de manipulador/a d'aliments

Butlleta inscripció a l'Àgora d'Equitat

Certificat de coincidència

Certificat de final d'obra i d'habitabilitat (DOC)

Certificat de final d'obra i d'habitabilitat (PDF)

Certificat de final d'obra i habitabilitat, annex (DOC)

Certificat de final d'obra i habitabilitat, annex (PDF)

Comunicació Prèvia Modificació No Substancial

Comunicació alteració titularitat finques

Comunicació alteració titularitat finques (múltiple)

Comunicació d'inscripció al Registre General d'Animals de Companyia (ANICOM)

Comunicació prèvia ambiental municipal (annex III, LPCAA)

Comunicació prèvia d'obertura, activitats de baix risc (Llei 16/15)

Comunicació prèvia d'obertura, activitats de restauració (Llei 16/15)

Comunicació prèvia d'obres menors que no requereixen projecte tècnic en façanes

Comunicació prèvia d'obres menors que no requereixen projecte tècnic en habitatges i locals

Comunicació prèvia per a la publicitat dinàmica dels taxis

Condicions del canvi de nom de llicència (règim de comunicació, declaració responsable)

Declaració d'obres i cost de l'obra

Declaració de no estar empadronat/ada

Declaració jurada per a la targeta d'armes

Declaració responsable Mercat d'Artesania d'Estiu (2018)

Declaració responsable Mercat de Brocanters, Col·leccionisme, Art i Artesania (2017-2018)

Declaració responsable d'ingressos percebuts per a sol·licitants o perceptors de les prestacions per al pagament del lloguer

Declaració responsable de l'antiguitat de l'habitatge per a la tramitació de la cèdula d'habitabilitat de segona ocupació

Declaració responsable de l'assegurança de responsabilitat civil

Declaració responsable del Mercat d'Artesania de Setmana Santa (2018)

Declaració responsable del titular de l'activitat sotmesa al reglament d'espectacles públics i activitats recreatives(REPAR)

Declaració responsable del tècnic (activitats)

Declaració responsable mercat de Nadal i Reis 2017-2018

Declaració responsable per al registre d'establiments minoristes d'alimentació de Vilanova i la Geltrú

Descripció del projecte de l'àmbit d'Esports

Descripció del projecte o l'activitat per la qual l'entitat sol·licita subvenció, amb definició d'objectius i terminis de realització

Descripció projecte de l'àmbit de Cooperació Internacional al Desenvolupament

Documentació Comunicació Prèvia (Activitats)

Documentació Comunicació Prèvia Ambiental Municipal (Annex III)

Documentació Comunicació Prèvia Modificació No Substancial

Documentació Comunicació Prèvia Restauració (Llei 15/2016)

Documentació Declaració Responsable d'Obertura

Documentació Informe Urbanístic associat a la activitat

Documentació Llicència Ambiental (Annex II, LPCAA)

Documentació Llicència Ambiental Municipal

Documentació addicional per enderroc per ocupació de la via pública

Documentació addicional per obra major per ocupació de la via pública

Documentació addicional per obres menors per ocupació de la via pública

Documentació addicional per rehabilitació o pintar façanes per ocupació de la via pública

Documentació canvi de titularitat (REPAR)

Documentació certificats urbanístics

Documentació informe previ d'incendis

Documentació necessària per a l'informe d'arrelament

Documentació per a l'informe d'integració social al municipi

Documentació per a sol·licitud de Llicència Ambiental (REPAR)

Documentació per a sol·licitud de comunicació prèvia (REPAR)

Fitxa 1. Establiment de venda especialitzada

Fitxa 2. Establiment de venda polivalent

Fitxa 3. Establiment de restauració

Fitxa 4. Obrador no annex a botiga

Fitxa descriptiva de l'activitat

Formulari Comunicació Prèvia Canvi de Nom

Formulari d'inscripció a la llista d'espera del Mercat de segona ma i d'intercanvi de Vilanova i la Geltrú

Formulari de Declaració Responsable d'Obertura

Formulari de consentiment i autorització de consulta de dades a altres administracions públiques (consentiment informat)

Formulari de pre-oferta d'habitatge a la Borsa de Mediació en lloguer social

Formulari d’incorporació d’una paret de titularitat no municipal al catàleg de murs per a la realització d’obres d’art mural urbà

Formulari per a la sol·licitud d'informe tècnic sobre dades meteorològiques

Formulari per a participar en el procés d’atorgament d’un espai al Mercat de Brocanters, col·leccionisme, art i artesania dels diumenges (2017-2018)

