Consells pràctics sobre consum

Mapa web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Vilanova tema a tema > Promoció Econòmica > Consum > Consells pràctics sobre consum

Consells pràctics sobre consum

Consells pràctics sobre consum

bosses comerç mic

En tota adquisició d'un bé o d'utilització d'un servei, us donem alguns consells.

 

Abans de consumir.......

La informació és bàsica en l'exercici diari de tota mena d'activitats de consum. En general, abans de comprar un producte o utilitzar un servei és convenient comparar les diverses ofertes i, d'acord amb la relació qualitat - preu que ofereixen i les vostres necessitats, triar-ne el més adient.

Per fer això, fixeu-vos en el següent:

Publicitat:

No us deixeu influir només per la publicitat a l'hora d'adquirir un producte o de sol·licitat un servei. Comproveu que allò que s'anuncia és allò que realment s'ofereix. En cas contrari, seria publicitat enganyosa, denunciable davant els organismes administratius adients.

Etiquetes:

Les etiquetes identifiquen el que es compra, informen sobres les característiques, la marca, el nom del fabricant, envasador o distribuïdor, composició, instruccions d'ús i d'altres advertiments segons el tipus de producte de què es tracti.

Llegiu les etiquetes abans d'adquirir un producte i també posteriorment per tal conservar-lo millor i fer-ne un ús òptim.

Preus:

L'obligatorietat d'exhibir els preus dels productes i dels serveis per part de qui els ofereix al mercat us ajudarà a informar-vos de quant us costaran i a poder triar millor. Els preus anunciats inclouen, si no s'anuncia explícitament el contrari, tota mena d'impostos i de despeses aplicables.

Pressupost:

El pressupost és un document que conté els treballs que estan previstos realitzar amb el preu corresponent. L'heu de sol·licitar sempre i per escrit en la prestació d'un futur servei. Això us permetrà saber quant us costarà el servei i exigir el compliment dels treballs que es detallen.

 

A l'hora de consumir.......

Factures:

La factura és un document que ens indica allò que s'ha comprat, quant s'ha pagat, on, quan, com i a qui. És un document bàsic per poder justificar el pagament d'un producte o d'un servei, i al mateix temps us servirà per poder exigir ls vostres drets en cas d'algun problema.

Exigiu sempre la factura o un altre document acreditatiu de la compra o prestació del servei a realitzar. Guardeu-lo el temps que calgui segons el producte o servei adquirit.

Contracte:

És un document on per escrit s'estableixen una sèrie de drets i d'obligacions als quals es comprometen les parts que el signen. Llegiu-lo detingudament, especialment la lletra menuda, abans de signar-lo. Si alguna part del contracte no la veieu clara, abans de signar-lo consulteu amb un assessor en la matèria. Un cop signat el contracte exigiu-ne una còpia per tenir-ne constància.

 

Després de consumir........

Garanties:

En l'adquisició de béns de naturalesa duradora, exigiu una garantia formalitzada per escrit, la qual us donarà dret a les reparacions necessàries durant el període de vigència de forma totalment gratuïta. Guardeu l'escrit de garantia segellat del producte pel productor o subministrador del bé durant el període de vigència. Si durant el període de garantia cal fer reparar el producte demaneu un comprovant de la reparació, malgrat que sigui gratuïta, per tal de tenir-ne constància. Recordeu que les reparacions d'aparells d'ús domèstic i dels vehicles tenen legalment una garantia de tres mesos. Per a la resta de productes i de serveis, qui els ofereix en fixa lliurement el període de vigència.

Reclamacions:

Com a consumidors o usuaris, teniu molts drets, si bé de vegades per fer-los efectius haureu d'exigir-los.

Primerament, exigiu els drets davant l'establiment comercial on vàreu adquirir el producte o davant qui us va prestar el servei, per tal d'arribar a un acord amistós. En cas contrari, adreceu-vos a l'organisme administratiu o judicial corresponent per tal de denunciar-hi els fets. Per poder reclamar heu de tenir el màxim nombre de proves possibles. Per tant, cal que:

  1. Demaneu sempre factures o comprovants per escrit de totes les operacions mercantils realitzades i dels pressupostos, si n'hi havia.
  2. Feu les operacions de compres a distància per correu certificat amb avís de recepció per tenir-ne constància.
  3. Guardeu els pressupostos, les factures, els comprovants, les etiquetes, les garanties i els contractes el temps necessari d'acord amb el tipus de bé o de servei de què es tracti.
  4. Exigiu per escrit els avantatges oferts de paraula per qui ofereix el producte o servei.
  5. Demaneu, si és el cas, informes de perits especialitzats en la matèria corresponent.
  6. Feu especificar per escrit les condicions en què es desenvoluparà la prestació d'un servei, especialment en casos de prestacions de llarga durada.

 

© Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Plaça de la Vila, 8. 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 814 00 00
Última actualització: 13/08/2018