Hemeroteca

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Informació i actualitat > Notícies > Hemeroteca > Detall de la notícia

Hemeroteca

07/10/2009

El PAES de VNG proposa accions per arribar a emetre 53.000 tones menys de gasos d'efecte hivernacle el 2020

Emissions per sectors any 2007    Emissions per sectors any 2007

El document, que s'ha acabat de redactar aquest estiu, analitza l'origen de les emissions per sectors des de l'any 2004. Les mesures que s'hi contemplen són a desenvolupar fins al 2020

L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ja té elaborat el PAES, el Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible que ha de marcar les pautes per assolir els objectius mediambientals que estableix la Comissió Europea per al 2020. El document, desenvolupat a través de l'Agència Local de l'Energia i l'empresa Lavola, amb el suport tècnic de la Diputació de Barcelona, conté un inventari de les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle generades al municipi, així com una sèrie de mesures que han de permetre una gestió més sostenible de l'energia, tant en les pròpies dependències municipals com en altres sectors. El PAES ha estat aprovat pel Ple de l'Ajuntament el 5 d'octubre de 2009. També s'ha donat llum verda a un pla de seguiment de l'aplicació de les mesures. 

La primera tinent d'alcalde i regidora de Participació i Medi Ambient, Iolanda Sánchez, afirma que en el Ple de dilluns es va fer "un pas molt important. Al final de tot el procés l'Ajuntament estalviarà econòmicament i en energia". El PAES detalla l'origen i l'evolució dels gasos d'efecte d'hivernacle a Vilanova i la Geltrú en el període 2004-2007. Les principals fonts d'emissió analitzades han estat el transport tant públic com privat, el consum d'energia, el tractament de residus i les instal·lacions i dependències municipals. En el llistat de mesures a aplicar s'hi preveuen, entre d'altres, millorar els sistemes d'il·luminació i de climatització dels edificis de l'Ajuntament, així com l'enllumenat i la flota de vehicles municipals. En total, l'aplicació de les recomanacions del PAES ha de permetre reduir, abans del 2020, un 20,27% les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle respecte del 2005. Això vol dir emetre 53.457 tones menys de diòxid de carboni equivalents (CO2 eq) cada any, a partir del 2020. 


Emissions 2004-2007
 

Les emissions globals del municipi han incrementat un 3,7% entre 2004 i 2007. De l'estudi d'aquest període s'extreu que la meitat de les emissions a Vilanova i la Geltrú procedeixen del transport (25,34%) i la indústria (26,66%). A una certa distància s'hi troben les emissions del sector domèstic (19,49%) i dels serveis (14,99%). La gestió dels residus genera el 7,96% de les emissions, el sector primari o agropecuari el 4,31% i la gestió de l'aigua l'1,25%. 

En alguns sectors s'han incrementat força les emissions entre el 2004 i el 2007. Serien els casos del primari (16,5%), la gestió de l'aigua (13%) i els serveis (8%). Si observem les fonts energètiques, les emissions procedents del gas natural han disminuït un 18% en el període estudiat. En canvi, les de l'electricitat i els gasos liquats del petroli (butà, per exemple) han incrementat un 14 i un 8,7% respectivament. 

Tot i l'augment global de la producció de gasos d'efecte d'hivernacle en el total del període analitzat, s'observa que entre el 2005 i el 2007 s'ha registrat un descens del 4,79%. Això ha estat possible, sobretot, gràcies a la disminució de les emissions en el sector domèstic i el de la gestió dels residus (de l'ordre de l'11% entre ambdós), així com també, tot i que en menor mesura, del sector industrial. En aquests dos darrers casos s'evidencia la incidència d'una millor recollida selectiva al municipi. 

Val a dir que les emissions per càpita a Vilanova i la Geltrú estan per sota de la mitjana de Catalunya i de l'Estat espanyol. El 2005, l'any base marcat per la Comissió Europea, van ser un 26% inferiors que els valors per càpita catalans i un 37% que els espanyols. 


Dades municipals 

De les emissions que generen les instal·lacions i dependències a càrrec de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, més de la meitat (54%) procedeixen dels equipaments. D'aquests, els edificis esportius són els que emeten més gasos d'efecte hivernacle (51%), seguits dels educatius (25%). D'altra banda, l'enllumenat municipal causa un 30% de les emissions, mentre que el conjunt format per semàfors, transport públic i flota de vehicles (propis i de serveis externalitzats) representa el 17%. Dins del transport concretament, el 78% de les emissions són causades per la flota de vehicles de serveis externs, especialment els de recollida de residus. 

