Eixample Nord

Mapa web

Índex alfabètic

JUNTS IMAGINEM L'EIXAMPLE NORD

Propostes d'ordenació del sector Eixample Nord realitzades per set equips redactors. 
Les propostes donen resposta les següents idees: 1. Espai singular amb identitat pròpia; 2. Viure, treballar i gaudir; 3. Equipaments i serveis; 4. Xarxa d'espais verds i públics; 5. Mobilitat sostenible; 6. Espais rurals i agrícoles existents; 7. Desenvolupament equilibrat. 

Informació sobre el procés de participació Eixample Nord.

Les 7 propostes:


Índex

 

Proposta 1: Trossos i traces

Proposta 1 Eixample Nord
1. ESPAI SINGULAR AMB IDENTITAT PRÒPIA:
El nostre lema vol dir que per ordenar 105 ha (és molt gran!) cal fer un mosaic, 9 barris nous diferents entre ells, que tindrà sentit gràcies als espais públics formats per camins, carrers, avingudes i parcs i jardins lineals ben articulats amb els barris pròxims sobre tot amb els que arriben fins la ronda Ibèrica.

2. VIURE, TREBALLAR I GAUDIR:
Un barri és aparador empresarial comarcal (diagonal Foix-C31), un altre per tallers i empreses auxiliars i un tercer, nova centralitat de serveis i terciari. Dels altres, 4 combinen pisos amb locals a p.b. i entresols. Objectiu: que el model de ciutat compacta i mediterrània s'identifiqui amb el nou eixample!.

3. EQUIPAMENTS I SERVEIS:
Hi ha equipaments entre mig dels barris de manera que s'hi arriba fàcilment (escoles, CAPs, esports, biblioteques, centres cívics) perquè estan a mitja distància entre la ronda Ibèrica i la C31. Un hotel es planta a prop de l'hospital i l'ampliació davant per davant, p.e. un centre de llargues estades i crònics.

4. XARXA ESPAIS VERDS i PÚBLICS:
Convertir els torrents en parcs. Crear jardins entre cada un dels 9 barris, a les cruïlles de carrers, a la vora dels camins de pedra seca i combinats amb horts de lleure. A la cruïlla de la diagonal Foix i la ronda Ibèrica, davant del parc, fem una gran plaça de nova generació, símbol de l'embranzida de VNG.

5. MOBILITAT SOSTENIBLE:
Els camins de pedra seca seran exclusius per a vianants i ciclistes. Es proposen ajusts de posició de les 2 estacions de la Línia Orbital: la ponent es mou fins la gran plaça diagonal Foix-Sant Joan i la central es posa a la vertical del carrer de la Unió-Llimoner. Estimem millorar un 60% la cobertura ferroviària de VNG.

6. ESPAIS RURALS I AGRICOLES EXISTENTS:
Entre Torrents és un paisatge integral, amb cases i carrers menuts que fan de transició entre el cor de la ciutat i la plana i amb les serralades sempre presents. Es modifica la C31 amb un viaducte que faci real un gran parc diàfan amb noves connexions a banda i banda i fins can Xicaró. La maqueta ho demostra.

7. DESENVOLUPAMENT EQUILIBRAT:
Cal evitar desnonaments i expropiacions de molts petits propietaris; estudiar cas per cas la millora vers carrers de cases o reconversió a horts urbans i jardins de lleure. El mosaic de barris (trossos) en subsectors entre 5/15 ha permetrà actuar pas a pas, amb flexibilitat i guardant la idea general (traçats).

 

Proposta 2: Torrents i travesseres

Proposta 2 Eixample Nord
1. ESPAI SINGULAR AMB IDENTITAT PRÒPIA:
Per la seva mescla de treball, residència, espais verds i equipaments integrats en el seu disseny, l'Eixample Nord serà el barri més singular de Vilanova. Destacarà la vorera nord de la ronda Ibèrica, un eix ample profusament arbrat i d'intensa vida cívica amb equipaments i edificis d'activitat econòmica terciària.

2. VIURE, TREBALLAR I GAUDIR:
La creació de nous llocs de treball – terciari i industrial avançat, (colors violeta a la maqueta) – és una prioritat de la proposta, però sempre relacionats amb els nous habitatges (blaus) i gaudint alhora, a menys de tres cents metres, d'equipaments públics (vermells) i dels tres grans parcs sentit mar-muntanya (verds).

