Marxa BTT amb GPS

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Vilanova tema a tema > Esports > Esport i Salut > Marxa BTT amb GPS

Marxa BTT amb GPS

Marxa BTT GPS

Marxa de BTT amb GPS, Masies del voltant de Vilanova i la Geltrú

Diumenge 27 de maig de 2017

Sortida i arribada: Estadi Municipal de Futbol

Marxa no competitiva d'un traçat de 25 Km i un desnivell positiu de 300m, que transcórrer per les masies del voltant de Vilanova i la Geltrú.

Track i fitxa del recorregut

Inscripcions: fins el dijous 24 de maig als establiments:

BICITECNIC, c/Doctor Zamenhof, 45, FORMULA EXTREM, c/ de l'aigua, 144, SAT BIKE, Avda. Francesc Macià, 124, ESPORTS PRIETO, Avinguda del Garraf, 32, BICICLETES ITURAT, Carrer Jardí, 42, TACTIC BIKES, Rambla Exposició, 45 i VB SPORTS, Avinguda Garraf, 63.

Reglament de la prova:

Article 1: La Marxa BTT amb GPS es organitzada per la regidoria d'esports de l'ajuntament de Vilanova i la Geltrú amb la col·laboració del grup de Biker's Via BTT del club Formula Extrem BTT.

b- El Seguiment del recorregut serà realitzat mitjançant dispositiu GPS, el recorregut no està marcat.

c- La data de celebració serà el proper 27 de maig de 2018. L'hora de sortida serà oberta, compresa entre les 9 i les 9:45h.

d- El lloc de sortida estarà situat a davant l'estadi Municipal de Futbol, Rambla Sant Jordi, s/n.

e- L'Organitzador proposa un recorregut de 25 quilòmetres i 300 metres de desnivell positiu

f- Les dades de contacte de l'Organitzador són les següents: Regidoria d'esports ajuntament de Vilanova i la Geltrú Telèfon 930140000 esports@vilanova.cat Article

Article 2: LEGISLACIÓ I NORMES

a- La Marxa és una prova esportiva de bicicleta de muntanya de les regulades en el Reglament de Ciclisme per a Tots de la Real Federación Española de Ciclisme (RFEC) dins el marc d'una especialitat ciclista que concep aquest esport com un exercici físic amb una finalitat esportiva, d'oci i turístic o cultural. La Marxa estarà sotmesa a les disposicions dels articles 15 i següents de l'annex II del Reial Decret 1428/2003, del 21 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament General de Circulació per a l'aplicació i desenvolupament del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 339/1990, del 2 de març.

b- L'edat mínima per participar és de 16 anys complerts pel ciclista el dia de La Marxa.

c- La Marxa té un caire no competitiu. El trànsit estarà obert, fet que obliga als participants a respectar la Llei de Seguretat Vial i el Reglament General de Circulació vigents.

L'Organitzador vetllarà per l'òptima circulació dels ciclistes en els punts crítics del recorregut on, per la coincidència amb la resta d'usuaris de la via, sigui necessari reforçar les mesures de seguretat viària existents.

Article 3: INSCRIPCIONS I PREUS

a- Les inscripcions es portaran a terme presencialment als establiments col·laboradors.

b- Les inscripcions es poden realitzar fins el dijous 24 de maig de 2018.

c- El preu de la inscripció es de 3€ (inclou assegurança)

f- La inscripció dóna dret al ciclista a participar en La Marxa i altres elements com ara dorsal i/o placa identificativa, obsequis i utilització dels serveis que ofereix l'Organitzador.

Article 4: DEVOLUCIONS I INTRANSFERIBILITAT DE LES INSCRIPCIONS

a- Les inscripcions es consideren com a definitives un cop pagades. No existeix la possibilitat de retorn de la inscripció en cas de no poder participar a La Marxa. En aquest cas, l'Organitzador lliurarà el regal commemoratiu al lloc i dates que indiqui. En cas d'ajornament, les inscripcions seran vàlides si La Marxa es celebra dintre del mateix any i no es guardaran per una següent temporada.

b- Les inscripcions són personals i intransferibles i no poden ser utilitzades per una persona diferent a la inscrita. No és possible la substitució d'un participant per un altre. En cas de detectar aquest fet, l'Organitzador es reserva el dret de penalitzar ambdós participants.

