Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Seu electrònica > Economia i hisenda municipal > Gestió tributària i Recaptació > Impostos i taxes > Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)

Índex

 

Domiciliació bancària

No és possible domiciliar les liquidacions de caràcter no periòdic

 

Fraccionament o ajornament

Si es troba en període voluntari: consulteu aquest enllaç (voluntari)

Si es troba en període executiu: consulteu aquest enllaç (executiu)

 

Pagament

- Si el rebut es troba en període voluntari de cobrament el pagament s'ha de fer a l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per qualsevol d'aquest mitjans:

Si té certificat digital o paraula de pas:
Pagament mitjançant Web amb identificació digital: Accés a l'Administració oberta

Si NO disposa de certificat digital o paraula de pas:
1. Amb TARGETA BANCÀRIA o XEC conformat a l'oficina del Servei Municipal de Recaptació (Pl. de la Vila, 8) o en qualsevol oficina de les entitats col·laboradores que es relacionen:
      BANC SABADELL     BBVA      SERVICAIXA de CAIXABANK
      BANKIA                  IBERCAJA
2. A través d'INTERNET, a la secció de Pagament de rebuts del Web municipal
3. Per BANCA ELECTRÒNICA, a través de les entitats bancàries que disposen del servei de pagament d'impostos i tributs locals a la seva pàgina web.
4. Mitjançant TRANSFERÈNCIA BANCARIA a favor de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú al núm. de compte següent:
Banco de Sabadell, S.A. IBAN ES77 0081 0050 1200 0126 7530
En cas d'efectuar-se el pagament mitjançant transferència bancària, serà necessari indicar el número de referència.

- Si el rebut és troba en període executiu de cobrament us heu de dirigir a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona
      Web de l'Organisme de Recaptació i Gestió tributària de la Diputació


- Per a qualsevol dubte o consulta: Consulteu el Web de l'Ajuntament aquí

 

Bonificacions i subvencions

Gaudiran d'una bonificació fins al 95% de la quota, prèvia sol·licitud de l'interessat, les construccions, instal·lacions i obres que siguin declarades pel Ple Municipal com d'especial interès o utilitat per concórrer circumstàncies socials, històric-artístiques o de foment de l'ocupació.
El percentatge concret de bonificació el fixarà el mateix acord de Ple.
També podran sol·licitar l'ajut aquelles obres destinades a la rehabilitació i manteniment d'edificis, el foment de l'activitat econòmica o la millora de l'estalvi energètic o la utilització d'energies alternatives.
Les obres destinades a fomentar determinades activitats o comportaments d'especial rellevància social o que millorin l'entorn urbà, el medi ambient o fomentin la creació d'ocupació podran rebre ajuts de fins el 100% de l'impost.

Sol·licitud de concessió d'ajut (subvenció) per obres d'acord amb les Bases per a la concessió d'ajuts econòmics en els tributs municipals per atendre situacions especials

 

Ordenances Municipals relacionades

La regulació de l'impost sobre béns immobles s'estableix a les Ordenances Fiscals següents

OF 1 - Ordenança fiscal general de gestió, inspecció i recaptació
OF 5 Ordenança fiscal construccions, obres i instal·lacions
Bases sobre la concessió d'ajuts econòmics

© Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Plaça de la Vila, 8. 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 814 00 00
Última actualització: 14/02/2017