Normatives i legislació

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Seu electrònica > L'Ajuntament ReSponsable > Normatives i legislació

Normatives i legislació

Aquí teniu algunes de les normes que s'han aprovat més recentment (o que estan en període tramitació i participació) en diferents territoris i que estan directament o indirecta relacionades amb la Responsabilitat Social

Unió Europea

 • Resolució de desembre de 2015 amb recomanacions sobre la transparència en les polítiques de tributació de les societats

 • Resolució d'octubre de 2015 relativa a l'aplicació del principi d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones

 • Directiva 2014/24/UE sobre contractació pública


  Generalitat de Catalunya

 • Llei 16/2017, d'1 d'agost de canvi climàtic

 • Decret Llei 1/2017, de 14 de febrer, pel qual es crea i regula el Registre de grups d'interès de Catalunya

 • ACORD GOV/82/2016, de 21 de juny. Codi de conducta dels alts càrrecs i personal directiu de la Generalitat (juny 2016)

 • Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública

 • Llei 17/2015 de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes

 • Llei 12/2015, de 9 de juliol, de Cooperatives

 • Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern


  Estat Espanyol

 • Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público

 • Orden SSI/1996/2016, de 29 de diciembre, de convocatòria de concesión del distintivo "Igualdad en la empresa"

 • Orden ESS/1554/2016, de 29 de septiembre, por la que se regula el registro y la publicación de las memorias de responsabilidad social y de sostenibilidad

 • Ley 40/2015, d'1 d'octubre de Règim Jurídic del sector públic

 • Ley 39/2015, d'1 d'octubre de Procediment Administratiu comú de les administracions públiques

 • Ley 27/2013 de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local

 • Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno

 • Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economia Social

 • Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economia Sostenible

 • Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilitzación de la información del sector público

 • Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos

 • Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres


  Comunidad Foral de Navarra

 • Anteproyecto de ley foral de contratos públicos (diciembre 2016)

 • Ley foral 1/2015, de 22 de enero, de contratos públicos, para la introducció de cláusulas sociales en los pliegos de cláusulas administrativas

 • Ley foral 11/2012, de 21 de junio de la transparencia y del Gobierno Abierto

 • Ley foral 2/2011, de 17 de marzo por el que se establece un código de buen gobierno


  Euskadi

 • Ley 3/2016, de 7 de abril, para la inclusión de determinadas cláusulas sociales en la contratación pública

 • Ley 2/2016, de 7 de abril, de instituciones locales de Euskadi

 • Sistema de Integridad Institucional. Diputación Foral de Gipuzkoa (març, 2016)

 • Avantprojecte de Llei de Transparència, Participació Ciutadana i Bon Govern del sector públic basc (2015)

 • Ley 1/2014, de 26 de junio, Reguladora del Código de Conducta  y de los conflictos de Intereses de la Cargos Públicos

 • Codi Ètic i de Conducta dels càrrecs públics a Euskadi (maig 2013)

 • Decret pel qual es regula l'apertura i reutilització de les aplicacions informàtiques de l'administració pública d'Euskadi (Decret 159/2012, de 24 de juliol)

 • Acord d'aprovació del programa de compra i contractació pública verda 2011-2014 (desembre de 2011)

 • Codi d'ètica i bon govern (maig de 2011)


  Xunta de Galicia

 • Ley 6/2016, de 4 de mayo, de la economia social de Galicia

 • Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno

 • Ley 7/2015, de 7 de agosto, de iniciativa legislativa popular y participacion ciudadana en el Parlamento de Galicia

 • Ley 4/2006, de 30 de julio, de transparencia y de buenas practicas en la administración pública gallega


  Govern de les Illes Balears

 • Llei 16/2016, de 9 de desembre, de creació de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears

 • Llei 12/2016, de 17 d'agost, d'avaluació ambiental de les Illes Balears

 • Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes

 • Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears


  Junta de Extremadura

 • Instrucción sobre incorporación de criterios sociales, medioambientales, de promoción de las pymes y de contratación pública sostenible (marzo 2016)

 • Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura

 • Ley 15/2010, de 9 de diciembre, de responsabilidad social en Extremadura


  Junta de Andalucia

 • Ley 7/2017, de 27 de diciembre, de Participación Ciudadana de Andalucia

 • Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucia


  Gobierno de Cantabria

 • Anteproyecto de Ley de Transparencia de la Actividad Pública (mayo 2016)


  Gobierno de Castilla - La Mancha

 • Ley 4/2016 de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno (diciembre 2016)


  Gobierno de La Rioja

 • Ley 3/2014, de 11 de septiembre, de Transparencia y Buen Gobierno de La Rioja


  Comunidad Autónoma de Canarias

 • Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de Transparencia y de Acceso a la Información Pública


  Región de Murcia

 • Ley 7/2016, de 18 de mayo, de reforma de la Ley 12/2014 de Transparencia y Participación Ciudadana

 • Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia


  Comunidad de Castilla y León 

 • Instrucción de 18/10/2016 sobre la inclusión de clausulas sociales, de perspectiva de género y medioambientales en la contratación del sector público regional

 • Acuerdo 44/2016, de 21 de julio, por el que se aprueban directrices vinculantes sobre incorporación de aspectos sociales en la contratación

 • Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana


  Comunidad Autónoma de Aragón


 • Ley 5/2017, de 1 de junio, de Integridad y ètica públicas

 • Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón


  Generalitat Valenciana

 • Avantprojecte de llei de Govern Obert (febrer 2018)

 • Projecte de llei per al foment de la Responsabilitat Social (gener 2018)

 • Llei 11/2016, de 28 de novembre, de creació de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la corrupció de la Comunitat Valenciana

 • Llei 5/2016, de 6 de maig, de comptes oberts per a la Generalitat Valenciana

 • Decret 56/2016, de 6 de maig, Codi de Bon Govern de la Generalitat Valenciana

 • Llei 2/2016 de 4 de març de modificació de la llei 2/2015

 • Llei 2/2015 de 2 d'abril de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana

  Principado de Asturias

 • Proyecto de ley de Transparencia y Buen Gobierno (julio 2016)

  Comunidad de Madrid

 • Ley 1/2015 de 24 de febrero, del voluntariado en la Comunidad de Madrid

  llibres oberts • © Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
  Plaça de la Vila, 8. 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 814 00 00
  Última actualització: 14/03/2018