3. EQUIPAMENTS I SERVEIS:
La ronda Ibèrica demana equipaments d'escala de ciutat, que potenciïn l'Eixample Nord com una àrea de nova centralitat cívica: nou mercat, nou hospital, estació intermodal, teatre-auditori, possible delegació de la Generalitat, hotels... Els equipaments locals se situen al centre dels nous barris residencials, servint-los.

4. XARXA ESPAIS VERDS PÚBLICS: 
La idea bàsica de l'estructura urbana proposada: tres parcs sentit mar – muntanya, penetració de la natura agrícola com a verd urbà, fins la ciutat existent, segons vells camins i torrents: memòria viva del territori dins la ciutat.

5. MOBILITAT SOSTENIBLE:
Una xarxa de passatges de vianants connecten l'interior residencial i industrial amb l'eix cívic de la ronda Ibèrica. Un model viari sostenible, dissuasori del trànsit privat i d'amples voreres amb doble arbrat que convidi al vianant, en coordinació amb la xarxa de transport públic interbarris.

6. ESPAIS RURALS I AGRÍCOLES EXISTENTS:
Elements del paisatge agrícola existent – sínies, murs de pedra, horts urbans - seran fàcilment integrables amb la nova xarxa d'espais verds. Es proposa que els tres parcs que penetren fins la ronda Ibèrica, creixin cap a la muntanya, més enllà de la C-31 i es preservin ampliats com a territori agrícola protegit.

7. DESENVOLUPAMENT EQUILIBRAT
Els tres parcs "lineals" delimiten quatre sectors urbans entre la ronda Ibèrica i la C-31, internament equilibrats en llur proporció d'usos de sòl previstos. Per tant, cada sector conté els programes residencials, d'equipament i d'activitat econòmica, que permetin el seu desenvolupament autònom.

 

Proposta 3: Mar i muntanya

Proposta 3 Eixample Nord
1. ESPAI SINGULAR AMB IDENTITAT PRÒPIA: 
Mar i Muntanya proposa Sis Barris amb un caràcter pròxim i d'escala humana que són: Diversos pel que fa a les activitats i tipus d'habitatge; Sostenibles pel que fa a la generació d'energia, la gestió dels residus i el tractament dels espais lliures; Integradors dels elements existents de patrimoni natural i construït.

2. VIURE, TREBALLAR I GAUDIR: 
L'activitat econòmica es distribueix segons criteris de proximitat: usos de format mitjà en punts estratègics de gran accessibilitat (Vilanova Porta Sud) o en continuïtat amb la trama urbana existent (Nova Rambla dels Escalons); usos de format petit en les plantes baixes del nou teixit urbà.

3. EQUIPAMENTS I SERVEIS:
Els espais reservats per a equipaments presenten gran diversitat pel que fa al seu tamany i posició, fent possible l'encabiment de noves dotacions tant per als nous barris com per a la resta de la ciutat. Els nous equipaments es situaran sempre vinculats als espais lliures i accessibles des del casc urbà actual.

4. XARXA ESPAIS VERDS PÚBLICS: 
La qualitat de l'espai lliure es defineix per: la relació dels nous barris amb el paisatge, a través dels parcs dels dos torrents i el passeig de mar i muntanya; la preservació de camins i masos existents on es situen els espais públics de barri; el disseny de l'espai lliure de cada parcel·la que, tot i no ser públic, incideix fortament en el paisatge urbà de la ciutat.

5. MOBILITAT SOSTENIBLE: 
L'eficiència del sistema urbà es basa en: la localització d'usos estratègics (comerç i equipaments) vinculats als accessos en transport públic; la delimitació d'àrees ambientals dins les quals es regula el trànsit en vehicle privat; la previsió d'una xarxa per a vianants i carrils bici que fomenti la mobilitat no motoritzada.

6. ESPAIS RURALS I AGRÍCOLES EXISTENTS: 
Es preserven els valors rurals i paisatgístics de l'àmbit mitjançant: la ordenació amb barris de petit tamany alineats amb l'estructura parcel·lària; la incorporació d'usos agrícoles existents com a activitats adaptades en forma de lleure al sistema d'espais lliures; criteris d'urbanització que contemplin la minimització en el moviment de terres, preservació de torrents i l'ús d'espècies vegetals i autòctones

7. DESENVOLUPAMENT EQUILIBRAT, adaptable en fases autònomes a les necessitats i circumstàncies de la resta de la ciutat.
El desenvolupament d'aquesta part de ciutat al llarg del temps pot ésser programat fàcilment en barris que, per la seva dimensió i quantitat d'habitatges (12-14 ha/800-1000 habitatges) són coherents amb el ritme de creixement que tradicionalment ha tingut el casc urbà de la ciutat. Cada barri és autònom des del punt de vista dels seus equipaments, espais lliures, serveis i estructura viària.

