Pla Municipal de Prevenció d’Incendis Forestals

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Vilanova tema a tema > Medi ambient > Medi Natural > Pla Municipal de Prevenció d’Incendis Forestals

Pla Municipal de Prevenció d’Incendis Forestals

Definició

El Pla municipal de prevenció d'incendis forestals (PPI) és un document que conté el conjunt de previsions i mesures que cal prendre per reduir les causes dels incendis, limitar-ne els efectes i facilitar-ne l'extinció.

Les inversions i els manteniments en obres d'arranjament de camins i pistes forestals per facilitar l'actuació dels bombers i les possibles evacuacions en cas d'incendi forestal són les principals actuacions. Es defineix i s'actua sobre una xarxa bàsica d'aquest camins.


Com s'executa?

Els Ajuntaments, que tenen atribuïdes les competències sobre prevenció i extinció d'incendis, així com en matèria de protecció del medi, amb el suport de la Diputació de Barcelona, sol·liciten a aquesta la redacció quadriennal del Pla (PPI) i s'acullen a un línia anual d'ajuts econòmics que aquesta estableix per a la seva execució a través de les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF's) de Catalunya.

Anualment la Diputació de Barcelona convoca les "Bases reguladores de les subvencions per a la Prevenció Local d'Incendis Forestals" i que han de regir la concessió d'ajuts a les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF's), per a l'execució dels Plans de prevenció d'incendis forestals.

La Diputació de Barcelona aporta el 80% i l'Ajuntament del 20% restant, dels costos econòmics per que l'ADF local, en el nostre cas l'ADF Garraf, contracti i executi les obres previstes al Pla (PPI)


Què són les ADF's?

Les Agrupacions de Defensa Forestals (ADF's) són entitats privades amb personalitat jurídica pròpia amb un caràcter eminentment associatiu, molt esteses i arrelades en els territoris on desenvolupen la seva activitat, i tenen com a objectiu principal la prevenció i la lluita contra els incendis forestals.

L'estructura organitzativa de les ADF's és la pròpia d'entitats formades per persones voluntàries, quin únic objectiu és el d'assolir les finalitats de l'associació a la qual s'incorporen, en defensa del principal patrimoni col·lectiu del que gaudeixen, que és el territori i les masses forestals que en ell existeixen.

El principal actiu que aporten les ADF's en la prevenció i lluita contra els incendis forestals és el seu profund coneixement del medi en el qual desenvolupen la seva activitat, la qual cosa les fa imprescindibles en la confecció i execució dels Plans de vigilància contra incendis.

La nostra ADF s'anomena ADF GARRAF i es troba mancomunada per dos municipis: Canyelles i Vilanova i la Geltrú.


Els pressupostos del Pla (PPI)

Per a executar les accions previstes per a cada any, en acollir-se a les convocatòries anuals d'ajuts econòmics de la Diputació de Barcelona, cal actualitzar els preus, i adjuntar pressupostos d'obra de les empreses interessades en l'adjudicació.

La resolució de la subvenció de la Diputació de Barcelona fixarà, cada any, el preu final de l'obra anual i les quantitats subvencionades.

No són subvencionables els trasplantaments o reposicions d'espècies vegetals protegides que puguin resultar afectades per les obres dels camins (cas del margalló (Chamaerops humilis), sotmeses també a autorització administrativa, i que aniran a càrrec íntegre del pressupost municipal.

© Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Plaça de la Vila, 8. 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 814 00 00
Última actualització: 01/02/2018