Directori

Mapa web

Índex alfabètic

Càlcul dels ajuts econòmics en tributs municipals

Els ajuts que es calcularan a continuació són en base als següent supòsits:

A).a) Ajuts pel pagament de l'Impost sobre Béns Immobles a persones per sota dels nivells de renda fixats en les condicions específiques.

A).b) Ajuts pel pagament de l'Impost sobre Béns Immobles a famílies nombroses o monoparentals.

A).c) Ajuts pel pagament de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica per aturats de llarga durada.

B).h).1. Ajut a la quota de la Taxa per a la recollida d'escombraries a les persones que
compleixin les condicions específiques.

Omple les següents dades

 
Data de naixement (dd/mm/aaaa) 
Ingressos bruts anuals unitat familiar (€)   (sense decimals ni separador de milers)
És titular del carnet de familia nombrosa/monoparental?      No
A la unitat familiar hi ha alguna persona amb discapacitat reconeguda pel Departament de treball, afers social i famílies?      No
La posició integral de saldos bancaris i/o altres actius financers del conjunt dels membres de la unitat familiar supera els 30.000€?      No
Algun dels membres de la unitat familiar té cap deute pendent amb l'Ajuntament?      No
És un aturat de llarga durada (més d'un any d'antiguitat)?      No
El propietari de l'immoble li repercuteix l'import del rebut de l'IBI o la Taxa per a la recollida d'escombraries?      NoResultats
* Trobareu altres ajudes i subvencions a les Ordenances Fiscals. Per a més informació podeu dirigir-vos a l'oficina de Gestió Tributaria.
© Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Plaça de la Vila, 8. 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 814 00 00