Habitatge de Protecció Oficial

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Vilanova tema a tema > Joventut > Habitatge > Habitatge de Protecció Oficial

Habitatge de Protecció Oficial

Les administracions públiques per tal de garantir l'accés a l'habitatge, gestionen i promouen habitatge protegit, amb la voluntat de crear un parc d'habitatge públic per sota del preu de mercat, per posar-lo a l'abast de les persones que no tenen accés o tenen moltes dificultats al mercat lliure.

Per accedir a un habitatge amb protecció oficial, és un requisit imprescindible estar inscrit en el Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya.

Una vegada inscrits, poden participar en els processos d'adjudicació aquells sol·licitants que compleixin els requisits exigits i hi estiguin inscrits abans de l'inici del procediment d'adjudicació en qüestió.

Les finalitats d'aquest registre són les de proporcionar informació sobre les necessitats reals i la distribució territorial d'habitatges amb protecció oficial, així com les de facilitar i agilitar els processos d'adjudicació i transmissió d'habitatges protegits, tot garantint la màxima transparència de tots els processos.

Quins requisits he de complir?

a) Ser major d'edat o estar emancipat.
b) Tenir necessitat d'habitatge, d'acord amb el que preveu l'article 8.
c) Residir en un municipi de Catalunya; la residència s'acredita mitjançant l'empadronament en un municipi de Catalunya i és exigible, com a mínim, a la persona sol·licitant de la inscripció.
d) Complir el límit d'ingressos màxims i mínims que estableix la normativa dels habitatges amb protecció oficial per a les persones adjudicatàries d'aquests habitatges.
e) No trobar-se en les circumstàncies d'exclusió previstes en aquest Decret.
f) No trobar-se incapacitat per obligar-se contractualment.

Els requisits exigits per ser inscrit en el Registre s'han de complir efectivament en el moment de la presentació de la sol·licitud d'inscripció i mantenir-se al llarg de tot el període de vigència.

Et vols apuntar al registre?

© Departament de Joventut
Pl. de la Vila, 8 Tel. 938 140 000
Última actualització: 02/09/2016