Hemeroteca

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Informació i actualitat > Notícies > Hemeroteca > Detall de la notícia

Hemeroteca

18/06/2015

La comissió d'investigació de l'IMET presenta el seu informe

Els membres de la comissió d'investigació Els membres de la comissió d'investigació

Glòria Garcia, de CiU, Gerard Llobet del PSC, Marc Font de la CUP, Carmen Rodríguez del PP i Manel Claver, d'IC-V fan públic un document de conclusions

La Comissió Especial d'Investigació de l'IMET (l'Institut Municipal d'Educació i Treball) va presentar ahir les seves conclusions. La presidenta de la Comissió, la regidora Glòria Garcia, va explicar que es tracta de “conclusions abreujades, concises, sobre el què la comissió ha treballat, estem pendents de la denúncia que hi ha a fiscalia. Considerem que tot l'expedient ha de ser secret fins que fiscalia decideixi.”

El representant de la CUP, Marc Font, va destacar que “l'Ajuntament es compromet a personar-se com acusació particular” en el cas que la fiscalia Antifrau decideixi seguir endavant amb la denúncia que va presentar la seva formació.

Per part del PSC, Gerard Llobet va voler posar en relleu que “el que hem vist és que hi va haver una conducta impròpia que es va convertir en costum” i va mostrar la seva confiança en els tècnics municipals tot i que “alguns controls s'han de millorar”.

Carmen Rodríguez, en nom del PP va agrair la tasca de les persones que han dut a terme la investigació en l'àmbit tècnic i va dir que “nosaltres no volem acusar a ningú, això que quedi clar, que nosaltres no som jutges ni fiscals.”

En la presentació de les conclusions també hi va ser el representant d'IC-V, Manel Claver.


CONCLUSIONS DE LA COMISSIÓ D'INVESTIGACIÓ

La Comissió Especial d'Investigació, constituïda pel Ple de data 2 de febrer de 2015, per a l'estudi de la contractació administrativa duta a terme pel CFO La Paperera i l'IMET, en els anys corresponents a les tres últimes gerències, a comptar des del 2012 endarrere, després d'efectuar diverses compareixences i de valorar la prova que s'ha considerat necessària, ha arribat de forma unànime a les següents CONCLUSIONS:

1) Que existeixen proves concloents que porten a la certesa que, en el període estudiat, aquests organismes autònoms han dut a terme contractacions administratives d'imports superiors als llindars establerts per la llei com a límit de l'adjudicació directa (12.000€ i 18.000€), sense respectar el procediment legalment establert per a garantir la publicitat, transparència i lliure concurrència exigibles.

2) Que existeixen proves concloents segons les quals no s'hauria establert un procediment adequat per a la unificació de determinades contractacions, podent-se produir un fenomen de fragmentació de contractes. Aquesta sistemàtica suposaria una pràctica contractual incorrecta, atès que amb ella s'aconseguiria obviar els llindars establerts per la llei com a límit de l'adjudicació directa dels contractes. En aquest sentit, la pràctica contractual establerta venia definida per instruccions directes de gerència, que disposava de competències en matèria de contractació, sense perjudici de la informació puntual, parcial i posterior que es pogués donar als òrgans de govern corresponent, en alguns casos.

3) Que, per tant, determinats procediments de selecció d'empreses contractades pel CFO La Paperera i l'IMET, durant els anys estudiats, no s'hauria efectuat conforme als paràmetres establerts per la llei de contractes públics aplicable a cada moment, per a garantir el respecte als principis de publicitat, transparència i lliure concurrència.

4) Que s'ha detectat l'existència de factures i convenis aparentment duplicats però amb diferències substancials al seu objecte. La prova practicada ens condueix a la conclusió que la duplicitat es va dur a terme per a justificar indegudament l'atorgament de subvencions procedents d'altres organismes públics. Aquesta conclusió s'extreu, entre altres, del fet que existeixen documents contractuals que vinculen la descripció que ha de constar a les factures amb els conceptes que l'IMET hagi de justificar a cada moment.

Atès que aquestes circumstàncies podrien derivar eventualment en responsabilitats penals, i atès que existeix una investigació paral•lela per part del Ministeri Fiscal, la Comissió s'ha abstingut d'efectuar pronunciament al respecte, sens perjudici que, depenent de la resolució final de la citada investigació, es puguin prendre les mesures correctives o sancionadores pertinents.

La Comissió d'Investigació ha acordat, tanmateix, remetre a la Fiscalia l'Informe de conclusions que posa fi a l'Expedient Informatiu en el moment en què aquesta ho sol•liciti, proposant que en el cas que les actuacions de la Fiscalia finalment derivin en un procediment penal, l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es personi en el citat procediment com a acusació particular, en defensa dels seus interessos.

En relació a la duplicitat de factures esmentada, no s'ha detectat l'existència de pagaments duplicats als proveïdors que es derivin de la comptabilitat analitzada.

5) Que, de les manifestacions efectuades en seu de la Comissió d'Investigació, es podria arribar a extreure certa relació entre la inexistència de procediments públics de licitació recollida a l'apartat 3 anterior i la duplicitat de factures recollida a l'apartat 4 anterior, en el sentit que s'adjudicarien determinats contractes a determinats proveïdors en el coneixement que aquests accedirien a facturar en la forma descrita a l'apartat anterior. Aquesta circumstància, però, no ha pogut ésser verificada amb total certesa per la Comissió.

6) Que, a partir de l'any 2012 en endavant, s'observa l'adopció progressiva de determinades mesures correctores de les circumstàncies recollides als paràgrafs anteriors, tendents a garantir una millor publicitat, transparència i lliure concurrència dels proveïdors que presten serveis a l'IMET.

7) Atesa la situació observada als organismes estudiats, representada per les diferents línies d'investigació dutes a terme per la Comissió d'Investigació, es proposen les següents actuacions per tal de garantir en el futur la subjecció total a la legislació vigent dels procediments utilitzats i, tanmateix, la depuració de les eventuals responsabilitats:

    a. Inici d'actuacions immediates per part del Servei de Recursos Humans de l'Ajuntament per tal de determinar si existeixen infraccions administratives sancionables per part de determinat personal de l'organisme i, si és procedent, l'aplicació de les mesures que es considerin pertinents.
    b. Requeriment a la Gerència actual de l'IMET, per tal d'establir les mesures correctores pertinents, consistents en:
        i. Creació de mecanismes de control eficients en matèria de contractació.
        ii. Introducció de mecanismes per a promoure la contractació agrupada amb el Servei de Contractació de l'Ajuntament, per tal d'impedir la fragmentació contractual.
        iii. Formació en matèria de contractació de tot aquell personal vinculat a la mateixa.
    c. Revisió dels Estatuts de l'organisme, per tal de redefinir les competències en matèria de contractació, així com l'establiment dels mecanismes de control necessaris.

Aquestes són les conclusions extretes per la Comissió Especial d'Investigació de la contractació del CFO La Paperera i l'IMET, sense perjudici de qualsevol altra millor fonamentada. S'acorda pels components de la Comissió, fer públiques aquestes conclusions, mantenint el secret de la documentació i informació analitzada en seu de la Comissió.
© Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Plaça de la Vila, 8. 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 814 00 00