 

Proposta 4: Olympia

Proposta 4 Eixample Nord
1. ESPAI SINGULAR AMB IDENTITAT PRÒPIA: 
La proposta per l'Eixample Nord basa el seu disseny en el reconeixement de l'estructura del territori. No volem pensar la ciutat des del full en blanc sinó conservant i millorant la identitat preexistent. La connexió entre el centre de Vilanova i la Plana, aprofitant els camins i els torrents existents, és al nucli de la proposta.

2. VIURE, TREBALLAR I GAUDIR: 
Plantegem una ciutat rica i complexa basada en la barreja sàvia d'usos: una ciutat on es pugui viure, treballar, i gaudir d'espais lliures de qualitat i equipaments al servei de les persones. La ciutat d'avui ha de posar la comoditat, la proximitat i l'accessibilitat com a condició prioritària.

3. EQUIPAMENTS I SERVEIS: 
L'Eixample Nord compta amb una quantitat i una qualitat d'equipaments i serveis molt notable, ja que a banda de dotar-se amb criteris del segle XXI, contribueix a pal·liar el dèficit crònic d'equipaments i serveis que pateixen els centres urbans densificats: els serveis de l'Eixample Nord (Hospital, Estació, Campus Tecnouniversitari, Escoles i Instituts) també són serveis del conjunt de Vilanova.

4. XARXA ESPAIS VERDS PÚBLICS: 
Els grans espais verds de connexió entre Vilanova i la Plana són al cor de la proposta. A més de vertebrar el teixit urbà de l'Eixample Nord, creen grans unitats de paisatge interior que ajuden a donar referències al conjunt de Vilanova. Proposem dos grans Parcs als torrents i un gran Eix d'activitats que relliguen Vilanova amb la Plana a través de l'Eixample Nord.

5. MOBILITAT SOSTENIBLE: 
La mobilitat sostenible es fa possible a través de tres aspectes: prioritzar els desplaçaments de proximitat, a peu o amb bici, (espais generosos de voreres i places i carrils bici); plantejar una xarxa de transport públic de qualitat i integrada (busos i Estació intermodal de trens i autobusos interurbans); i generar bosses d'aparcament integrades.

6. ESPAIS RURALS I AGRICOLES EXISTENTS: 
Els espais rurals i agrícoles existents es valoren en tres sentits: com a generadors d'un paisatge propi lligat a la identitat vilanovina a conservar i millorar; com a elements estructuradors del territori a través del sistema de camins, les lleres dels torrents i la petjada sobre el territori de l'estructura de les propietats; i com a potencials zones verdes futures, tal i com ja succeeix entorn de la Masia Cabanyes. 

7. DESENVOLUPAMENT EQUILIBRAT:
Es busca garantir en primer lloc la connexió amb la ronda Ibèrica, l'av. Països Catalans i la C-31, en segon lloc amb Zamenhof i la Collada; i finalment amb la plana. En cada sector es garanteix l'equilibri intern entre habitatge i activitat, i amb la possibilitat d'actuacions de menor escala la correspondència amb els interessos de la ciutat. Es proposa ubicar en el primer sector el sostre procedent de Platja Llarga per a disposar d'un inici potent de l'operació.

 

Proposta 5: VNG Nord - Multiple City

Proposta 5 Eixample Nord
1. ESPAI SINGULAR AMB IDENTITAT PRÒPIA
En aquest projecte de ciutat nova defensem un model d'espai urbà més obert i flexible que els eixamples convencionals i més divers, complex i sostenible que la ciutat oberta. Cinc grans eixos en el sentit mar-muntanya ordenen teixits urbans diferents amb formes, densitats i barreges d'usos variades. 

2. VIURE, TREBALLAR I GAUDIR
Habitatges, oficines, comerços, activitats econòmiques i equipaments es combinen en els diferents teixits urbans proposats, per tal de crear una ciutat domèstica i general alhora. L'espai confortable dels barris residencials serà compatible amb el gran espai públic central (650x150/50 m), veritable cor públic de la ciutat nova destinat als vianants.

3. EQUIPAMENTS I SERVEIS
Els equipaments més locals (Escoles, Centres Cívics, CAPS, Centres Culturals, IES...) es disposen a les vores dels grans parcs lineals o bé rehabilitant i ampliant les tres masies preexistents. També es preveu emplaçament per l'Hospital General a tocar de la ronda Ibèrica i ben a prop de l'Estació Intermodal (FFCC-Orbital-Bus). Més enllà de satisfer les necessitats del nou sector, els nous equipaments resoldran els dèficits de tot Vilanova.

