Taxa d'escombraries

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Vilanova tema a tema > Espai públic i mobilitat > Recollida de residus > Taxa d'escombraries

LA TAXA D'ESCOMBRARIES

Què és la taxa d'escombraries?


La taxa d'escombraries particular és el pagament anual del servei de recollida i tractament dels residus municipals. 

La taxa d'escombraries industrial és en base als residus d'origen no domèstic, i l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú segueix el mateix criteri vigent a la Directiva Europea i a les Lleis Estatal i Catalana sobre residus, que disposen un gravament més alt per aquells usuaris que contaminen més.

Així, aquest criteri segueix dues línies d'actuació:

1- Progressió segons la quantitat de residus produïts.
2- La bonificació per una bona gestió dels residus.


Com es bonifica la Taxa?


  • La taxa d'escombraries dels particulars preveu una bonificació fins el 40% de la quota si es realitza les següents aportacions a la Deixalleria Punt Net o a la Deixalleria mòbil. Només es concedirà una bonificació per unitat familiar i habitatge.


  • La taxa d'escombraries industrials preveu una bonificació fins el 60% de la quota establerta pels establiments comercials i industrials. Aquesta bonificació s'aplicarà mitjançant un conveni marc que se signarà entre l'Ajuntament i els diferents gremis i associacions per tal d'establir i concretar el percentatge a aplicar en cada cas. En el cas que un contribuent no estigui associat a cap entitat podrà sol·licitar el conveni a títol individual.


Quins són els criteris de bonificació?


- Per la utilització regular del Punt Net d'acord amb les condicions que s'estableixen en el seu Reglament d'explotació, es proposa una bonificació màxima del 40%, de manera esglaonada en funció dels viatges anuals realitzats durant l'any anterior.

No bonifiquen els residus: fustes, electrodomèstics amb CFC, pneumàtics, runa, restes vegetals, especials (pintures, vernissos, dissolvents, fitosanitaris, etc), matalassos, i andròmines (plàstics, porexpan, en general residus que no es recullen separadament).

-
Per signar un conveni amb l'Ajuntament on existeixi un compromís al compliment de la normativa legal vigent sobre residus, que prescriu gestionar correctament els residus i dur a terme les separacions previstes de brossa orgànica, paper, vidre, envasos, etc: fins el 10% per cada conveni.

El termini per sol·licitar el conveni finalitzarà a finals del primer trimestre de l'any.

- Per acreditar un contracte particular de recollida i eliminació de deixalles no assimilables a urbanes sempre que estigui d'acord amb la normativa de residus vigent: 5% (fins a un màxim de 3 convenis).

- Per col·laborar en recollides específiques existents o que es promoguin, com per exemple recollida d'oli, d'ampolles de cava, campanya de cartró porta a porta, etc.: fins el 5%

- Per venda de bosses compostables s'estableix el tant per cent de bonificació resultant de multiplicar el número de paquets venuts al llarg de l'any anterior per 0,05, fins un màxim del 50%.

Per vendes inferiors a 100 paquets no s'aplicarà cap bonificació.

- Per justificar la reducció significativa dels residus aportats als contenidors de la via pública: fins el 10%. Caldrà justificació.

- Per la disposició ordenada de determinats tipus de residus a la via pública de manera que s'eviti l'impacte negatiu sobre l'entorn urbà: fins el 10%


Per optar a les bonificacions caldrà que els interessats compleixin la normativa legal vigent sobre residus, que prescriu gestionar correctament els residus industrials i dur a terme les separacions previstes de brossa orgànica, paper, vidre i envasos.

Així mateix, s'haurà de permetre al personal de l'Ajuntament la comprovació del compliment els requisits que permeten gaudir de la bonificació.



Que és una Auditoria?


Els establiments comercials i industrials poden presentar a l'Ajuntament una auditoria que acrediti la producció anual de residus lliurats als serveis municipals. En aquest cas la liquidació de la taxa s'expedirà a raó de 0,254 €/kg. L'auditoria tindrà una vigència de 4 anys, si bé anualment s'haurà de fer una declaració jurada que certifiqui que no hi ha hagut canvis significatius en el volum de residus generats.

El resultat de l'auditoria o la declaració jurada es poden presentar fins a finals del primer trimestre de l'any.


© Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Plaça de la Vila, 8. 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 814 00 00
Última actualització: 09/12/2014