Plans especials

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Vilanova tema a tema > Urbanisme i habitatge > Planejament Derivat > Plans especials vigents

Índex

 

Pla especial d'usos

 
 
Document original:


Documentació administrativa: 

Documentació tècnica: 

 

PE Urbanístic i de catàleg de masies i cases rurals de sòl no urbanitzable

Documentació administrativa:

Documentació tècnica:


 

PEU Casa del Mar

Documentació administrativa

Documentació tècnica

 

PE del Port

Documentació tècnica

 

PE d'equipaments sanitaris i sanitario-assistencials

Documentació administrativa

Documentació tècnica

Plànols

 

PE de Restauració i Protecció com a Zona Humida i Sorral Costaner del Sector Platja Llarga

Documentació administrativa

Documentació tècnica

 

PE de sanejament de Vilanova i la Geltrú

Documentació administrativa

Documentació tècnica

 

PE d'ordenació subestacions Garraf-1 i Garraf-2

 Documentació administrativa 

Documentació tècnica

 

PE i Catàleg del Patrimoni històric-artístic i natural de Vilanova i la Geltrú

Documentació administrativa

Documentació tècnica

 

Pla especial regulador d'antenes de telecomunicacions

L'article 12 d'aquest Pla Especial ha quedat sense efecte i inaplicable, en aplicació de la disposició transitòria novena i els articles 34 i 35 de la Llei 9/2014, de 9 de maig, de Telecomunicacions (BOE núm. 114, de 10-05-2014).
 
Així mateix, l'article 16 i les disposicions transitòries primera, segona i tercera han quedat afectats per la Llei 12/2012, de 26 de desembre de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis, així com per la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica, i restant legislació o normativa concordant i/o de desplegament.


La presència de camps electromagnètics en el nostre entorn no es quelcom nou, tot i que la sensibilització d'amplis sectors socials sobre els seus presumptes efectes sobre la salut de les persones, no fa gaire temps que han alertat l'opinió pública. Tal com pregonen les campanyes de divulgació que han endegat els sectors interessats en aquesta activitat, els camps electromagnètics procedents de fonts naturals, com el Sol o la Terra, i els generats per fonts creades por l'home, electricitat, equips de radio, televisió i altres, conviuen amb nosaltres des de fa molts anys. Amb independència dels efectes que puguin tenir els emissors d'ones electromagnètiques en la salut de les persones, el ràpid creixement que viu el mercat de les telecomunicacions, que ha activat el procés d'implantació sobre el territori dels diferents operadors, i la necessitat de preveure el desplegament de noves xarxes de comunicació en el context d'una legislació reguladora del sector que té com a objectiu garantir la convivència i harmonització dels interessos tècnics i econòmics de les companyies operadores amb la satisfacció dels interessos mediambientals i urbanístics, exigeixen als poders públics delimitar i clarificar les condicions en que s'ha de concretar la referida implantació en aquells aspectes en els que cadascú hi té competències.


Plànols del Pla General d'Ordenació

 Documents

Aprovació definitiva
Memòria

Normes urbanístiques
PERI Regulador d'antenes de telecomunicació
Publicació al DOGC

Plànols

Estat actual punts d'emisió
Plans d'implantació d'operadors
Proposta d'emplaçaments

3B 3D 3E 4D 4E 5B 5D 5F 5G 6E 6F 7C 7F 7G 8B 8D 8F 10C 11C 11F

 

PE Mas Roquer - Vilanova Park

Documentació administrativa: 

Documentació tècnica:

© Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Plaça de la Vila, 8. 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 814 00 00
Última actualització: 01/06/2018