Ajuts

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Vilanova tema a tema > Joventut > Habitatge > Ajuts
Prestacions econòmiques d'urgència especial per a l'habitatge 

Són prestacions a fons perdut que s'atorguen a persones que han contret deutes en relació amb l'habitatge, amb la finalitat de garantir un habitatge a la persona sol·licitant i a la seva unitat de convivència.

A qui va dirigit?
A persones amb deutes contrets per rebuts impagats de:
- Rendes de lloguer
- Quotes d'amortització del préstec hipotecari. 

A persones que han perdut l'habitatge com a conseqüència d'un procés de desnonament o d'execució hipotecària, o altres processos reconeguts i validats d'intermediació en què s'hagi perdut l'habitatge, com en els casos de dació en pagament, que quedin degudament acreditats. 

A persones residents a Catalunya que formen part d'unitats de convivència en què el titular o un o més membres es troben en situació d'atur de llarga durada i consten inscrits com a demandants d'ocupació al Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), amb un mínim de 12 mesos d'antelació a la data de presentació de la sol·licitud. 

Ajuts per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial 

Són ajuts destinats a rehabilitar elements comuns d'edificis d'ús residencial. Concretament, per a actuacions relacionades amb patologies, deficiències i risc, accessibilitat, instal·lacions comunitàries i sostenibilitat.

A qui va dirigit?
A les persones o entitats promotores d'obres de rehabilitació que siguin propietàries, usufructuàries, llogateres o usuàries dels edificis d'ús residencial en la seva condició de:

Comunitats de propietaris 

Titulars d'edificis d'habitatges d'ús residencial. (S'entén que són titulars, tant les persones amb títol de domini com amb qualsevol altre dret que permeti realitzar les actuacions de rehabilitació i complir amb les obligacions que corresponent al manteniment i conservació dels habitatges)

© Departament de Joventut
Pl. de la Vila, 8 Tel. 938 140 000
Última actualització: 09/07/2018