Full de queixa/reclamació/denúncia a la OMIC

Garantia de pagament de deutes

Garantia per a contractes

Garantia per a contractes UTE

Garantia per a llicències d'obres

Garantia per a llicències i permisos

Imprès de sol·licitud d'utilització de les instal·lacions BMVB

Imprès per a la utilització de les instal·lacions esportives de les escoles

Imprès per al duplicat de la cèdula d'habitabilitat

Imprès ús espais escolars

Justificació - relació de factures (subvencions entitats i associacions)

MEMORIA DE L'ACTIVITAT O PROJECTE OBJECTE DE SUBVENCIÓ

Model certificat tècnic (activitats)

Model de Certificat Tècnic

Model de declaració de responsable sobre compliment de les lleis de protecció jurídica del menor

Model de la sol·licitud per presentació a proves de personal

Model de sol·licitud general (català)

Modelo de solicitud general (castellà)

Modèl de sollicitud generau (aranès)

Nota Informativa Taxes Generalitat de Catalunya

Nous criteris de qualificació de les modificacions en activitats (substancials/no substancials)

Ocupació de la via pública amb mòduls al passeig del Carme

Ocupació i afectació de la via pública per obres (xarxa de serveis)

Portada informe tècnic de prevenció

Presentació d'al·legacions cadastrals

Presentació de documentació a l'Oficina d'Habitatge

Pressupost del projecte o l'activitat per la qual l'entitat sol·licita subvenció, amb detall d'ingressos i despeses i percentatges de cofinançament

SOL·LICITUD PER SER ENTITAT COL·LABORADORA Programa d’Activitats d’Estiu 2018

Sol·licitud de presentació de documentació a Serveis socials

Sol·licitud A

Sol·licitud B

Sol·licitud C

Sol·licitud D

Sol·licitud autorització pircing

Sol·licitud d'accés a la informació pública

Sol·licitud d'accés al Servei de Primera Acollida (Ajuntament)

Sol·licitud d'acolliment al Servei de mesures alternatives

Sol·licitud d'actes puntuals en equipaments esportius municipals

Sol·licitud d'activitats a la via pública

Sol·licitud d'ajornament i fraccionament de deutes fiscals

Sol·licitud d'alta al Directori de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

Sol·licitud d'alta al Registre municipal d'entitats i associacions

Sol·licitud d'alta com a creditor a efectes econòmics

Sol·licitud d'alta de nou usuari a la Carpeta Ciutadana

Sol·licitud d'alta o baixa a la zona de pacificació del trànsit

Sol·licitud d'alta o de baixa al Registre municipal de bicicletes

Sol·licitud d'assessorament a menjadors escolars

Sol·licitud d'auditoria de residus

Sol·licitud d'autorització sanitària de piscines d'ús públic

Sol·licitud d'entrada del cotxe nupcial a la plaça de la Vila

Sol·licitud d'espai per al Mercat d'Artesania de Setmana Santa (2018)

Sol·licitud d'habitatge borsa de lloguer

Sol·licitud d'informe d'adequació de l'habitatge (Ajuntament)

Sol·licitud d'informe d'adequació de l'habitatge (Generalitat)

Sol·licitud d'informe d'arrelament social a Catalunya (Generalitat)

Sol·licitud d'informe municipal d'adequació d'habitatge per renovació (Ajuntament)

Sol·licitud d'informe municipal d'adequació d'habitatge per renovació (Generalitat)

Sol·licitud d'informe previ en materia d'incendis

Sol·licitud d'informe social de vulnerabilitat energètica

Sol·licitud d'informe socioeconòmic als Serveis Socials Bàsics

Sol·licitud d'informe tècnic d'accidents i atestats

Sol·licitud d'inscripció al Mercat de segona mà i intercanvi de Vilanova i la Geltrú

Sol·licitud d'inscripció al registre de suport a les persones refugiades

Sol·licitud d'inscripció en el registre de sol·licitants d'HPO

Sol·licitud d'inspecció/informe tècnic municipal (llogater/a)

Sol·licitud d'inspecció/informe tècnic municipal (propietari/a)

Sol·licitud d'instal·lació d'atraccions i parades de fira

Sol·licitud d'instal·lació de circs

Sol·licitud d'instal·lació de parades de llibres i flors per Sant Jordi 2018

Sol·licitud d'intervenció a l'Oficina del consumidor OMIC)

Sol·licitud d'intervenció oral de les entitats en el Ple Municipal

Sol·licitud d'obres d'adequació de local per dur a terme una activitat

Sol·licitud d'obres en vorera (adaptació de gual, ...)

