Ordre del dia

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Seu electrònica > Organització municipal > Ple municipal > Ordre del dia

Ordre del dia

Sessió ordinària del PLE DE L'AJUNTAMENT, que tindrà lloc el DILLUNS 11 de JUNY de 2018, a les 18:15 h., a la Sala de Plens de la Casa de la Vila.


ORDRE DEL DIA

1. Declaració institucional per l'assassinat de la Laia.


2. Aprovació dels esborranys de les actes de les sessions extraordinària i ordinària del Ple de l'Ajuntament de 14 de maig de 2018.


CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ:

Secretaria General

3. Donar compte del Decret de l'Alcaldia núm. 2636-2018, de 10.05.2018, de cessament d'un assessor del grup municipal de SOM VNG. (Exp. 56/2018-eSEC)

4. Donar compte del Decret de l'Alcaldia núm. 2732-2018, de 15.05.2018, de cessament d'un assessor del grup municipal de Ciutadans. (Exp. 64/2018-eSEC)

5. Donar compte del Decret de l'Alcaldia núm. 3053-2018, de 30.05.2018, de modificació del cartipàs municipal. (Exp. 42/2018-eSEC)

6. Donar compte del Decret de l'Alcaldia núm. 2993-2018, de 28.05.2018, de delegació de competències en els regidors i regidores del govern municipal. (Exp. 45/2018-eSEC)

7. Donar compte del Decret de l'Alcaldia núm. 3060-2018, de 30.05.2018, de retribucions dels regidors i regidores del govern municipal. (Exp. 72/2018-eSEC)

8. Donar compte del Decret de l'Alcaldia núm. 2914-2018, de 22.05.2018, de modificació del suport administratiu de la Comissió Informativa de Promoció Econòmica, Ocupació i Innovació. (Exp. 181/2015-SEC)

9. Donar compte del Decret de l'Alcaldia núm. 3061-2018, de 30.05.2018, de modificació dels membres de les Comissions Informatives de caràcter estable. (Exp. 181/2015-SEC)

Intervenció

10. Donar compte dels expedients de modificació de crèdits 4 i 7 del pressupost vigent aprovats per Decret. (Exp. 34/2018-eINT)

11. Donar compte de l'estat d'execució del pressupost municipal i dels organismes autònoms. Primer trimestre 2018. (Exp. 33/2018-eINT)

12. Donar compte del Decret de regidora delegada d'avalar el Consorci de Serveis a les Persones per a la contractació d'una pòlissa de crèdit a curt termini amb Caixabank, per un import de 400.000 euros. (Exp. 24/2018-eINT)

Serveis Socials

13. Donar compte dels indicadors socials del 1r trimestre de l'any 2018. (Exp. 2/2018-eSSO)

Serveis Viaris

14. Donar compte del Decret de l'Alcaldia núm. 2850-2018, de 18.05.2018, de nomenament de membres de la Comissió Informativa Especial del PINA. (Exp. 845/2017-SVI)


 DICTÀMENS:

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA

Secretaria General

15. Designació de representants municipals als organismes i altres entitats. (Exp. 235/2015-SEC)

16. Aprovació del nomenament de representants municipals als Consells Escolars dels centres educatius de Vilanova i la Geltrú. (Exp. 224/2015-SEC)

Intervenció

17. Aprovar la modificació de crèdits núm. 10 del pressupost vigent. (Exp. 37/2018-eINT)

18. Aprovar la modificació de les bases d'execució del pressupost vigent. (Exp. 35/2018-eINT)

Tresoreria

19. Modificació de l'Annex 10 (Serveis IMET) de l'Ordenança Fiscal núm. 29, reguladora dels Preus Públics Municipals.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA

Esports

20. Aprovació inicial de les Bases reguladores de subvencions destinades a les persones físiques per a la pràctica d'activitats esportives. (Exp. 29/2018-eSUB)

Educació

21. Aprovació inicial de les Bases reguladores de subvencions en règim de concurrència competitiva adreçades als centres docents sostinguts amb fons públics d'educació infantil de segon cicle, de primària i d'educació secundària obligatòria de Vilanova i la Geltrú. (Exp. /2018-eSUB)

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I INNOVACIÓ

IMET

22. Adhesió al Programa TIMOL i aprovació dels acords i compromisos. (Exp. 552/2018-eAJT)

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ

Mobilitat

23. Aprovar la liquidació del servei de bus urbà de l'any 2017 i el pressupost per al 2018 (Línies L1 i L2) prestat per l'empresa concessionària TRANSPORTS CIUTAT COMTAL, SA. (Exp. 530/2018-SVI)

Medi Ambient

24. Aprovació de la dissolució del Consorci dels Colls i Miralpeix-Costa del Garraf i cessió global d'actius i passius al Consell Comarcal del Garraf. (Exp. 48/2018-eSEC)


MOCIONS

Grup Municipal del PSC

25. Moció sobre la subvenció de la pràctica de natació adaptada. (Exp. 45/2018-eMOC)

Sra. Carmen Reina, regidora no adscrita

26. Moció perquè en els estacionaments regulars i limitats (blava/verda) del nostre municipi es pagui pel temps exacte d'estacionament. (Exp. 49/2018-eMOC)

Grup Municipal de la CUP

27. Moció per fer de la casa Vidal i Mascaró un nou equipament per a la ciutat. (Exp. 50/2018-eMOC)

28. Moció per a la vianalització d'una part de l'av. de Francesc Macià. (Exp. 51/2018-eMOC)

Grups Municipals de la CUP, SOM VNG, CiU i ERC

29. Moció de solidaritat amb els "9 de Vilanova". (Exp. 52/2018-eMOC)

Sr. Francisco Álvarez, regidor no adscrit

30. Moció en defensa de dues mares solteres i els seus casos d'indefensió davant l'administració pública. (Exp. 53/2018-eMOC)

Grup Municipal del PP

31. Moció per rehabilitar i conservar l'element arquitectònic del Molí de Mar a la platja del Far de Sant Cristòfol. (Exp. 54/2018-eMOC)

Grup Municipal Socialista

32. Moció sobre la Xarxa d'Impulsors als municipis de la Garantia Juvenil. (Exp. 56/2018-eMOC)

33. Moció sobre l'actuació d'Israel a la franja de Gaza i la repressió de les protestes davant el trasllat de l'ambaixada dels Estats Units a Israel. (Exp. 57/2018-eMOC)


Alcaldia-Presidència

34. Donar compte de la renúncia de la regidora d'aquest Ajuntament Sra. QUETI VINYALS I FLORENCIANO.


PREGUNTES

35. Preguntes de la CUP:

• Sobre l'acolliment de persones refugiades.
• Sobre la recollida de residus a les escoles de la ciutat.

36. Preguntes de la Sra. Carmen Reina, regidora no adscrita:

• Ha procedit l'Ajuntament a comunicar als propietaris de solars sense edificar l'obligació del manteniment i neteja de matolls?
• En l'exercici anterior, es va produir alguna denúncia i sanció per l'incompliment d'aquesta obligació?

37. Pregunta del PP:

• Pensa presentar una proposta de pressupost per al 2018 aquest nou govern?

38. Preguntes del PSC:

• Sobre l'economat.
• Sobre els festivals de música.

PRECS


Vilanova i la Geltrú, 6 de juny de 2018


L'alcaldessa,

Neus Lloveras i Massana

© Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Plaça de la Vila, 8. 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 814 00 00
Última actualització: 08/06/2018