Ordenances fiscals

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Seu electrònica > Normatives i documents > Ordenances Fiscals

Ordenances Fiscals

Any 2017

Bases per la concessió d’ajuts econòmics en els tributs municipals per atendre situacions especials

Convocatòria 2017 per a la concessió d’ajuts econòmics en els tributs municipals per atendre situacions especials

OF01 - Ordenança fiscal general de gestió, inspecció i recaptació

OF02 - Ordenança fiscal de l'impost sobre béns immobles

OF03 - Ordenança fiscal sobre Activitats Econòmiques

OF04 - Ordenança fiscal de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica

OF05 - Ordenança fiscal de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

OF06 - Ordenança fiscal de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

OF07 - Ordenança fiscal sobre la Taxa per expedició de documents administratius

OF08 - Ordenança fiscal sobre la Taxa per a l'autorització d'utilitzar en plaques, patents i altres distingius anàlegs l'escut del municipi

OF09 - Ordenança fiscal sobre la Taxa per l’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans/nes i les empreses

OF10 - Ordenança fiscal sobre la taxa per a la intervenció de l'Administació municipal en activitats d'edificació, ús del sòl, via pública i medi ambient

OF11 - Ordenança fiscal sobre la taxa per a recollida d'escombraries

OF12 - Ordenança fiscal sobre la Taxa per a la immobilització i la retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusiva a la via pública

OF13 - Ordenança fiscal sobre la Taxa per actuacions singulars de la Guàrdia Urbana

OF14 - Ordenança fiscal sobre la Taxa per la prestació del servei de comprovació de sorolls molestos procedents de vehicles

OF15 - Ordenança fiscal sobre la Taxa per l'estacionament regulat de vehicles

OF16 - Ordenança fiscal sobre la Taxa de registre i recollida d'animals

OF17 - Ordenança fiscal sobre la Taxa per subministrament d'aigua potable

OF18 - Ordenança fiscal sobre la Taxa per serveis de cementiri

OF19 - Ordenança fiscal sobre la Taxa per prestació de serveis de mercats

OF20 - Ordenança fiscal sobre la taxa per a prestació de serveis d'atenció a les persones

OF21 - Ordenança fiscal sobre la Taxa per aprofitaments de l'estació d'autobusos

OF22 - Ordenança fiscal sobre la Taxa per a la utilització d'edificis municipals i d'altres instal·lacions

OF23 - Ordenança fiscal sobre les Taxes per serveis de clavegueram

OF24 - Taxa per la prestació de serveis d'inspecció i prevenció sanitària

OF25 - Taxa per la prestació del servei de comprovació del grau d'alcohol, estupefaents, psicotròpics, estimulants o altres substàncies anàlogues, mitjançant l'obtenció de mostres de sang, orina, o altres, com a proves de contrast

OF26 - Ordenança fiscal sobre les Taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic

OF27 - Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general

OF28 - Contribucions especials

OF29 - Ordenança fiscal reguladora dels preus públics (sencera)

OF29 - A 0 - Ordenança fiscal reguladora dels preus públics (contingut)

OF29 - A 1 - Ordenança fiscal reguladora dels preus públics (escoles)

OF29 - A 2 - Ordenança fiscal reguladora dels preus públics (entitats esportives)

OF29 - A 3 - Ordenança fiscal reguladora dels preus públics (muntatge material)

OF29 - A 4 - Ordenança fiscal reguladora dels preus públics (patrimoni Víctor Balaguer)

OF29 - A 5 - Ordenança fiscal reguladora dels preus públics (sessions fotogràfiques, actes i exposicions)

OF29 - A 6 - Ordenança fiscal reguladora dels preus públics (unitat móbil Canal Blau)

OF29 - A 7 - Ordenança fiscal reguladora dels preus públics (venda materials)

OF29 - A 8 - Ordenança fiscal reguladora dels preus públics (espai Neàpolis)

OF29 - A 9 - Ordenança fiscal reguladora dels preus públics (equip de so i llum de Reg.Joventut)

OF29 - A10 - Ordenança fiscal reguladora dels preus públics (serveis IMET)

OF29 - A11 - Ordenança fiscal reguladora dels preus públics (pàrquings)

OF29 - A12 - Ordenança fiscal reguladora dels preus públics (serveis funeraris)

OF29 - A13 - Ordenança fiscal reguladora dels preus públics (Consorci de serveis)

OFANNEX - Categoria carrers

Tots els arxius estan en format pdf
© Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Plaça de la Vila, 8. 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 814 00 00