4. XARXA D'ESPAIS VERDS PÚBLICS
La proposta reinterpreta els sistemes naturals i paisatgístics i els integra a la ciutat futura. Dos grans parcs territorials recolzats en la forma lineal dels torrents preserven els caracters geogràfics del lloc i el vertebren en sentit Nord-Sud. Una col.lecció dispersa de jardins menors s'inclouen en les àrees residencials/terciàries. 

5. MOBILITAT SOSTENIBLE
El vianant és el protagonista principal de les mobilitats generades per aquest projecte. El gran espai central i la forma de les subtrames residencials s'han pensat per tal d'evitar tràfics de travessia innecessaris. L'equilibrada jerarquització dels carrers permet una bona comunicació amb la ciutat i evita desplaçaments incòmodes per a vianants o bicicletes.

6. ESPAIS RURALS I AGRÍCOLES EXISTENTS
Els eixos principals segueixen, racionalment urbanitzats, les traces dels camins antics. Això ha de permetre preservar els espais rurals pendents d'urbanització i un bon acord amb les vores dels sectors urbanitzats. Els grans parcs territorials previstos s'executaran progressivament conforme al desenvolupament dels fragments de ciutat que es vagin urbanitzant.

7. DESENVOLUPAMENT EQUILIBRAT
Es proposa un procés d'execució flexible que s'adapti al moment, als interesos de la ciutat i a les incertes reaccions del mercat immobiliari. La possibilitat de passar períodes de poca activitat promotora, pública o privada, ens ha fet pensar en 10 sectors diferents que es poden desenvolupar per ordre aleatori. Cadascun d'aquests sectors ha de ser autosuficient i de qualitat urbana encara que la totalitat de VNG Nord no estigui acabada.

 

Proposta 6: Un Eixample de carrers verds

Proposta 6 Eixample Nord
1. UN EIXAMPLE SINGULAR AMB IDENTITAT PRÒPIA:
Un eixample singular on els carrers verds són signes d'identitat, espais públics i de convivència. L'encert d'aquest nou eixample està en l'interlineat de 15 m, que dóna l'amplada dels carrers; la flexibilitat de les arquitectures, i la capacitat d'incorporar les particularitats del lloc.

2. UN EIXAMPLE ON VIURE, TREBALLAR I GAUDIR:
L'eixample Nord, junt amb l'eixample Gumà i el port, és una de les tres grans peces de la ciutat del futur on viure, treballar i gaudir, i un nou node a escala territorial, amb la futura línia orbital ferroviària (LOF) i l'eix diagonal. Un eixample on els usos se superposen i amb una oferta equilibrada de llocs de treball.

3. UN EIXAMPLE AMB EQUIPAMENTS I SERVEIS:
En l'eixample dels carrers verds es preveu la creació de nous serveis i equipaments de ciutat i de barri. A la ronda Ibèrica, la frontissa entre la ciutat històrica i l'eixample, se situen els grans equipaments de ciutat, mentre que els de barri es reparteixen homogèniament al llarg del nou teixit edificat.

4. UN EIXAMPLE AMB ESPAIS VERDS PÚBLICS:
Un eixample que preveu diversos tipus d'espais verds: els parcs forestals al voltant dels torrents de Sant Joan i de la Pastera; el conjunt d'avingudes i places que augmenten la diversitat i l'atractiu del barri, i els carrers verds, que restitueixen el caràcter cívic d'uns eixos normalment segrestats pels vehicles.

5. UN EIXAMPLE AMB UNA MOBILITAT SOSTENIBLE:
Un eixample en què s'hi superposen dos tipus de xarxes: la de vianants i bicicletes, formada pels carrers verds, i la de transport rodat, formada per la C-31, la ronda Ibèrica i els carrers que connecten amb la ciutat històrica. També es preveu un gran intercanviador nodal, que és la futura estació de la LOF.

6. UN EIXAMPLE QUE CONNECTA ESPAIS RURALS I AGRÍCOLES EXISTENTS:
Un eixample que es proposa connectar els espais rurals amb la ciutat, atesa la seva posició estratègica. Les premisses per aconseguir aquesta connexió són tres: la creació d'una seqüència d'espais lliures urbans, la concepció de dos grans parcs forestals i la transformació de la C-31 en una via paisatgística.

7. UN EIXAMPLE EQUILIBRAT:
Un eixample que proposa una intervenció econòmicament possible i equilibrada, que es desplega en cinc fases: la C-31, la ronda Ibèrica i les vies que connecten la ciutat, el sector central, el de ponent i el de llevant. També planteja la construcció d'un ecoparc (DHC i deixalleria) i l'increment d'habitatges protegits.