En l'evolució entre el 2004 i el 2007, els sectors de responsabilitat municipal que han incrementat més les emissions han estat el transport públic (116%), els serveis externalitzats (37%) i l'enllumenat (28%). 


Mesures proposades

De les mesures previstes per disminuir les emissions de gasos d'efecte hivernacle, un 14% han de ser desenvolupades per l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. La resta són mesures indirectes, algunes d'elles liderades des d'altres administracions, que han de tenir repercussió en el municipi. 

Per exemple, l'Ajuntament preveu continuar potenciant la generació d'electricitat a partir de la llum solar (central fotovoltaica) sobre coberta, que permetria reduir 527 tones anuals de CO2 eq. Així mateix, es calcula que prioritzar la compra d'energia verda fins arribar a una quota del 40%, significaria l'estalvi de 1.388,22 tones d'emissions de CO2 eq. D'altra banda, es preveu fomentar la instal·lació de làmpades de vapor de sodi en l'enllumenat municipal, per tal de reduir 320 tones més de CO2 eq

En els equipaments esportius, algunes mesures concretes seran implantar l'energia solar per obtenir aigua calenta a les pistes d'atletisme (reducció de 3,9 tones de CO2 eq) i instal·lar recuperadors de calor en la climatització així com una caldera d'alt rendiment al Pavelló Poliesportiu del Garraf (reducció de més de 56 tones de CO2 eq). La substitució de calderes en altres equipaments, així com les millores en els sistemes d'il·luminació, la reducció de pèrdues tèrmiques i l'elaboració d'un manual de bones pràctiques ambientals per als edificis municipals, permetran reduir, així mateix, unes 120 tones anuals de CO2 eq

El PAES recull també accions ja desenvolupades per l'Ajuntament, com la substitució de les òptiques dels semàfors (reducció anual de 35 tones de CO2 eq,) la promoció de cursos de conducció eficient per a personal municipal i les campanyes d'estalvi i consum responsable de l'aigua, que poden arribar a fer disminuir 50 tones d'emissions anuals. Amb tot, es preveu que l'acció clau per millorar el nivell d'emissions municipals serà l'elaboració del pla de mobilitat urbana de Vilanova i la Geltrú. Aquest document, que està en fase de redacció, podrà donar les bases per arribar a disminuir més de 7.700 tones de CO2 eq cada any. 

Les mesures indirectes que podrien implicar una important reducció de les emissions van dirigides especialment a la mobilitat i el consum energètic domèstic. D'una banda, la renovació eficient del parc mòbil, incloent-hi una diversificació energètica del sector, permetria arribar a reduir 21.140 tones de CO2 eq cada any a Vilanova i la Geltrú. De l'altra, l'ús exclusiu de bombetes de baix consum a les llars de la ciutat, així com la introducció d'aparells domèstics i equips de climatització energèticament eficients permetrien estalviar, respectivament, 6.440 i 4.586 tones de CO2 eq anuals. Aquestes i altres mesures es preveu que arribin liderades per campanyes de les administracions superiors. 

L'aplicació de les mesures es vetllarà mitjançant un pla de seguiment, també aprovat en el Ple municipal d'octubre. El document contempla un calendari bianual de les accions a desenvolupar, així com la creació d'una comissió tècnica de seguiment. També cada dos anys es revisarà l'assoliment dels objectius de les accions. 


Objectiu triple 20 

L'objectiu final del PAES és encaminar la planificació energètica del municipi, per tal de complir, el 2020, la totalitat de compromisos subscrits per Vilanova i la Geltrú en el Pacte d'alcaldes i alcaldesses contra el canvi climàtic, promogut per la Direcció General d'Energia i Transport de la Comissió Europea. El repte marcat és assolir la situació anomenada "triple 20". Això vol dir reduir, respecte de les dades de l'any 2005, un 20% l'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle, com a resultat d'haver augmentat un 20% l'eficiència energètica i d'haver consolidat una quota del 20% en fonts d'energia d'origen renovable.
© Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Plaça de la Vila, 8. 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 814 00 00