Normatives

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Seu electrònica > Normatives i documents > Normatives

Normatives

Arxius disponibles en format pdf


Articles 106 i 149 de la Constitució Espanyola

Capítol VI (Impost sobre les estades en establiments turístics) de la Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, financeres i del sector públic

Decret 106/2009 de 19 de maig, pel qual es regulen el Registre de Sol·licitants d'Habitatges amb Protecció Oficial de Catalunya i els procediments d'adjudicació dels habitatges amb protecció oficial

Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives

Decret 141/2012 pel qual es regulen les condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat

Decret 150/ 2014 de 18 de novembre, dels serveis d'acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya

Decret 159/2012, de 20 de novembre, d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús turístic

Decret 161/2013, de 30 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament del Fons per al foment del turisme

Decret 170/2002, d'11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos

Decret 176/2009, de 10 de novembre, sobre protecció contra la contaminació acústica

Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l'habitatge

Decret 90/2008, de 22 d'abril, pel qual es regulen les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing, així com els requisits higienicosanitaris que han de complir els establiments on es realitzen aquestes pràctiques

Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s'estableixen les Normes sanitàries aplicables a les piscines d'ús públic

Decret 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d'aparcament per a persones amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda

Decret Llei 6/2013, de 23 de desembre de la Generalitat de Catalunya, de vulnerabilitat energètica

Decret legislatiu 1/2010 de 3 agost per qual s'aprova el text refós de la Llei d'Urbanisme

Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals

LLEI 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública.

LLEI 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l'associacionisme

LLei 7/1985 de 2 d'abril reguladora de les bases de règim local

Legislació Urbanística (GENCAT), recull de normatives relacionades

Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio

Ley 35/1994, de 23 de diciembre, de modificación del Código Civil en materia de autorización del matrimonio civil por los alcaldes

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Llei 1/1998 de 7 de gener, de política lingüística

Llei 10/2010, del 7 de maig, d'acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya

Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives

Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat

Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l'habitatge

Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic

Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats PACA

Llei 20/2014, del 29 de desembre,per a la millora de la protecció de les persones consumidores

Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica

Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya

Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments,activitats, infraestructures i edificis

Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú

Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives de l'impost sobre les estades en establiments turístics

Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal - LOPD

RESOLUCIÓ GAH/867/2018, de 2 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les prestacions per al pagament del lloguer destinades a col·lectius específics

RESOLUCIÓ TES/94/2019, de 17 de gener, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les prestacions per al pagament del lloguer destinades a col·lectius específics per a l'any 2019 (ref. BDNS 435538).

Real Decreto 1002/2002 de 27 de septiembre. Aparatos de bronceado

Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, certificación de la eficiencia energética de los edificios

Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social

Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, Reglamento de Responsabilidad Patrimonial

Registre de planejament urbanístic de Catalunya

Reglament 852-2004 relatiu a la higiene dels productes alimentaris

Reglamento General de Circulación de la Ley RDL 339/1990 sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial

Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà

Reial Decret 191/2011, de 18 de febrer, sobre Registre General Sanitari d'Empresas Alimentàries i ALiments

Reial Decret 233/2013, de 5 d'abril, pel qual es regula el Pla Estatal de foment del lloguer d'habitatges, la rehabilitació d'edificis, i la regeneració i renovació urbanes, 2013-2016

Reial Decret 287/2002, de 22 de març. Sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales peligrosos

Reial Decret 3484/2000, de 29 de desembre, pel qual s'estableixen les normes d'higiene per a l'elaboració, la distribució i el comerç de menjars preparats

Reial decret 557/2011, de 20 d'abril, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social

Reial decret 742/2013, de 27 de setembre, pel qual s’estableixen els criteris tecnicosanitaris de les piscines

Resolució GAH/939/2016, de 5 d'abril, subvencions per al pagament del lloguer

Resolució de 14 de gener de 2019, per la qual s’estableix el procediment de control i verificació del compliment dels requisits per al manteniment o la pròrroga del dret a obtenir, per a l’exercici 2019, determinades prestacions de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Resolució de 22 de gener de 2018 per la qual s'estableix el procediment de control i verificació del compliment dels requisits per al manteniment o la pròrroga del dret a obtenir, per a l'exercici 2018, determinades prestacions de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

Resolución de 16 de marzo de 2015, instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre gestión del padrón municipal

© Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Plaça de la Vila, 8. 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 814 00 00