Sol·licitud d'ocupació a la via pública per a parades en règim de comunicació prèvia

Sol·licitud d'ocupació de via pública amb taules i cadires

Sol·licitud d'un espai a la xarxa de Equipaments Cívics Municipals

Sol·licitud d'ús d'espais de les Biblioteques Municipals i del Teatre Principal

Sol·licitud de baixa al directori de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

Sol·licitud de baixa d'un gual

Sol·licitud de baixa de la llicència de zona reservada de càrrega i descàrrega

Sol·licitud de bonificacions/exempcions (IBI, brossa domiciliària, escoles municipals de música i art, llars d'infants, aigua i exàmens)

Sol·licitud de canvi de titular al Registre Municipal de Bicicletes

Sol·licitud de canvi de vehicle (servei de taxi)

Sol·licitud de canvi titularitat (regim de comunicació prèvia,declaració responsable)

Sol·licitud de certificat de canvi de nom i/o numeració d'un carrer

Sol·licitud de certificat negatiu de prestacions

Sol·licitud de certificat urbanístic

Sol·licitud de cessió de crèdit de factures i subvencions al departament d’Intervenció de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a una entitat bancària (factoring)

Sol·licitud de cobrament de la subvenció 2017 (subvencions entitats i associacions)

Sol·licitud de col·locació de pancartes

Sol·licitud de compensació de deute

Sol·licitud de comunicació prèvia (REPAR)

Sol·licitud de concessió d'ajut (subvenció) per llicències d'activitats

Sol·licitud de concessió d'ajut (subvenció) per obres

Sol·licitud de consulta del registre del patrimoni municipal

Sol·licitud de cèdula d'habitabilitat de primera ocupació i de primera ocupació de rehabilitació

Sol·licitud de cèdula d'habitabilitat de segona ocupació per habitatges preexistents construïts amb posterioritat a l'11 d'agost de 1984 sense cèdula d'habitabilitat de primera ocupació (DOC)

Sol·licitud de cèdula d'habitabilitat de segona ocupació per habitatges preexistents construïts amb posterioritat a l'11 d'agost de 1984 sense cèdula d'habitabilitat de primera ocupació (PDF)

Sol·licitud de denúncia d'un vehicle abandonat a la via pública

Sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts

Sol·licitud de devolució de fiança per activitats a la via pública

Sol·licitud de devolució de fiança per obres per import superior a 144,50 euros

Sol·licitud de documents

Sol·licitud de domiciliació d'impostos (Diputació de Barcelona DIBA)

Sol·licitud de domiciliació de pagament

Sol·licitud de fraccionament dels tributs

Sol·licitud de la Nau del Ferrocarril

Sol·licitud de la Targeta Aparcament Provisional a Ens Local

Sol·licitud de la cèdula d'habitabilitat de segona ocupació (DOC)

Sol·licitud de la cèdula d'habitabilitat de segona ocupació (PDF)

Sol·licitud de la sala d'actes a l'espai d'entitats Sant pau

Sol·licitud de la subvenció per a les activitats d'estiu 2018

Sol·licitud de la targeta d'armes

Sol·licitud de llicència ambiental (activitats, Annex II - LPCAA)

Sol·licitud de llicència d'activitats

Sol·licitud de llicència d'ocupació i afectació de la via pública per obres

Sol·licitud de llicència municipal ambiental (LPCAA)

Sol·licitud de llicència urbanística

Sol·licitud de llicència urbanística (façanes)

Sol·licitud de llicència urbanística (grua - torre)

Sol·licitud de llicència urbanística (obra menor)

Sol·licitud de mapes en format digital (CD o DVD) o paper

Sol·licitud de mediació

Sol·licitud de modificació al directori de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

Sol·licitud de neteja de pintades en façanes particulars

Sol·licitud de parcel·les d'horts urbans ecològics (G1) Persones majors de 60 anys jubilats i/o pensionistes

Sol·licitud de parcel·les d'horts urbans ecològics (G2) Menors de 65 anys amb renda reduïda

Sol·licitud de parcel·les d'horts urbans ecològics (G3) Entitats

Sol·licitud de parcel·les d'horts urbans ecològics (G4) Ciutadans i ciutadanes en general que no pertanyen al G1 ni al G2

Sol·licitud de parcel·les d'horts urbans ecològics (G5) Persones que tot i pertànyer al grup 1, 2 o 4 hagin tingut els darrers 3 anys un hort urbà municipal

Sol·licitud de pas d'entrada i sortida de vehicles (gual)

Sol·licitud de pas d'entrada i sortida de vehicles (per obres)