Article 6: RECOLLIDA DE DORSALS

a- La recollida de dorsals es portarà terme el mateix dia de la marxa a partir de les 08:00 hores fins les 09:00 hores a lloc de sortida (Estadi Municipal de Futbol).

b- Per recollir el dorsal, serà imprescindible la identificació per part del participant. Per tant, serà OBLIGATÒRIA la presentació d'un document identificatiu (DNI, carnet de conduir, passaport). A l'hora de realitzar la inscripció o al recollir el dorsal, s'haurà d'acceptar la "Declaració del Ciclista" que informa dels riscos que comporten la participació i que exclou a l'Organitzador de responsabilitats en cas de qualsevol incidència o accident derivat de la participació a La Marxa.

c- Per recollir el dorsal a una tercera persona, serà necessari portar una fotocòpia del document identificatiu i de la llicència federativa així com una autorització de recollida signada per l'interessat.

d- En cap cas es lliuraran dorsals que no corresponguin amb l'interessat. La participació amb el dorsal d'una altra persona es raó per quedar exclòs de l'activitat a tots els efectes.

Article 7: CONTROLS HORARIS, REAGRUPAMENTS I TANCAMENTS DE PAS

a - La organització manté un criteri de marxa no competitiva i vol potenciar la descoberta de les masies dels voltants de Vilanova i la Geltrú.

b - L'hora de tancament de la zona d'arribada serà les 13 hores.

c – S'estableixen dues zones de tall, als quilometres XX a les XX:XX i al quilòmetre XX a les XX:XX, on un cop superat aquest temps de tall, els participants resten obligats a prendre les escapatòries previstes per l'organització per tal de poder complir el temps establert per a la realització de la prova. .

d- Si algun participant que hagi sobrepassat el temps de pas horari, vol continuar per l'itinerari de La Marxa, ho farà sota la seva completa responsabilitat i risc, donat que l'Organitzador el considerarà fora de La Marxa i no podrà donar-li serveis com avituallament, assistència mecànica ni sanitària i, per tant, eximeix l'Organitzador de qualsevol reclamació referida a aquesta qüestió.

Article 8: AVITUALLAMENTS a- Aquesta marxa, no disposa d'avituallaments durant el recorregut, tot l'avituallament es troba ubicat a l'arribada. Article 9: SERVEIS PRE I POST MARXA a- Abans de La Marxa, a la zona de recollida de dorsals, hi haurà lavabos degudament senyalitzats. b- En acabar La Marxa, els cicloturistes tindran disponibles vestuaris i dutxes.

Article 10: PROTECCIÓ I ASSISTÈNCIA

a- L'Organitzador prestarà l'assistència que li sigui possible, limitant-se posteriorment a tramitar l'informe corresponent a la Mutualitat o companyia d'assegurances de la cobertura de la llicència federativa o la llicència de dia. Igualment, declina tota responsabilitat per la pèrdua o deteriorament d'objectes personals durant La Marxa, ja sigui per robatori o per altres circumstàncies. El participant, pel sol fet de participar, declina efectuar qualsevol acció legal contra l'Organització.

Article 11: OBLIGACIONS DEL PARTICIPANT

a- És obligatori l'ús del casc protector per part de tots els participants.

b- El ciclista ha de portar el dorsal i/o placa identificatius ben visibles.

c- S'han de respectar i acomplir les normes de trànsit així com la Llei de Seguretat Vial i el Reglament General de Circulació vigent. El participant reconeix estar informat de que el ferm de les carreteres pot tenir deficiències, zones estretes i corbes perilloses, per la qual cosa l'Organitzador li demana extremar la prudència i el participant eximeix l'Organitzador per qualsevol incident o accident derivat de la seva participació a La Marxa.

d- També s'ha de tenir cura del recorregut i el seu entorn i no embrutar ni llençar brossa fora dels llocs habilitats a tal efecte.

e- Els participants han de passar per tots els controls inclosa la sortida.

f- S'haurà de posar en contacte i comunicar a l'Organitzador en cas d'abandonament o accident al telèfon 678 78 23 65

g- No pot existir remolc ni assistència per part de vehicles aliens a l'Organitzador.

h- El ciclista haurà d'acceptar el document "Declaració del ciclista" que informa dels riscos que comporten la participació i que exclou a l'Organitzador de responsabilitats en cas de qualsevol incidència o accident derivat de la participació a La Marxa. En el cas de les inscripcions realitzades telemàticament, aquest document és visible a l'hora de realitzar la inscripció i s'ha d'acceptar per poder finalitzar correctament el procés. Si no s'accepta en aquest moment, per exemple a les cites amb possibilitat d'inscripció presencial, s'haurà de signar en el moment de recollir el dorsal abans de la sortida.

i- El participant, a l'inscriure's a La Marxa, accepta tots els punts del present reglament. L'incompliment per part del participant d'alguna de les normes esmentades suposarà la seva desqualificació automàtica.