 

Proposta 7: Tot-U

Proposta 7 Eixample Nord
1. UNA CIUTAT MODERNA PER VIURE COM SEMPRE: 6 EIXOS CÍVICS, 4 CORREDORS VERDS I UNA NOVA RONDA IBÈRICA (espai singular amb identitat pròpia)
Es planteja la ciutat a partir de la definició de l'espai públic: 6 eixos cívics, 4 corredors verds i una nova ronda Ibèrica remodelada, formen l'estructura que garanteix unir, cohesionar i interaccionar amb la ciutat i amb el territori. Aquest sistema caracteritza una ciutat unitària, compacta, diversa, atractiva, de qualitat i amb un ús sostenible del sòl i el medi ambient. El nou eixample és un espai singular però integrat a la ciutat.

2. UN BARRI: HABITATGE PROTEGIT, ESCOLES, OFICINES, COMERÇOS... (viure, treballar i gaudir)
La unió i la relació amb la ciutat existent permet gaudir de tota la ciutat. A partir de la ronda Ibèrica, el parc empresarial i els nous barris d'habitatges, es promou la complexitat urbana i la coexistència d'espais i d'usos residencials i no residencials. Les illes interiors obertes però construïdes permeten ubicar-hi escoles, oficines, comerços, tallers, etc...espais i activitats que troben el seu lloc prop dels residents.

3. + de 100.000 m2 D'EQUIPAMENTS (equipaments i serveis)
Es proposen dos tipus d'equipaments, els de barri i els de ciutat. Els primers estan estratègicament situats en cada barri, de manera que no es concentrin en un sol lloc i estiguin a prop del màxim possible de ciutadans. Els equipaments de ciutat, com les noves estacions o els equipaments hospitalaris, en canvi, es concentren a prop dels nous eixos i del parc central per tal d'ennoblir-los i convertir-los en fites urbanes identificables.

4. + de 200.000 m2 D'ESPAIS LLIURES VERDS (xarxa espais verds públics)
Els espais verds formen una xarxa articulada de tres tipus d'espais. Un primer tipus se situa seguint les rieres i els camins existents; aquests asseguren la continuïtat dels corredors verds fins al mar, tot estructurant la ciutat i garantint-ne la connexió amb els camps i els boscos. El parc central correspon a un segon tipus i vol constituir una referència per a tot Vilanova i la Geltrú; la seva ubicació està pensada per donar servei al nou eixample i continuïtat als parcs agrícoles sense deixar de ser pròxima al casc urbà de la ciutat. En un tercera categoria hi trobem els jardins, places i espais verds de barri.

5. LA PRIORITAT DEL VIANANT ÉS COMPATIBLE AMB EL COTXE (mobilitat sostenible)
La definició del nou eixample a partir de l'espai públic, en perfecta continuïtat amb la ciutat existent, permet estructurar la mobilitat de forma simultània. La situació dels eixos cívics i dels corredors verds, i la centralitat dels grans equipaments, es garantia d'una mobilitat sostenible, donat que fomenta i dóna prioritat als desplaçaments a peu i amb bicicleta, i facilita el replanteig de l'extensió de la xarxa municipal de transport públic. L'estructura de la ciutat integra una xarxa viària flexible, d'alta capacitat i responent a les diferents modalitats de tràfic, territorial, de ciutat i local.

6. LA CIUTAT AMB CONTINUÏTAT AMB EL PARC AGRÍCOLA I RURAL (espais rurals i agrícoles existents)
La situació del parc central i els corredors verds permeten preservar i potenciar elements preexistents d'interès cultural, arquitectònic, agrícola o rural, com masies, cavalleries, murs de pedra seca, camins, rieres, plantacions i d'altres, que queden integrats en els espais lliures amb els seus usos actuals o nous, segons els casos.

7. UN FUTUR EQUILIBRAT (desenvolupament equilibrat)
L'eixample està pensat per a poder desenvolupar-se de forma coordinada en l'espai i pautada en el temps. Les distintes fases d'execució disposen de l'autonomia necessària per a garantir un creixement lent i equilibrat, i per a facilitar la gestió pública o privada dels distints elements, i amb la suficient flexibilitat com per a poder modificar l'ordre preestablert o avançar l'execució d'elements d'interès general quan les circumstàncies ho demanin.
© Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Plaça de la Vila, 8. 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 814 00 00
Última actualització: 14/06/2013