Sol·licitud de presentació de documentació annexa a RRHH

Sol·licitud de prestacions econòmiques d'urgència especial (DOC)

Sol·licitud de prestacions econòmiques d'urgència especial (PDF)

Sol·licitud de primera acollida a Catalunya (Generalitat)

Sol·licitud de primera ocupació en règim de comunicació prèvia

Sol·licitud de proposta d'informe d'arrelament social al municipi (Ajuntament)

Sol·licitud de proposta d'informe d'integració social al municipi

Sol·licitud de protecció en matèria de trànsit d'escolars/grups/associacions

Sol·licitud de pròrroga d'hort urbà

Sol·licitud de reconeixement de la situació de dependència i del dret als serveis i prestacions vinculades (2008)

Sol·licitud de reserva d'aparcament per a persones amb disminució

Sol·licitud de reserva del banc de recursos

Sol·licitud de reserva del banc de recursos (equip de so i llums)

Sol·licitud de revocació d’endós de factures i subvencions al departament d’Intervenció de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

Sol·licitud de règim de comunicació prèvia (annex III, LPCAA)

Sol·licitud de règim de comunicació prèvia d'inici d'activitats d'habitatges d'ús turístic

Sol·licitud de subvencions en els tributs municipals (IBI, brossa domiciliària llogaters, vehicles, borsa de lloguer d’habitatge, i explotacions agrícoles agroecològiques)

Sol·licitud de subvencions per al pagament del lloguer (convocatòria 2017)

Sol·licitud de subvenció nominativa 2018

Sol·licitud de subvenció per a actuacions de rehabilitació d’habitatges desocupats que es destinin a lloguer social

Sol·licitud de targeta d'aparcament individual per a persones amb disminució

Sol·licitud de targeta d'aparcament per a vehicles de transport de persones amb discapacitat

Sol·licitud de transferència bancària

Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (any 2017)

Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de la Tresoreria de l'Ajuntament

Sol·licitud de vot de les candidatures a Paborde/Pabordessa de Festa Major 2019 presentades per les associacions participants a les cercaviles de Festa Major

Sol·licitud de vot de les candidatures a Paborde/Pabordessa de Festa Major 2019 presentades per les entitats culturals o associacions de veïns

Sol·licitud de zona reservada de càrrega i descàrrega

Sol·licitud de zona reservada de càrrega i descàrrega (per obres)

Sol·licitud del Molí de Mar

Sol·licitud del certificat històric de convivència

Sol·licitud del certificat negatiu de prestacions

Sol·licitud d’endós de factures i subvencions al departament d’Intervenció de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

Sol·licitud informe urbanístic associat a la activitat

Sol·licitud o renovació de llicència per a la tinença o conducció d'animals potencialment perillosos

Sol·licitud parcel·les d'horts socials per a entitats sense ànim de lucre

Sol·licitud passi-targeta RENFE

Sol·licitud per a l'accés al servei de contenidor i recollida de piles usades

Sol·licitud per a l'accés al servei de recollida de cartró dels establiments comercials

Sol·licitud per a la concessió de l'ajut a la taxa d'escombraries industrial

Sol·licitud per a la presentació de candidatura a Paborde/Pabordessa de Festa Major 2019 a títol individual

Sol·licitud per a la presentació de candidatura a Paborde/Pabordessa de Festa Major 2019 presentades per les associacions participants a les cercaviles de Festa Major

Sol·licitud per a la presentació de candidatura a Paborde/Pabordessa de Festa Major 2019 presentades per les entitats culturals o associacions de veïns

Sol·licitud per a la realització de grafits o pintures murals

Sol·licitud per a participar en el procés d'atorgament d'una caseta al mercat de Nadal i Reis 2017-2018

Sol·licitud per a participar en el procés d’atorgament d’un espai al Mercat d’Artesania d’Estiu (2018)

Sol·licitud per a penjar cartells a les cartelleres municipals

Sol·licitud per comprar més de dos abonaments mensuals de transport interurbà amb descompte

Sol·licitud per obtenir una pròrroga o mantenir la prestació per al pagament del lloguer (any 2017)

Sol·licitud per obtenir una pròrroga o mantenir la prestació per al pagament del lloguer - Any 2018

Sol·licitud per presentació de consultes, queixes i/o suggeriments sobre el Codi d'Ètica i Bon Govern

Sol·licitud tall de carrer total o parcial, i altres ocupacions

Taula de classificació per a identificar els tràmits associats a la implantació d’activitats

© Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Plaça de la Vila, 8. 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 814 00 00