Article 12: DRETS DE L'ORGANITZADOR

a- L'Organitzador prestarà l'assistència que li sigui possible en cas d'accident del participant posant en disposició els serveis mèdics presents a La Marxa. L'Organitzador no es farà responsable dels possibles deutes que el participant pugui contreure durant La Marxa.

b- En qualsevol moment, l'Organitzador es reserva el dret de neutralitzar La Marxa i de resoldre, sota el seu criteri, qualsevol incident que es pugui produir en el decurs de la mateixa.

c- Si causes de força major (meteorològiques o de qualsevol altre tipus) impedissin la celebració de La Marxa el dia indicat, l'Organitzador no retornarà l'import de les inscripcions però sí lliurarà el regal corresponent als cicloturistes presents, en el cas de que l'organitzador tingui previst lliurar regal. En la seva potestat està la possibilitat, però, d'ajornar La Marxa a una nova data si el calendari i/o les autoritats de Trànsit així ho permeten.

e- L'Organitzador es reserva el dret d'admissió a La Marxa.

Article 13: PENALITZACIONS L'Organitzador adquireix el compromís davant la resta de participants a posar en coneixement de les autoritats als ciclistes que no respectin el Reglament General de Circulació vigent. Tots aquells que no respectin les condicions, podran ser desqualificats de La Marxa. En particular es vigilaran aquestes accions:

a- No respectar les indicacions de les autoritats i/o l'Organitzador. b- Embrutar o degradar l'itinerari o el seu entorn.

c- Circular amb vehicle de recolzament.

d- Comportar-se de manera que entorpeixi el normal desenvolupament de la marxa i vagi contra el reglament de la mateixa.

e- Participar amb un dorsal d'altra persona Article

14: DRET A LA IMATGE L'acceptació del present reglament implica obligatòriament que el participant autoritza a l'Organitzador de La Marxa a la gravació total o parcial de la seva participació a la mateixa, dóna el seu acord per que es pugui utilitzar la seva imatge per a la promoció i difusió de l'imatge de La Marxa en totes les seves formes (ràdio, premsa, video, foto, DVD, internet, cartells, mitjans de comunicació, etc) i cedeix tots els drets relatius a la seva explotació comercial i publicitària que considerin oportú executar, sense dret per la seva part a rebre compensació econòmica alguna.

Article 15: LOPD I POLÍTICA DE PRIVACITAT L'Organitzador garanteix el ple compliment de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal i, així, d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, el participant queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents per part de l'Organitzador i al tractament dels mateixos per a la seva utilització en relació a la execució de gestions administratives, comercials i d'altres activitats pròpies. En quant a la política de privacitat, l'Organitzador assegura al participant, en tot cas, l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, mitjançant escrit dirigit al correu electrònic esport@vilanova.cat essent responsable del fitxer amb domicili a aquests efectes a l'adreça anteriorment indicada. El participant accepta que les seves dades puguin ser cedides exclusivament per a activitats necessàries per la correcta execució de la gestió i administració interna de l'Organitzador. Així mateix, el participant accepta que l'Organitzador els adreci informació sobre notícies, gestions o serveis que afectin a La Marxa. L'acceptació del participant per tal que les seves dades puguin ser tractades o cedides en la forma d'aquest paràgraf, té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, tal i com disposen els articles 6 i 11 de la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre. Les dades personals de la inscripció, conjuntament amb el número de dorsal, estaran a disposició del Servei Català de Trànsit i de la Policia de la Generalitat Mossos d'Esquadra, als efectes de control i vigilància de la marxa ciclista, pel que fa sobretot al comportament no competitiu dels seus participants ja que la celebració d'aquests tipus d'activitats esportives és de forma compartida amb la resta d'usuaris de la via. p;

© Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Plaça de la Vila, 8. 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 814 00 00
Última actualització: 17/05/2018