Ordre del dia

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Seu electrònica > Organització municipal > Ple municipal > Ordre del dia

Ordre del dia

Sessió ordinària del PLE DE L'AJUNTAMENT, que tindrà lloc el DILLUNS 5 de FEBRER de 2018, a les 18:00 h., a la Sala de Plens de la Casa de la Vila.

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de 15 de gener de 2018.


CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ:

Secretaria General

2. Donar compte del Decret de l'alcaldessa núm. 283-2018, de 19.01.2018, de delegacions a favor del regidor-delegat d'Educació, Ocupació i IMET. (Exp. 6/2018-eSEC)

3. Donar compte del Decret de l'alcaldessa núm. 285-2018, de 19.01.2018, de nomenament del Sr. MIGUEL ÁNGEL IGLESIAS MONTOUTO com a membre de la Comissió Informativa de caràcter específic per a l'elaboració del nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Vilanova i la Geltrú. (Exp. 9/2016-SEC)

Intervenció

4. Donar compte de l'estat execució del pressupost, 4t. trimestre 2017. (Exp. 6/2018-eINT).

5. Donar compte de la relació de modificacions de crèdit aprovades per Decret. Exercici 2017. (Exp. 5/2018-eINT).

Tresoreria

6. Donar compte de l'informe de Tresoreria referent al que disposa la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, de lluita contra la morositat, quart trimestre 2017. (Exp. 2/2018-eTRE).

Serveis Socials

7. Donar compte dels indicadors socials del 4t. Trimestre de 2017. (Exp. 1/2018-eSSO)

Promoció Econòmica

8. Donar compte de l'Estudi del Pla de Màrqueting Turístic i de l'Estudi de Psicologia de Marca Turística de Vilanova i la Geltrú.

9. Donar compte del Pla Estratègic d'Activitat Econòmica. Actuacions 2018.

 DICTÀMENS:

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA

ÀREA D'ALCALDIA PRESIDÈNCIA

Secretaria General

10. Aprovació, si escau, del nomenament de representants municipals als organismes. (Exp. 235/2015-SEC)

11. Aprovació, si escau, del nomenament dels representants municipals als Consells Escolars dels centres educatius. (Exp. 224/2015-SEC)

ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA

Recursos Humans

12. Ratificació de l'acord de la JGL de 19.12.2017, d'acceptació de la subvenció per a la realització del Programa Treball i Formació, convocatòria 2017. (Exp. 121/2017-eAJT).

COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA

Cultura

13. Aprovació, si escau, del protocol d'intencions que es formalitza entre l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, el Consell Comarcal del Garraf i la Mercantil Sitback Produccions, SL, amb la doble naturalesa de conveni de col·laboració i contracte de patrocini per a l'esponsorització del "Vida Festival Internacional de Vilanova i la Geltrú" durant les edicions de 2018 a 2021. (Exp. 6/2018-eAJT)

14. Proposta d'Adhesió de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a la celebració de l'any europeu del patrimoni cultural 2018.

Educació

15. Aprovació, si escau, de l'adhesió de Vilanova i la Geltrú a l'Associació Internacional de Ciutats Educadores (AICE). (Exp. 19/2017-EDT)

PROPOSICIONS DE L'ALCALDIA:

Tresoreria


16. Aprovació, si escau, de les Ordenances Fiscals números 17 (Taxa Aigua) i 23 (Taxa Clavegueram).

MOCIONS

Grup Municipal del PSC

17. Moció per exigir a la Generalitat l'abonament del deute pendent de les escoles bressol. (Exp. 6/2018-eMOC)

Grup Municipal de Cs

18. Moció per al compliment efectiu dels drets dels treballadors amb discapacitat. (Exp. 7/2018-eMOC)

19. Moció per demanar mesures sanitàries per a les epidèmies de grip. (Exp. 8/2018-eMOC)

20. Moció per a la creació d'una Mesa de l'Esport. (Exp. 9/2018-eMOC)

Sra. Carmen Reina, regidora no adscrita

21. Moció per a l'actuació urgent a la vorera d'un dels accessos de l'INS Dolors Mallafrè i Ros, al c/ Dr. Zamenhof. (Exp. 10/2018-eMOC)

Grup Municipal de la CUP

22. Moció institucional per elaborar un cens de solars sense edificar i d'edificis ruïnosos a Vilanova i la Geltrú. (Exp. 11/2018-eMOC)

23. Moció per instar la Generalitat de Catalunya a fer front a la situació d'emergència social. (Exp. 12/2018-eMOC)

Sra. Ariadna Llorens, Sr. David Montes i Grups Municipals de SOM VNG i d'ERC

24. Moció per elaborar una proposta d'ordenació dels habitatges d'ús turístic a la ciutat. (Exp. 13/2018-eMOC)


PREGUNTES

25. Preguntes del Grup Municipal de Cs:

- Sobre la senyalització vertical en el nucli urbà i qui se'n fa responsable.
- Quan es modificarà el protocol d'actuacions de la via pública?

26. Pregunta de la Sra. Carmen Reina, regidora no adscrita:

- Hi ha la possibilitat que el servei de neteja de carrers a la zona del centre històric cap al centre de la nostra ciutat canviï l'horari del servei?

27. Preguntes del Grup Municipal de la CUP:

- Sobre l'Assemblea Municipal Oberta.
- Sobre el projecte de millora de la desembocadura del torrent de la Ramusa.

28. Preguntes del Grup Municipal d'ERC:

- Sobre els aparcaments a la ciutat.
- Sobre l'estat de la nova comissaria de seguretat local.

29. Pregunta de la Sra. Ariadna Llorens, regidora no adscrita:

- Té previst el govern municipal realitzar accions preventives contra possibles accidents generats pel pas de bicicletes i altres vehicles de rodes a la rambla?


PRECSVilanova i la Geltrú, 31 de gener de 2018

L'alcaldessa,
Neus Lloveras i Massana
© Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Plaça de la Vila, 8. 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 814 00 00
Última actualització: 01/02/2018